Uluslararası 26. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları, 20 – Temmuz 2014

Description
Uluslararası 26. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları, 20 – Temmuz 2014

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 10 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Uluslararası 26. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışları 20-Temmuz 2014 Değerli Okurlarım,İstanbul Boğazı 20-Temmuz 2014 pazar sabahı saat 10:00 ile 12:00 arası taıt tra!ğine kapana"ak# $aat 10:00%&a her 'atan ka&ın-erkek bin&en (201)%te 1200* +azla 'erli- 'aban"ı 'z" $. (2#k/pr* kuze'in&e na&olu 'akasın&a anlı"a%&an &enize ire"ek, birin"i k/pr'e ka&ar boğaz kuze'-ne' 'ze' akıntısı i3in&e #5-km 'ze"ek, Birin"i k/prnn a'ağın&a 6rupa 'akasın&a uru3eme parkın&a kara'a 3ıka"ak# Deta'lar i3in 7eb sa'+ası, h8ps:99boazi"i#olimpi'at#or#tr9 e3tiğimiz 'ıllar&a 'apılan 'arılar&a bu parkur&a en i'i &ere"e ); &akika i&i, e3en 'ıl 'arıı kazanan 40 &akika&a 'z&# e3tiğimiz 'ıl 0-; 'a urubun&a 50 erkek 10 ka&ın 'z" 'arıtı, en i'i &ere"e 1-saat 10-&akika ol&u# 'nı 'ıl <0= 'a urubun&a 10 'arıma"ı parkuru bitir&i# >arkuru 1-saat )0-&akika&an &aha kısa sre&e bitirmeniz isteni'or#Bu 'ıl 'arılara interne8en katılma mra"aatı i3in son n 15-?isan i&i# Ba6uru ka'ıtları interne8e kapan&ı, elemeler nkara nı8epe ha6uzun&a 1-@aziran n, İzmir%&e 25-.a'ıs n lsan"ak ha6uzun&a, İstanbul Tozkoparan ha6uzun&a 14-15-@aziran n 'apıla"ak# Alemeler sırasın&a 00-metre serbest stil 'zmeniz isteni'or# $u'a mutlaka balıklama atlamanız erekli &eğil ama kul6ar &/nlerin&e takla (Cip-turn* ter"ih e&ili'or# @er 'a urubu i3in 6erilen belirli en uzun &ere"e 6ar# en3ler&e 20 &akika, 0-; 'a urubu i3in en +azla sre 1#5 saat#Alemeler&e 'zlen 00-metre aslın&a Boğazın eniliği# İstanbul boğazının en &ar 'eri bili'orsunuz 00-metre# >arkur toplam #5 km an"ak siz bu mesa+e'i tam 'anlamasına 'zm'orsunuz# ok sert akıntı 6ar, 'zerek &oğru&an karı'a e3menize imkan 'ok# Denize ir&ikten sonra boğazın ortasına 6arı'orsunuz# Boğazın ortasın&a kuze'&en ne'e soğuk 'ze' akıntısı 6ar# kıntı sizi srkl'or, ne'&e $ua&a a3ığına, or&an birin"i boğaz k/prsne etiri'or# Ekonomik Çözüm Sayfa- 1  Birin"i k/pr /n"esi 6rupa 'akası kı'ısına 'z'orsunuz# ı'ılar&a bu &e+a, ters, ne'&en kuze'e sert baka bir akıntı 6ar, bu kuze' '/nl akıntı ile uru3eme parkın&a kara'a 3ıkı'orsunuz#Tamamen bir taktik 'arıı i3in&esiniz, 'anlı 'aparsanız akıntı sizi !nal iskelesin&en uzağa atı'or, 1#5-saat i3in&e parkuru bitirmeniz bekleni'or, bitiremezseniz 2-saat sonun&a srat motorları (Eo&'ak* &eniz&e kalanları toplu'or, saat 12:00%&e boğaz tekrar taıt tra!ğine a3ılı'or#nkara%&a nkara, @a"e8epe, O&t ni6ersitelerinin 'zme ha6uzlarına belirli saatler&e mezun 'e kabul 6ar# İzmir%&e ni6ersite ha6uzlarının 'anın&a 3ok sa'ı&a kapalı ha6uz, a'rı"a ha6a ısının"a &e6re'e iren 'ine 3ok sa'ı&a a3ık ha6uz 6e &eniz imkanları 6ar# İzmir%&en 3ok sa'ı&a katılım"ı olması bekleni'or#Farı sabahı erken saa8e uru3eme%'e 6armak erek# $ize stn&e 'arıma"ı numarası olan bone, 6e a'ak bileğine taka"ağınız 3ipli kn'e 6eri'orlar# $u e3irmez, i'i kalite &eniz /zlğ kullanmanız art# Boğaz suları 'az ortasın&a bile 3ok soğuk 6e maalese+ temiz &eğil, mutlaka spor"u ma'osu i'meniz lazım# @a8a in"e ?eopren 'zme elbisesi &aha &a i'i, 6"u&a 'apıı'or, soğuk etkisini azaltı'or# Bone 6e 3ipli kn'e ile motorlara bini'orsunuz, anlı"a%&aki balama 'erine i&i'orsunuz#Be'ler, 'arı sabahı tra olma'ın# Farı /n"esi n sa3larınızı kısa kestirin# Be'lerin &izaltına uzanan ort, hanımların bikini i'meleri u'un &eğil# G"u&unuz&a a3ık 'ara olmasın# Tm 6"u&unuzu 3ok i'i 'ağlamanız erek# Hzellikle ma'o altı  b/lelerinizi 3ok i'i 'ağlamanız soğuktan korunmanız i3in lazım, 'oksa soğuk boğaz su'un&a kola' 'zemezsiniz# Denize irme&en /n"e tu6alet ihti'a"ınızı i&ermeniz, katı- sı6ı tm 6"ut atıklarını atmanız art# Bir n /n"esin&en ta6si'e karbonhi&rat 'oğun ı&a reIimine irmeniz, 'arı /n"esi likoz almanız +a'&alı olur#Bur&a /nemli olan 'arıa katılmak 6e 'arıı bitirebilmek# Farı sırasın&a ken&i 'a urubunuz&a 3ok sa'ı&a tanı&ık isimle karılaa"aksınız# Hzellikle 50-5; 6e 0-; 'a urupların&a i aleminin 3ok tanınmı simaları 6ar# İa&amları, b'kel3iler, si'aset3iler, millet6ekilleri 6ar, sağlığına &ikkat e&en, /z6eni tam insanlar 6ar# $abah erken 6e'a i-sonrası akamst ha6uza itme imkanınız 6arsa, 'ılbo'u antreman 'apabili'orsanız, bu 'arıa irmenizi ta6si'e e&erim# Hnemli olan /n elemeler&e 00-metre'i her 'a urubu i3in belirli zaman &ilimin&e 'zebilmek# Ekonomik Çözüm Sayfa- 2  Farıtan sonra uru3eme iskelesine bağlı bir emi&eki temiz su &eposun&an  beslenen 3ok sa'ı&a &ular&a i'i"e 'ıkanın, stnz&eki tm 'ağı, &eniz pisliğini atın# $onra bol +otoğra+ 3ektirin, 'arıı tamamlamanın ke'!ni 3ıkarın#Fılbaın&an beri n&e /n"e )-tur ()00-metre*, bunler&e -tur (00-metre* 'apabil&im, benim i3in 00-metre henz uzak bir he&e+ ibi &uru'or, antremanlar&a en az 1500-metre 'zmem lazım# Jmarım 2015 se3melerine ka&ar kola'larım#ele"ekte benzer bir 'arı $akız a&ası ile eme arasın&a Jluslararası &zenlenir miK ok mu topikK imbilirK An &erin sa'ılarımla# Halu !irese"eli# $!T% &ai"a &ü'e"(isliği 1)*+ mezu"u olu,# mezu"ieti"(e" itiare"# amu# /zel set/r e AB!  Tür aa"ı ortalılar(a 3B5# 758# A9:# 9"ter;< ağırlılı olara termi sa"tral temel= (eta tasarım# imalat# ,azarlama# teli># satış e ,ro?e /"etimi o"uları"(a çalışmış# u;ü"e a(ar termi sa"tral tasarım azılımları o"usu"(a erli ,iasaa# mü'e"(isli @rmaları"a# atırımılara e ü"iersitelere (a"ışma"lı ermiştir. &&$ e $!T% &ezu"ları !er"eği 9"er?i omiso"ları üesi(ir.',==CCC.eo"omi-ozum.om.tr=2014-0D-2) Ekonomik Çözüm Sayfa- 3
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks