SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YANAL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ

Description
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YANAL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Nature & Wildlife

Publish on:

Views: 31 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 1

Share
Tags
Transcript
  ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE   ii VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ   BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI   Baş Editörler Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL   Prof. Dr. Ahmet ATAÇ   Bu kitabın basım, yayın, satış hakları Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği’ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılama z. Yayıncı Sertifika No  : 35376 ISBN : 978-605-82193-2-8 Kapak Tasarım  : Dr. Öğretim Üyesi   Deniz Kürşat  Dizgi : Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kana   Baskı   : Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği    ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE   Sayfa 48 (18662) TEMEL EĞİTİM PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE OTOBİYOGRAFİK YAKLAŞIM   İLKE EVİN GENCEL 1   1   ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ   ilkegencel@comu.edu.tr   Türkiye’de Temel Eğitim alanında gerçekleştirilen program geliştirme ve değerlendirme çalışmalarında nicel verilerin yaygın olarak kullanıldığı, son yıllarda yorumlamacı paradigma dönüşümüyle birlikte bu süreçte nitel verilerin de dikkate alınmaya  başlandığı görülmektedir. Program geliştirme alanındaki çalışmalar incelendiğinde nitel veri kaynaklarının genellikle gözlem ve görüşme teknikleriyle sınırlı olduğu göze çarpmaktadır. Otobiyografik yaklaşıma dayalı program geliştirme sürecinde,  bireylerin eğitim özgeçmişleri veri kaynağı olarak kullanılmaktadır. Böylelikle bireysel özelliklere uygun ve etkili eğitimin   gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bakımdan yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun eğitim programlarının geliştirilmesinde alternatif veri kaynağıdır. Toplumsal yapı hakkında bilgi edinmek açısından da etkili olan yaklaşımın Türkiye’de kullanıldığı bir araştırmaya rastlanmamıştır. Yurt dışında öğretimin planlaması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında otobiyografik metinlerin kullanıldığı araştırmalarda, geleceğin planlanmasında öncelikle geçmişin analizinin yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Otobiyografik yaklaşım, bireylerin arkeolojisi olarak da ifade edilmektedir. Temelinde  bireylerin mevcut özelliklerinin araştırılıp açığa çıkarılması, öğretme öğrenme sürecinin bu özellikler doğrultusunda  bireylerin gereksinimlerine uygun biçimlendirilmesi düşüncesi bulunmaktadır. Temel eğitim programlarının geliştirilmesinde otobiyografik yaklaşıma uygun olarak geçmişin analizinin yapılması için sırayla geriye dönüş, ilerleme ve çözümleme aşamaları izlenmeli, bu süreçte belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda programlara yön verilmelidir. Özgeçmiş, deneyim ve hayal gücünün eğitimsel kaynak olarak kullanılabileceğini göstermeyi amaçlayan otobiyografik yaklaşım, bazı yazarlar tarafından aşırı bireysel bulunsa da, diğerleri tarafından program geliştirme ve değerlendirmede etkili olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışmada; program geliştirme ve değerlendirme sürecinde otobiyografik yaklaşım hakkında bilgi verilerek temel eğitim programlarının geliştirilmesinde otobiyografik metinlerin veri kaynağı olarak kullanılma süreci açıklanmaktadır  . Anahtar Kelimeler : Program geliştirme, otobiyografik yaklaşım, temel eğitim   (18663) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YANAL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ   İLKE EVİN GENCEL   1   1   ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ   ilkegencel@comu.edu.tr   İnsanlık geliştikçe karşılaşılan güçlükler ve yaşanan sorunlar da farklılaşmaktadır. Bu durum düşünme ve davranış  biçimlerinde değişiklik yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Farklı düşünme biçimlerini benimsemek, sorunlarla baş etme  becerisini güçlendirmektedir. Öte yandan, öğrenme sürecinin bireysel özellikler doğrultusunda yönetilmesini, farklı bakış açılarıyla değerlendirilip çok yönlü düşünülebilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle eğitim süreçlerinde eleştirel, yansıtıcı, yanal (lateral) düşünme gibi becerilerin geliştirilmesi önem kazanmıştır. Bilinçli ve sistematik olarak yenilikçi düşünme olan yanal düşünme, dirençli sorunlara alışılmışın dışında çözüm önerileri bulunmasını sağlamakta etkilidir. Çünkü mantıklı düşünme sürecinde göz ardı edilebilen tüm seçenekler yanal düşünmeyle ele alınabilir. Eğitim sistemlerinde öğretim ve değerlendirme, genellikle dikey düşünmeye dayanmaktadır. Bu sürece yanal düşünmeyi entegre etmek, karşılaşılan çeşitli durumlara bağlı olarak gereken değişikliğe zihinsel uyum geliştirecektir. Yanal düşünme, doğrusal bir düşünme yolu yerine farklı bileşenler arasında farklı yollarla ilerleme yeteneğini kapsar. Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının yanal düşün me eğilimleri incelenmiştir. Tarama modelindeki çalışmada katılımcıları Marmara Bölgesindeki üç devlet üniversitesine devam eden sınıf öğretmeni adayları oluşturmuştur. Araştırmada, katılımcıların yanal düşünme eğilimlerinin orta düzeyde olduğu  belirlenmiştir. Kitap okuma alışkanlığına sahip ve sosyal medyayı sıklıkla kullananların yanal düşünme eğilimlerinin daha yüksek olduğu bulgular arasındadır.   Anahtar Kelimeler : Düşünme becerileri, yanal düşünme, öğretmen adayları  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks