TÜRK EĞİTİM SİTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ DERS İÇİ FAALİYET LİSTESİ

Description
TÜRK EĞİTİM SİTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ DERS İÇİ FAALİYET LİSTESİ

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Retail

Publish on:

Views: 10 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  TÜRK EĞİTİM SİTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ   DERS İÇİ FAALİYET LİSTESİ   Filimler: 1- Öğretmen  2- Sınav  3- Ġki  Dil 1 Bavul 4- 3 Ġdiot  5- 3 Saat 6- Can Dostum (2011) 7-   ArkadaĢım Tilki   Makaleler:   1- Eğitim Örgütüne Sistem YaklaĢımı -1 ( Doç. Dr. Ziya BURSLIOĞLU)   2-   Eğitim Örgütüne Sistem YaklaĢımı -2 ( Doç. Dr. Ziya BURSLIOĞLU)   3-   Okul Çevre ĠliĢkisine Sistem YaklaĢımı   ( Doç. Dr. Ziya BURSLIOĞLU ) 4- Bingöl Çocukları   ( Ece TEMELKURAN)  5- YarıĢmacı Eğitim AnlayıĢının EleĢtirisi   ( Yr. Doç. Dr. URAL Ayhan ) 6-   Lolita Ġhtilali (  Can Dündar) ŞİİR    1-   Mechul Öğrenci Anıtı/ Ece Ayhan  2-   Birikik Ġnsanın ġarkısı/ Özdemir Asaf   3-   Çocuklarım (Rıfat ILGAZ)    Gezi-Gözlem 1-Gazi Üniversitesi Rektörlük 2- Ġnsan Hakları Heykeli  3- Anıtkabir/Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar   4-   Milli Kütüphane 5-   Ankara- Anadolu Medeniyetler Müzesi 6-   Ankara-Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Kitaplar: 1-    Nasıl Bir Eğitim Ġstiyoruz (SERVER TANĠLLĠ)  2-   Özgür Eğitim( Jeol Spring -Aysen Ekmekci)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks