thriskeutika c dimotikou (085-100)

Description
Description:

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 0 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  KEºA§AIO ™T  ’ H ˙ˆ‹ Ì ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Ì·˜  Kefalaio 06 4-10-05 09:27 ™ÂÏ›‰· 85  fi Ù· ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó·˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Ì·˙› Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ÌÈÎÚ¤˜ ÎÔÈӈӛ˜. ∂ӈ̤ÓÔÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘ÓÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó.™‹ÌÂÚ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘Ì‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙËÓÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ‚ÔËıÔ‡Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·ÈÙË ¯·Ú¿ Î·È ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘˜. ∫·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Ë Û˘Ì‚›ˆÛË ·˘Ù‹ ʤÚÓÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Û˘-ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, fï˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Í¯ӿÌÂfiÏÔÈ Ì·˜, ˆ˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ·ÚÌÔÓÈο ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ Ì ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Ì·˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·ÈÓ· ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi Ì·˜. √ ÃÚÈÛÙfi˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÈÔˆÚ·›Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û˘Ì‚›ˆÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Ì·˜.ZÔ‡Û·Ó Ì ·Á¿Ë Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÈÛfiÙËÙ·, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó  A  Zԇ̠̠ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ 28 86 ∆ÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· ˙  ԇ̷̠  ˙  › √ ÃÚÈÛÙfi˜ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘  Kefalaio 06 4-10-05 09:27 ™ÂÏ›‰· 86  ·Ó¿ÁÎË. ªÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó fi,ÙÈ Â›¯·Ó Î·È ¤ÙÛÈ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ Û fiÏÔ˘˜. ªÂ ÙËÓÚÔÛ¢¯‹ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙË Û˘Ì‚›ˆÛË ÌÂÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. 2  8  .Z  Ô ‡  Ì Â  Ì Â  Ù  Ô ˘ ˜  ¿ Ï Ï  Ô ˘ ˜  87  ª·ı·›Óˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È (Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÌ·È): ∂ÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· η-ٷʤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ fiÏÔÈ Ì·˙›. Û˘Ì‚›ˆÛË : ∏ ˙ˆ‹ Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜.  M ϛÁ· ÏfiÁÈ· ➢ √È ¿ÓıÚˆÔÈ ¯·›ÚÔÓÙ·È Ó· ˙Ô˘Ó Ì·˙›. ➢ ªÂÚÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·,ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿, Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, ÔÈ Û˘Á-ÁÂÓ›˜, ÔÈ Ê›ÏÔÈ. ➢ ∞ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÔÈ¿ÓıÚˆÔÈ Ù· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ì ·Á¿Ë Î·È Û‚·ÛÌfiÔ ¤Ó·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ➢ √ ÃÚÈÛÙfi˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ì·˜ ¤‰ÂÈ-Í·Ó Ò˜ Ó· ˙ԇ̷̠˙› ·Á·Ë̤ÓÔÈ.  M ̛· ÊÚ¿ÛË √ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¤˙ËÛÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂ-ÚÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û˘Ì‚›ˆÛ˘.  ™˘ ˙  ËÙÒ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ∏ Ù¿ÍË Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™˘˙‹ÙËÛÂ Î·È ‚Ú˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘:1.∆È Î¿ÓÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ·Á·Ë̤ÓÔÈ Î·È Ó· ÂÚÓ¿Ì ˆÚ·›· οı ̤ڷ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.2.°ÈÔÚÙ¤˜ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÌÔ˘ ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ ‹ ıÚËÛΛ˜. ¶·›  ˙  ˆ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ °Ú¿ÊÔ˘Ì ϤÍÂȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Û οı ÏÂ˘Ú¿ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ (fiˆ˜ÙÔ ÛÈÚÙfiÎÔ˘ÙÔ):πÛfiÙËÙ·-∞ÓÈÛfiÙËÙ·, ∞‰ÈΛ·-¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ∞Á¿Ë-ª›ÛÔ˜, ™Â‚·ÛÌfi˜-™˘ÓÂÚÁ·Û›·, ∂È-Ú‹ÓË-¶fiÏÂÌÔ˜, ™˘ÓÙÚÔÊÈ¿-ªÔÓ·ÍÈ¿. ™¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ì ٷ ·È‰È¿ Ù˘ Ù¿Í˘. ŒÓ·˜-¤Ó·˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿Ú›¯ÓÔ˘Ì ÙÔ ÛÈÚÙfiÎÔ˘ÙÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. √ Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ÙÔ ¤ÚÈÍ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙËϤÍË ÛÙËÓ ¿Óˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ϤÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ ÌÈ· ÛΤ„Ë ÁÈ· ÙË Ï¤ÍË ·˘Ù‹ ‹ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÌÈ·ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Ó· ÙËÓ ÂÚȤ¯ÂÈ. ™˘Ó¯›˙ÂÈ Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. Kefalaio 06 4-10-05 09:27 ™ÂÏ›‰· 87  ›‰·Ì ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ· ˆ˜ Ë ÔÈÎÔ-Á¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Û˘Ì‚›ˆÛ˘. °È· ÙȘ ÔÈ-ÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚·‰›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ë ›ÛÙË ÛÙÔ £Âfi Â›Ó·È Ë ËÁ‹ Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙÂ Ó ’ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÓÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿ ‰Â̤ÓË Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜Ô˘ Ì·˜ ¤‰ÂÈÍÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜. √ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÌfi˜ Î·È Ë £Â›· ∂˘¯·ÚÈÛÙ›· ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ¯·Ú¿ ÙËÓÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙË ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi.√È ÁÔÓ›˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜Ì ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ·Á›ÓÂÙ·È, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó E 88 29 ™ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÙË ˙  ˆ‹ ªÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô˘ ‚·‰›  ˙  ÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ √È Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ì·˜  Kefalaio 06 4-10-05 09:27 ™ÂÏ›‰· 88
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks