XX. Yüzyılın Başında Gönüllü Bir Türkleşme Örneği Olarak Dağıstan / Dagestan as an Example of Voluntary Turkification at the Beginning of the 20th Century

Description
Özet Tarihî olarak çok dilli bir bölge olan Dağıstan’da, ortak iletişim aracı olma özelliğini Türk lehçeleri görmüştür. Ülkede konuşulan Kumuk Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve Nogay Türkçesi, Dağıstan’ın farklı bölgelerinde değişik oranlarda etki

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 9 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Karadeniz Araştırmaları Bahar 2015 Sayı 45 s.151-166 XX. YÜY!"!# BA$!#%A &'#Ü""Ü B() *Ü)K"+$,+ ')#+( "A)AK %A!S*A# Gökçe Y. ABDURRAZAK PELER / 'zet   Tarihî olarak çok dilli bir bölge olan Dağ!"an#da$ or"ak ile"i%i& ara' ol&a ö(elliğini T)rk lehçeleri gör&)%")r. *lkede kon+%+lan K+&+k T)rkçe!i$ A(erba,'an T)rkçe!i -e oga, T)rkçe!i$ Dağ!"an#n /arkl bölgelerinde deği%ik oranlarda e"ki !ahibi ol&+%lardr. Bilha!!a K+0&+k T)rkçe!inin e"ki!i Dağ!"an !nrlarn a%&%"r. 1213 ,lnda K+0(e, Ka/ka!,a 4+&h+ri,e"inin ilan edil&e!i ile +,g+la&ada -ar olan b+ d+r+& re!&i,e" ka(an&%"r. An'ak b+ '+&h+ri,e"in K(l 5rd+ "ara0/ndan or"adan kaldrl&a!ndan !onra 6o-,e" ,öne"i'ileri$ T)rkçenin Ka/ka!,a#daki e"ki!ini or"adan kaldr&a çaba! içinde ol&+%lardr. B+ çabalara rağ&en ö(ellikle Dağ!"an#da ,erli ko&)ni!" ,öne"i'iler T)rkçe,i 1278 ,lna kadar eği"i& dili olarak kor+&a, ba%ar&%lar0dr. B+ "arih"en !onra +,g+la&a,a kon+lan dil$ eği"i&$ &illi,e"ler -e göç !i,a!e"leri ne"i'e!inde A-ar'a$ Le(gi'e$ Darg'a -!. gibi Ka/ka! dil0leri he& re!&î diller he& de eği"i& dilleri h9line gel&i%lerdir. B+n+n ne"i'e!inde g)n)&)(de b+ diller ,)(binler'e ki%i "ara/ndan k+llanlr h9le gel&i% -e T)rkçenin Dağ!"an#daki e"ki!i (a,/la"l&%"r.  Anahtar Kelimeler  T)rkçe$ Dağ!"an$ eği"i& dili$ re!&î dil$ T)rkle%0&e  Astrat   :i!"ori'all, T+rki' lang+age! ha-e !er-ed a! ling+a /ran'a! in Dage0!"an$ ;hi'h i! a &+l"iling+al region. K+&,k$ A(eri and ogha, had been in/l+en"ial in -ario+! <ar"! o/ Dage!"an a" di//eren" <ro<or"ion!. Pe'+liarl, "he in/l+en'e o/ K+&,k had been be,ond "he border! o/ Dage!"an. =n 1213$ a/"er "he de'lara"ion o/ or"hern 4a+'a!ia a! an inde<enden" !"a"e$ "hi! <ra'"i'al !i"+a"ion a! gained /or&ali", a! "he ne; re<+bli' de'lared T+rki' a! i"! o//i'ial lang+age. B+" a/"er "he aboli!h&en" o/ "hi! re<+bli' b, "he Red Ar&,$ "he 6o-ie" ad&ini!"ra0"ion had &ade grea" e//or" "o dil+"e "he in/l+en'e o/ T+rki' in "he 4a+0'a!+!. :o;e-er lo'al 'o&&+ni!" leader! in Dage!"an had &anaged "o kee< T+rki' a! "he lang+age o/ ed+'a"ion. 4a+'a!i' lang+age! like A0-ar$ Le(gi$ Dargi e"' ha! be'o&e bo"h o//i'ial and ed+'a"ion lang+age! a! a re!+l" o/ lang+age$ ed+'a"ion$ na"ionali"ie! and &igra"ion <oli'ie! i&<le&en"ed a/"er "hi! da"e. A! a re!+l" o/ "he!e endea-or! "he!e lan0g+age! ha! be'o&e lang+age! o/ h+ndred! o/ "ho+!and! o/ <eo<le and "he in/l+en'e o/ T+rki' in Dage!"an ha! been dil+"ed. >  Yrd. Doç. Dr.$ 6ino< *ni-er!i"e!i$ Eği"i& ?ak)l"e!i$ T)rkçe Eği"i&i Böl)&)$ 6ino<$ gok'e,+k!elen@abd+rra(akho"&ail.'o&  Gökçe Y)k!elen Abd+rra(ak Peler   1C Key3rds  T+rki!h$ Dage!"an$ lang+age o/ ed+'a"ion$ o//i'ial lang+0age$ T+rki/i'a"ion Tarih bo,+n'a birçok /arkl dilin bir arada kon+%+ld+ğ+ bir 'oğra/,a olan Ka/ka!,a#da ,er alan Dağ!"an$ içeri!inde b+l+nd+ğ+ b+ bölge,e na(aran daha /a(la dillik çe%i"lilik gö!"er&ek"edir -e b+ h+!+!i,e"i ile de her (a&an d%ardan gelenlerin dikka"ini 'elbe"&i%"ir. Bilha!!a dağlk bölgelerde b+ çe%i"liliğin ar""ğ gör)l&ek"edir. :a""a !ade'e birkaç kö,)n anla,< kon+%0"+ğ+ diller dahi &e-'+""+r. B+ dillik çe%i"lilik$ 5r"a ağ Ara< 'oğra/,a'lar0nn bölge,i Diller DağF &ana!nda Cebelü’l-Elsine  %eklinde adlandr&alar0na !ebe< ol&+%"+r. ağ&(da R+!çada da a,n anla&a gelen Gora Yazıkov   "abirinin ,ine b+ 'oğra/,a için k+llanldğ gör)l)r. B+ &an(ara$ /arkl diller kon+%an in!anlar$ "abii bir in!i,ak olarak or"ak bir ile"i%i& ara' ara,%na i"&i%"ir. 4ihan%)&+l bir k+ral olarak$ çok dilli or"a&larda$ !i,a!i$ k)l")rel -e ik"i!adi 'ihe"lerden ba!kn olan halklarn dilleri$ diğer halklar "ara/ndan or"ak ile"i%i& dili olarak k+llanl&ak"adr. Genelde Ka/ka!,a#nn "a&a&nda -e ö(elde Dağ!"an#da$ ,)(,llar'a$ bölge,e !i,a!e"en -e ik"i!aden h9ki& olan T)rklerin dili b+ göre-i i/a e"&i%"ir. %aıstanın +tni7 8e %illi7 ,anzarası Tarihî olarak birçok dilin kon+%+ld+ğ+na %ahi" ol+nan Dağ!"an#n g)n)0&)(de de 9de"a bir diller -e rklar hali"a! old+ğ+ gör)l)r. *lkede /arkl dil ailelerine &en!+< birçok dil -e lehçe kon+%+l&ak"adr. B+ !ebe<le )lke$ e!ki 6o-,e"ler Birliği b)n,e!inde bir halk "e&el al&adan k+r+l&+% olan "ek '+&h+ri,e""i -e on "ane re!&î dile !ahi<"i Bar"hold -d. 12HIJ H2. B+ re!&î diller$ A-ar'a$ Darg'a$ Lakça$ Le(gi'e$ Taba!aran'a$ K+&+k T)rkçe!i$ oga, T)rkçe!i$ A(erba,'an T)rkçe!i$ Ta"ça -e R+!ça idi. An'ak Dağ!"an#n dillik çe%i"liliği b+ kadarla !nrl değildir. Dağ!"an 4+&h+ri,e"i$ b+g)n de R+!,a ?edera!,on+n+n e"nik -e dillik olarak en renkli kö%e!idir -e '+&h+ri,e" !nrlar içeri!inde$ n)/+!lar 8 ile H8$888 ara!nda deği%en o"+(dan /a(la re!&î olarak "ann&% e"nik "o<l+l+k ,a%a&ak"adr h""<JMM;;;.gk!.r+ M/ree@do'Mne;@!i"eM<ere<i!C818M'ro'M<ere<i!@i"ogi1I1C.h"&. B+ "o<l+0l+klar$ Ka/ka!,al$ T)rk$ Nrani$ 6la- -e 6a&i ol&ak )(ere be% ana %+be olarak !n/landrlabilir. 4+&h+ri,e" !nrlar içeri!inde ,a%a,an n)/+!+n Ka/ka!,allar k!&n "e%kil eden böl)&)$ kendi ara!nda dör" al" %+be,e a,rl&ak"adr. B+nlar A-ar0Andi0Dido %+be!i$ Darg0Lak %+be!i$ 6a&+r %+be!i Bar"hold -d. 12HIJ HH0H2 -e eçenler#in &en!+< old+ğ+ Oe,nak %+be!idir. Akiner 12H7J 1CH. Birin'i %+bede gerçek A-arlarla beraber !eki( Andi halk gerçek Andiler$ Bo"likler$ Kara"in"ler$ Ah-ahlar$ Bag+lallar$ Tindallar$ a&alallar$ Godoberi0ler$ be% Dido e( halk gerçek Didolar -e,a 6e(ler$ :-ar%iler$ Gin+klar$ Ka<+çinler -e,a Bee"ler$ :+n(allar -e,a G+n(i<ler -e Arçiler ,er al&ak"a0  Gön)ll) Bir T)rkle%&e Qrneği 5larak Dağ!"an 17   dr. B+ %+beden !ade'e A-arlar ,a(l dile 1  !ahi<"irler. Diğer halklar re!&î olarak A-ar ki&liği al"nda ka,dedil&ek"e -e A-arlar "ara/ndan eri"il&ek0"edirler Akiner 12H7J 1CH. An'ak$ Andi -e Dido e( halklar ile Arçiler ön'eleri a,r halklar -e dilleri de a,r diller olarak !n/landrl&ak"a idi. ?aka"$ 6o-,e" ,öne"i&inin k)ç)k halklar b),)k halklar içeri!inde eri"&e !i,a!e"inin bir ne"i'e!i olarak$ 1278 ,lndan i"ibaren$ Andi -e Dido halklar ile Arçiler$ A-ar &ille"ine d9hil edili< dilleri de A-ar'ann lehçeleri olarak addedil&i%"ir iS&an 12HJ 11 -e H. B+ !ebe<le 12CI n)/+! !a,&nda ,er alan b+ halklar 122 ,l !a,&nda -e daha !onraki !a,&larda gör)l0&e&i%lerdir iS&an 12H8J H7. A-arlarn b+ halklarla birlik"e "o<la& n)0/+!+ are  Ki!rie- C881J 183018H "ara/ndan 33$188 ,ani +&+&i Dağ!0"an n)/)!+n+n CH#i olarak -eril&i%"ir. An'ak 12H2 ,l !a,&nn !on+çla0rn ,an!"an b+ orann C88C ,lnda C2.#e 38$88 ki%i ,)k!eldiği$ C818 ,lnda i!e C2#a H8$888 ki%i d)%")ğ) gör)l&ek"edir A"a!o, C811J ICV h""<JMM;;;.<ere<i!C88C.r+MindeS.h"&lWidX11$ h""<JMM;;;.gk!.r+M/r0ee@do'Mne;@!i"eM<ere<i!C818M'ro'M<ere<i!@i"ogi1I1C.h"&. DargLak %+0be!inde$ Darglar A%ko'alar -e Laklar Ga(i K+&+lar#n ,an !ra iki k)0ç)k halk olan Ka,"aklar -e K+baçiler Zirihgiranlar de ,er al&ak"adr. B+ %+beden !ade'e Darg -e Laklar ,a(l dile !ahi< ol+< Ka,"ak -e K+baçiler Darglar "ara/ndan ,+"+l&+%"+r Bar"hold -d 12HIJ H2. Ka,"aklar -e K+0baçiler de ön'eleri a,r halklar -e dilleri a,r diller olarak !n/landrl&ak"a iken$ Andi -e Dido halklar ile Arçiler örneklerinde old+ğ+ gibi$ 1278 ,ln0dan i"ibaren Darg &ille"ine dahil edili< dilleri Darg'ann lehçeleri olarak kab+l edil&i%"ir iS&an 12HJ H2 -e 11. B+ !ebe<le b+ iki halk da 12C2 n)/+! !a,&nda ,er alrken daha !onraki !a,&larda gör)n&e( ol&+%lar0dr iS&an 12H8J H7. Ka,"aklar -e K+baçilerle beraber Darglarn n)/+!+$ 12H2 n)/+! !a,&na göre 777$888$ ,ani genel Dağ!"an n)/+!+n+n 1I#! iken C88C !a,&nda b+ oran 1I.#e ,ani C$888 ki%i,e$ C818 ,lnda i!e 1I.3#e ,ani 28$7H8 ki%i,e ,)k!el&i%"ir. Laklar#in n)/+!+ i!e$ C88C ,ln0da$ 188$888#den ,ani #"en 1I$88#e ,ani I.1#e ,)k!el&i%"ir. C818 ,0lnda i!e Laklarn n)/+!+ 1I1$788#e ,)k!elirken$ genel Dağ!"an n)/+!+ içindeki oranlar .#e d)%&)%")r. are -d. C881J 18HV A"a!o, C811J ICV h""<JMM;;;.<ere<i!C88C.r+MindeS.h"&lWidX11$ h""<JMM;;;.gk!.r+M/ree@ do'Mne;@!i"eM<ere<i!C818M'ro'M<ere<i!@i"ogi1I1C.h"&. 6a&+r %+be!i i!e$ Le(giler$ 6ah+rlar$ R+"+llar$ Taba!aranlar -e Ag+llardan &e,dana gel&ek0"edir. B+ %+beden de !ade'e Le(giler -e Taba!aranlar ,a(l dile !ahi<"irler Bar"hold -d. 12HIJ H2. 12H2 ,lnda$ Le(giler C8$888 1C.$ Taba!a0ranlar 2$888 .$ R+"+llar 13$888 8.H$ Ag+llar 1I$888 8.3 -e 6ah+rlar I$88 8.7 ki%ilik n)/+!a !ahi< idi. Le(giler C88C ,lnda 77I$ 1   B+rada ka!"l bir %ekilde ,a( dili# ,erine ,a(l dil# ibare!i k+llanl&%"r. Zira b+ !a"rlarn ,a(ar$ "arihî bir !)reç ne"i'e!inde i%lenerek &e,dana gel&i% -e içeri!inde çe%i"li )!l+<lar barndran gerçek bir ,a( dili ile ,akn (a&anlarda !i,a!i içg)d)lerle ,a(,a geçiril&i% diller ara!nda bir /ark gö(e"il&e!i gerek"iği d)%)n'e!indedir.    Gökçe Y)k!elen Abd+rra(ak Peler   1 88 17.1 ki%i,e$ C818 ,lnda i!e 7H$C8 17.C ki%i,e ,)k!elirken$ Taba!aranlarn C88C ,lnda 118$888 .7 ki%i,e$ C818 ,lnda 11H$H8 .1 ki%i,eV R+"+llarn C88C ,lnda C$888 1.7 ki%i,e$ C818 ,lnda C3$H8 1 ki%i,eV Ag+llarn C88C ,lnda C7$88 1.7 ki%i,e$ C818 ,0lnda CH$88 1 ki%i,eV -e 6ah+rlarn da C88C ,lnda H$18 8.7 ki%i,e$ C818 ,lnda 2338 8.7 ki%i,e ,)k!eldiği gör)l&ek"edir. oğ+nl+kla :a!a-,+r" bölge!inde ,a%a,an eçenlerin n)/+!+ i!e 2$888 ..#den C88C ,lnda HH$888 7.#e d)%&)%$ C818 ,lnda i!e "ekrar 27$II8 7.C#a ,)k!el&i%"ir. A-ar0Andi0Dido %+be!ine &en!+< halk )lkenin k+(e, dağlk ke!i&inde$ Darg -e Laklar dağlk bölgenin &erke(i ba"!nda -e 6a0&+r %+be!inden olanlar i!e )lkenin g)ne,inde ,a%a&ak"adrlar are -d. C881J 18HV h""<JMM;;;.<ere<i!C88C.r+MindeS.h"&lWidX11$ h""<JMM;;;. gk!.r+M/ree@do'Mne;@!i"eM<ere<i!C818M'ro'M<ere<i!@i"ogi1I1C.h"&. C88C -e C818 ,lllarnda gerçekle%"irilen n)/+! !a,&larnn Dağ!"an#da ,a%a,an Ka/ka! halklar aç!ndan bir diğer ilginç ,an$ 1278 ,lndan !onra A-ar -e Darg &ille"lerine d9hil edilen k)ç)k halklarn n)/+!+n+n b+ &ille"lerin bir al" kol+ olarak da ol!a$ !a,& !on+çlarnda -eril&e!idir. 6on+çlar$ 6o-,e"le0rin k)ç)k halklar b),)k halklar ara!nda eri"&e !i,a!e"inin Dağ!"an#da ne kadar ba%arl old+ğ+n+ açk bir %ekilde or"a,a ko,&ak"adr. C88C ,lnda 7 ki%i$ C818 ,lnda 1I ki%i kendini a&alal olarak ni"elendirirken$ C88C ,ln0da 3 ki%i$ C818 ,lnda I ki%i Arçi old+ğ+n+V C88C ,lnda C ki%i$ C818 ,lnda CI ki%i Godoberi old+ğ+n+V C88C ,lnda 1H ki%i$ C818 ,lnda 8 ki%i Bag+lal old+ğ+n+V C88C ,lnda 77 ki%i$ C818 ,lnda I7 ki%i Tindal old+0ğ+n+V C88C ,lnda 183 ki%i$ C818 ,lnda CI ki%i :-ar%i old+ğ+n+V C88C ,lnda C ki%i$ C818 ,lnda 72 ki%i Gin+k old+ğ+n+V C88C ,lnda 23C ki%i$ C818 ,lnda 21H ki%i G+n(ib old+ğ+n+V C88C ,lnda I$812 ki%i$ C818 ,lnda $3I1 ki%i Kara"in old+ğ+n+V C88C ,lnda I$1H ki%i$ C818 ,lnda $2I ki%i Bee" old+ğ+n+V C88C ,lnda I$7IC ki%i$ C818 ,lnda 3$2C7 ki%i Ah-ah old+ğ+n+V C88C ,lnda 1$13I ki%i$ C818 ,lnda 11$IC7 ki%i Dido old+ğ+n+ -e C88C ,lnda C1$C38 ki%i$ C818 ,lnda da 11$H ki%i Andi ol0d+ğ+n+ be,an e"&i%"ir. A-ar &ille"ine d9hil edilen halklardan Bo"liklerin d+r+&+ i!e en ilginç olandr. C88C ,lnda hiç ki&!e kendini Bo"lik olarak ni"elendir&e(ken$ C818 ,lnda 78H ki%i Bo"lik old+ğ+n+ be,an e"&i%"ir. Gör)ld)ğ) )(ere$ a&alal$ Arçi$ Godoberi$ Bag+lal$ Tindal -e :-ar%i gibi halklarn A-arlar ara!nda eri"il&e !i,a!e"inin ba%ar,a +la%&a! nerede,!e "a&a&lan&%"r. Gin+k -e G+n(i< halklar da ,ok ol&a "ehlike!i al"ndadr0lar. An'ak$ gö(den kaçrl&a&a! gereken bir hakika" de$ !a,larndaki a(l0ğa rağ&en$ Godoberi$ Tindal -e :-ar%i &i!allerinde old+ğ+ gibi$ C88C ,ln0dan C818 ,lna kadar geçen !)re (ar/nda$ kendilerini al" ki&liklerle "an&0la,anlarn !a,larnn ka"beka" ar"&% ol&a!dr. Bo"lik$ Kara"in$ Bee"$ Ah-ah -e bilha!!a Dido -e Andi halklarnn h9l9 diri bir %ekilde -arlklarn de-a& e""irdikleri gör)l&ek"edir. An'ak ,ine de C818 ,lnda kendilerini Kara"in$ Bee"$ Dido -e Andi olarak "an&la,anlarn !a,larnda 'iddi bir d)%)% old+ğ+ gö(den kaçrl&a&aldr. B+ halklardan bir "ek Ah-ahlar ar"%  Gön)ll) Bir T)rkle%&e Qrneği 5larak Dağ!"an 1   gö!"er&i%"ir. Darg &ille"i içeri!ine d9hil edilen Ka,"ak -e K+baçin halklar0nn d+r+&+n+n daha -ahi& old+ğ+ gör)l&ek"edir. B+ iki halkn Darglar ara!nda eri"il&eleri !i,a!e"i$ nerede,!e "a&a&en ba%ar ile !on+çlan&%"r. C88C -e C818 n)/+! !a,&larnn her iki!inde de  ki%i kendini Ka,"ak ola0rak ni"elendirirken$ C88C ,lnda 3C ki%i$ C818 ,lnda da 181 ki%i K+baçin old+ğ+n+ i/ade e"&i%"ir. An'ak$ A-ar &ille"ine d9hil edilen halklarn !on iki n)/+! !a,&nda or"a,a çkan d+r+&+ gö( ön)ne alndğnda$ gele'ek"e$ K+baçin -e Ka,"aklar için de ben(er bir -a(i,e"in or"a,a çk&a! çok %a%r"0' ol&a&a&aldr. h""<JMM;;;.<ere<i!C88C.r+MindeS.h"&lWidX11$ h""<JMM ;;;.gk!.r+M/ree@do'Mne;@!i"eM<ere<i!C818M'ro'M<ere<i!@i"ogi1I1C.h"&. Dağ!"an#da ,a%a,an T)rk halklar$ genellikle$ Derben"#in k+(e,inde Te0rek nehri ile :a(ar Deni(i ara!ndaki bölgede ,a%a,an K+&+k T)rkleri$ Terek -e K+&a nehirleri ara!ndaki bo(krlarda ,a%a,an oga, T)rkleri -e Derben" çe-re!indeki d)(l)kler ile 6a&+r -adi!inde ,a%a,an A(erba,'an T)rkleri %eklinde "a!ni/ edil&ek"edir C . :er )ç "o<l+l+k da ,a( diline !ahi<0"ir Bar"hold -d. 12HIJ H2. An'ak$ K+(e, Ka/ka!,a#nn 7  genelinde -e Dağ!0"an#da$ bölge ile ilgilenen ara%"r&a'larn !klkla gö( ard e""iği bir T)rk halk$ Ta"ar T)rkleridir. adir De-le" 1223J 12CH K+(e, Ka/ka!,a#daki "o<la& !a,larn 3$888#in )(erinde -erdiği Ta"ar -e Ba%k+r" T)rklerinden$ ö(ellikle Ta"arlarn K+(e, Ka/ka!,a#nn her bölge!inde b+l+nd+klarn ka,0de"&ek"edir  . Bennig!en -e i&b+!h 12HIJ 1701 -e C7I0C73 Ta"ar T)rklerinin Dağ!"an#daki !a,!n $338 olarak -er&i%V 122 -e 1238 !a0,&larnda Ta"arlar ara!nda anadillerini Ta"ar'a olarak "an&la,anlarn 6o-,e"ler Birliği içeri!inde orannn ar""ğ "ek ,erlerin Dağ!"an -e eçen0Nng+% +h"ar 4+&h+ri,e"lerinin old+ğ+n+ ka,de"&i%"ir. Dağ!"an#da dil  !i,a!e" ili%ki!i )(erinde bir çal%&a ,a<an Bennig!en -e Le&er'ier0[+el0\+ea, 12HJ 1CI da Ka(an Ta"arlarnn dikka"e aln&a! gereken kendi dilini kon+%an öne&li bir göç&en "o<l+l+k old+ğ+n+ belir"&ek"edir. C88C -e C818 ,llarnda ,a<lan n)/+! !a,&lar da b+ iddialar de!"ekler ni"elik0"edir. Zira b+ !a,&larda$ Dağ!"an#da$ !a,! C88C ,lnda $388$ C818 ,ln0da i!e 7$388 'i-arnda olan hiç de a(&!ana&a,a'ak bir "o<l+l+k$ kendini C  Derben"#in k+(e,inde ,a%a,an Kara<a<ah T)rk&enleri re!&î olarak A(erba,'anl ki&liğinin al"nda ka,"ldrlar. B+ "o<l+l+k hakknda a,rn"l biligi için bak. Q(!o, 1223J  7  B+ çal%&ann ,a(ar$ g)n)&)( li"era")r)nde G)ne, Ka/ka!,a -e K+(e, Ka/ka!,a "eri&leri ,erine$ !ra!,la Ka/ka! Q"e!i a-era0i Ka/ka!,a$ Tran!ka/ka!,a$ Zaka-ka( -e Ka/ka!,a "eri&lerinin daha ,a,gn bir %ekilde k+llanl&a,a ba%ladğn /arknda ol&akla birlik"e b+ adlandr&alarn T)rki,e#nin Ka/ka!lara göre 'oğra/i kon+&+ gö(ön)nde b+l+nd+r+ld+ğ+nda <ek &ana i/ade e"&ediğini d)%)n&ek"edir. G)ne, Ka/ka!,a ile K+(e, Ka/ka!,a#, birbirinden a,rann Ka/ka! Dağlar old+ğ+ dikka"e alnr!a$ T)rki,e#,e göre Ka/ka! Q"e!i$ G)ne, Ka/ka!,a değil K+(e, Ka/ka!,a ol&aldr. B+ !ebe<"en dola, kla!ik "eri&ler olan G)ne, Ka/ka!,a -e K+(e, Ka/ka!,a "er'ih edil&i%"ir.     Bennig!en -e i&b+!h 12HIJ 1701 i!e b+ !a,nn 1238 ,lnda Ta"arlar -e Ba%k+r"larla birlik"e A(erba,'anllar da içerdiğini ka,de"&ek"e -e Ta"arlarn !a,!n Adige Q(erk Bölge0!inde C$1$ Karaça,  erke!#"e 1$IIH$ Dağ!"an#da $338$ Kabar"e,  Balkar#da C$II$ K+(e, 5!e",a#da 1$IH -e eçen  Nng+%#"a $331 olarak -er&ek"edir.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks