Vrbenský občasník (Confluens 8, 2013)

Description
"[LA] Nuntius Bohemice conscriptus de ecclesia Vrbnae ad Aquas in Bohemia iam saeculo XII exstructa, insequentibus saeculis mirum in modum aucta atque ornata, quae iam per aliquot decennia, saevientibus tempestatibus politicis prope deserta est

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 7 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  CONFLUENS VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK MĚLNICKA Č.8 CÍRKEV VČECHÁCH ANA MĚLNICKUVE 20. STOLETÍ REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍKASTÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV MĚLNÍK2013  © Autoři: Pavel Andrš, Jaroslav Cuhra, Jiří A.Čepelák, Ivana Jakubínská, Josef Janá-ček, Libor Kalčík, Dana Kořenská Zemanová, Jiří Koumar, Jitka Králová, Alena Lu-xová, Jiří Novák, Michal Plavec, Jaroslav Podhradský, Lukáš Snopek, Dalibor Státník,Miroslav J. Šantin, Jaroslav Šebek, Josef Šrámek, Jaroslav Šulc, Matěj Trepeš, VojtěchVlček, Stanislav Vohryzek, 2013© Regionální muzeum Mělník, 2013© Státní oblastní archiv vPraze – Státní okresní archiv Mělník, 2013© Grafická úprava AGAMA, poly-grafický ateliér, s.r.o., 2013 ISBN 978-80-904538-3-8 (Regionální muzeum Mělník) ISBN 978-80-86772-70-7 (Státní oblastní archiv vPraze) ISSN 1801-7266 4 KATALOGIZACE V KNIZE –NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR  OBSAH Úvodní slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Poděkování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 TÉMA: CÍRKEV VČECHÁCH ANA MĚLNICKU VE 20. STOLETÍ ŠANTIN Miroslav Jan:Římskokatolická farnost Liběchov na sklonku 19. avprvní třetině 20. století . . . 12ŠEBEK Jaroslav:Prostory nacionalizace vsudetoněmeckém katolickém milieu ve 30. letech . . . . . 30VLČEK Vojtěch:Dva osudy: ThDr. Josef Čihák aThDr. Otakar Švec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44STÁTNÍK Dalibor:„Člověče, máš se rád?“ Bernard Říský. Rechristianizace sekularizovanéhoprostředí. Pokus orekonstrukci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53CUHRA Jaroslav:Anežská pouť jako začátek jednoho zvratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 VARIA KOUMAR Jiří:Venkovští rychtáři avesnická samospráva na panství Mělník v17. století (ve světle studia pozemkových knih) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116ŠULC Jaroslav:Poddanské nemovitosti na panství Košátky za třicetileté válkya po jejím skončení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141ČEPELÁK Jiří A.:„Osvětou ksvobodě – tmářstvím kporobě!“– vrbenský řídící učitel František K.Opa (1849–1914), jeho dílo aodkaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 MATERIÁLIE PODHRADSKÝ Jaroslav:Vzpomínky na konec 2. světové války ve Lhotce uMělníka . . . . . . . . . . . . . . . . 178PLAVEC Michal:K problematice náletů na Mělnicko 9. května 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182KOŘENSKÁ ZEMANOVÁ Dana:Sonda do trestní agendy Okresního soudu Mělník vletech 1949–1953 . . . . . . . 193 5 Anežská pouť jako začátek jednoho zvratu  OBZORY LITERATURY Recenze  Jan KILIÁN akol., Mělník ( Stanislav Vohryzek, Josef Šrámek, Jiří Novák, Matěj Trepeš  ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208Emil VORÁČEK akol., Vražkov. Dějiny obce ( Libor Kalčík ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 214Tomáš JAKL, Dalibor STÁTNÍK, Květen 1945 na Mělnicku ( Pavel Andrš  ) . . . . . 216Výběrová bibliografie regionální literatury za léta 2010 a2011 (  Ivana Jakubínská aLukáš Snopek ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217Doplněk kvýběrové bibliografii za léta 2007–2009 otištěné vminulém čísle . . 221 ZPRÁVY ČEPELÁK Jiří A.: Vrbenský občasník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 JAKUBÍSKÁ Ivana: Výstavy ze sbírek soudobé dokumentace Státního okresního archivu Mělník vletech 2010 a2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 JANÁČEK Josef: Péče okřížovou cestu vLiběchově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229KRÁLOVÁ Jitka: Edukační činnost Regionálního muzea Mělník. Ohlédnutí za léty 2010 a2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232LUXOVÁ Alena: Konference Byty. Bydlení. Přebývání. Bytová problematika19. a20. století . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236STÁTNÍK Dalibor: Seminář kuctění památky Jiřího Kristiána Lobkowicze(† 1932) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238Seznam autorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241Pokyny pro autory příspěvků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 6  Jaroslav CUHRA   Jiří A.ČEPELÁK VRBENSKÝ OBČASNÍK Úrodná oblast soutoku Vltavy aLabe byla vždy bohatá na památky. Mnoho znichzaniklo, jiné byly opraveny, další nadále chátrají. Zatímco opravy kdysi výstavnýchstatků idrobných stavení závisí na jejich vlastnících, sakrální památky, jež mají ode-dávna veřejný charakter, se nacházejí ve výrazně složitější situaci. Již od svého vznikutotiž sloužily široké obci věřících, byly místem, kde se lidé po staletí setkávali aodkudvycházel veškerý duchovní amnohdy ispolečenský život obce. Stím souviselo takéčestné místo, na němž býval chrám postaven, apéče, kterou mu obec věnovala.Vztah občanů ke kostelu, často nejstarší anejvýstavnější budově vobci, se vý-razně změnil vdobě komunistického režimu. Na mnoha místech se rozpadla spole-čenství věřících, prázdný kostel začal pustnout, jeho vybavení bylo znehodnoceno, již nepoužívaný hřbitov, ač uprostřed vsi, začal zarůstat náletovým křovím. Veškerácenná výbava byla odvezena, aby se nestala kořistí zlodějů. Sídlo duchovního správcese neustále vzdalovalo. Zdřívějšího místa staletého setkávání se stala nepoužívanáauzamčená budova, okterou nikdo nejeví zájem. Přesně takový byl v80. apočátkem90. let osud kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně uMělníka. Vroce 1996 se obnovila tradice pořádání slavnostní mše na svátek patrocinia kostela(14. září). Dvakrát se ve Vrbně uskutečnily také Dny evropského dědictví. Po povodníchvroce 2002 církev investovala nemalé prostředky do nové dlažby, odvodnění kostela are-staurování dřevěných oltářů igotických fresek vjeho kněžišti, zatímco obec Hořín, jejíž jeVrbno součástí, začala přispívat alespoň zapůjčením židlí akaždoročním posekáním sta-rého hřbitova. Ten je sice vmajetku římskokatolické církve, nicméně místní obci sloužilnepřetržitě od 11. až do 19. století. Památka však inadále zůstala po naprostou většinuroku pro místní ipřespolní nedobytnou pevností, bílým místem na mapě obce. Vztah místních občanů ke kostelu se začal pozvolna měnit až vroce 2010. Tehdyse do Vrbna vrátily klíče od kostela, který začal být vletních měsících pravidelně uklí-zen avětrán. Zároveň se přispěním Jiřího Maleckého zHořína aJaroslava HausmanazVrbna podařilo opravit oba vrbenské zvony. Aby tento zájem ojedinečnou památkuastaleté duchovní centrum obce nepřišel vniveč, rozhodl se pisatel této zprávy vzáří2011 vydat vlastním nákladem první číslo Vrbenského občasníku, který vpočtu 200kusů distribuoval ve Vrbně asousedním Zelčíně (ve zbývajících dvou částech obce,vHoříně avBrozánkách zajistil okopírování občasníku ajeho distribuci obecní úřad).Vrbenský občasník obsahoval kromě vlastivědných informací týkajících se obce akos-tela také přehled darů, vykonaných prací, do budoucna potřebných oprav avizi pra-videlného otevírání kostela vletním období, komentovaných prohlídek, výstav atakévyúčtování každoroční sbírky na kostel. 224 Zprávy
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks