Toponimie dobrogeană: Callatis-Pangalla-Mangalia / Dobrudjan toponymy: Callatis-Pangalla-Mangalia

Description
With the contribution of the new mass media, cartographic information is more accessible now. Therefore we can make some corrections and give additional details regarding urban development on the territory of Dobrudja. The article presents

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 2 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  INSTITUTUL DE CERCETĂRI ECO-MUZEALE Muzeul de Istorie şi Arheologie PEUCE SERIE NOUĂ XI STUDII ŞI CERCETĂRIDE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE TULCEA ♦ 2013  Peuce, Serie NouăStudii şi cercetări de istorie şi arheologie ISSN: 0258-8102 Publicată de / Published by: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Adresa / Address: Str. Progresului, nr. 32, 820009, Tulcea, România Website: http://www.revistapeuce.icemtl.ro/ Redactor şef / Editor-in-chief: Cristian MICU Redactor şef-adjunct/ Executive Editor: Sorin-Cristian AILINCĂI Comitetul consultativ/ AdvisoryBoard: Acad. Dan BERINDEI; Acad. Ştefan ŞTEFĂNESCU;Acad. Răzvan THEODORESCU; Alexandru BARNEA;Ioan OPRIŞ Colegiul de redacţie / Editorial Board: AlexandruAVRAM(LeMans),Victor-HenrichBAUMANN (Tulcea), Alexandru BĂDESCU (Bucureşti), NikolausBOROFFKA (Berlin), Octavian BOUNEGRU (Iaşi), Maurizio BUORA (Udine), Albane BURENS (Toulouse), LaurentCAROZZA (Toulouse), Mihai CONSTANTINESCU (Bucureşti), Laurent CHRZANOVSKI (Lattes), FlorinCURTA (Gainesville), Oana DAMIAN (Bucureşti), Laura DIETRICH (Berlin), Oliver DIETRICH (Berlin), Adrian IONIŢĂ (Bucureşti), Moshe FISCHER (Tel Aviv), OlegLEVIŢKI (Chişinău), Daniela Luminiţa LUPU (Bucureşti),Florian MATEI-POPESCU (Bucureşti), DragoşMĂNDESCU (Piteşti), Florian MIHAIL (Tulcea), LucreţiuMIHĂILESCU-BÎRLIBA (Iaşi), Marian MOCANU(Tulcea), Iulian MOGA (Iaşi), Decebal NEDU (Galaţi),George NUŢU (Tulcea), Ioan Maria OROS (Zalău),Valentin RADU (Bucureşti), Andrei SOFICARU(Bucureşti), Aurel Daniel STĂNICĂ (Tulcea), Bartłomiej Sz. SZMONIEWSKI (Kraków), Gabriel Mircea TALMAŢCHI (Constanţa), Florin TOPOLEANU (Tulcea),Alexandra Clara ŢÂRLEA (Bucureşti), Aurel VÎLCU(Bucureşti) Tehnoredactare / Computergraphics : Camelia KAIM Consultanţi limbi străine / Language editors : Albane BURENS, Michel MAILLE (limba franceză /French), Cristina AILINCĂI (limba engleză / English),Laura DIETRICH (limba germană / German).  Toate lucrările publicate în revista PEUCE sunt recenzate de specialişti în domeniu PEUCE is a peer-reviewed journal   CUPRINS / SUMMARY STUDII ŞI NOTE DE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE /  STUDIES AND NOTES IN ANCIENT HISTORY AND ARCHAEOLOGY Katarina BOTIC A note on a stone find from Novi Perkovci near Đakovo (Northern Croatia) ............... 9 Cristian Eduard ŞTEFAN Un pandantiv din nefrit de la Sălcuţa, jud. Dolj ............................................................... 31  A nephrite pendant from Sălcuţa (Dolj County) Florin TOPOLEANU Consideraţii preliminare privind lămpile greceşti şi elenistice de la Orgame / Argamum (com. Jurilovca, jud. Tulcea)................................................... 43 Preliminary considerations on the Greek and Hellenistic lamps from Orgame/Argamum (Jurilovca, Tulcea County) Victor H. BAUMANN Aspecte din viața spirituală a populației rurale din zonagurilor Dunării în pragul noului ev creștin....................................................................... 67  Aspects of the spiritual life of the rural population at the Mouths of the Danube in the Eve of the new Christian Era Florin CURTA, Andrei GÂNDILĂ Sixth-century fibulae with bent stem ............................................................................... 101 Laurent CHRZANOVSKI La transition lychnologique byzantino-arabe en Egypte et au Proche-Orient:lampes coptes et musulmanes de la collection Bouvier ................................................ 179 Laurenţiu RADU Toponimie dobrogeană: Callatis-Pangalla-Mangalia .................................................... 231 Dobrudjan toponymy: Callatis-Pangalla-Mangalia  Corina RADU-IORGUŞ, Laurenţiu RADU, Mihai IONESCU Pipe ceramice descoperite la Mangalia ............................................................................ 241 Clay tabacco pipes found at Mangalia Iuliana COSTEA Pipe de lut cu inscripții și mărci din colecția I.C.E.M. Tulcea ...................................... 257 Inscribed and stamped clay pipes from the Collection of I.C.E.M. Tulcea PROSOPOGRAFIE /  PROSOPOGRAPHY Nelu ZUGRAVU Pour une prosopographie chrétienne du Bas-Danube (III e -VII e siècles) ...................... 295 NUMISMATICĂ /  NUMISMATICS Gabriel Mircea TALMAŢCHI New possible approach on the significance of “arrowhead”- shapedmonetary signs especially cast for trade purposes ......................................................... 311 ANTROPOLOGIE /  ANTHROPOLOGY Alexandra COMŞA Analiză antropologică privind osemintele umane hallstattiene(cultura Babadag) descoperite la Garvăn–  Mlăjitul Florilor (jud. Tulcea)...................... 331  Anthropological analysis of EIA (Babadag culture) human bones found at Garvăn–Mlăjitul Florilor (Tulcea County) CARTOGRAFIE /  CARTOGRAPHY Philippe VALETTE, Laurent CAROZZA, Cristian MICU, Jean-Michel CAROZZA, Aurel STĂNICA, Albane BURENS Approche geohistorique de la liaison du lac de Babadagavec le lac de Razim a travers l’analyse des cartes anciennes...................................... 347  RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE /  REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES Corneliu Beldiman, Diana-Maria Sztancs, Costel Ilie, Artefacte din materii dure animale în colecţia Muzeului de Istorie Galaţi. Eneolitic. Catalog, Editura Mega, 2012, 237 p. ( AurelDaniel ST Ă NICĂ ).............................................................................................................. 361  Alin Frânculeasa (contribuţii A. Bălăşescu, M. Frânculeasa, M. Mărgărit, O. Negrea, E. Popa, V.Radu, A.D. Soficaru), Seciu–Judeţul Prahova. Un sit din epoca neo-eneolitică în nordul Munteniei,Editura „Oscar Print“, Bucureşti, 2011, 192 p., 79 pl. ( FlorianMIHAIL )............................. 365Abrevieri / List of abbreviations .......................................................................................... 369 Publicaţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea ............................................ 373Condiţii de redactare a lucrărilor pentru revista PEUCE .............................................. 377 Submission of manuscripts for PEUCE journal ................................................................... 380
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks