"Ἀπόκρισις Ὀρθοδόξου τινὸς πρός τινα ἀδελφὸν ὀρθόδοξον περὶ τῆς τῶν Κατολίκων δυναστείας [...] (Χάλλη 1775): Ἔργο τοῦ Νικηφόρου

Description
"Ἀπόκρισις Ὀρθοδόξου τινὸς πρός τινα ἀδελφὸν ὀρθόδοξον περὶ τῆς τῶν Κατολίκων δυναστείας [...] (Χάλλη 1775): Ἔργο τοῦ Νικηφόρου Θεοτόκη ἢ τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη;“, in: Ch. Karanasios (Hg.), Εὐγένιος Βούλγαρης. Ὁ homo universalis τοῦ Nέου

Please download to get full document.

View again

of 69
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 70 | Pages: 69

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
          Ε Y ΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ   O HOMO UNIVERSALIS ΤΟ Y ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ Y    Χαλκογραφία   ἀπὸ   τὴν ἔκδοση: Εὐγένιος Βούλγαρης, Ἡ     Λογικὴ   ἐκ Παλαιῶν τε καὶ   Νεωτέρων συνερανισθεῖσα , Λιψία  1766.    Εὐγένιος Βούλγαρης   Ὁ  homo universalis τοῦ   Νέου Ἑλληνισμοῦ   300 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ (1716 -2016) Ε ΠΙΜΕΛΕΙΑ   Χαρίτων Καρανάσιος   AΘHNA  2018 ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤ H ΜΟΝΗ   ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ   ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ   ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks