Pojmovno određenje i domet doktrine o nemogućnosti zahtijevanja drukčijeg ponašanja unutar sustava ispričavajućih razloga u kaznenom pravu. (Conceptual definition and the scope of inability to demand differenet behavior within the system o

Description
Posljednje izmjene u području krivnje u hrvatskom kaznenom pravu rezultirale su prihvaćanjem ispričavajućih razloga. Ti razlozi pod zakonom određenim pretpostavkama omogućuju eliminaciju prijekora za učinjeno djelo, a time i isključenje krivnje.

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 27 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 1

Share
Tags
Transcript
  Časopis za pravne i društveno-humanističke znanostiPravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Zeitschrift für Rechts - und Sozialwissenschaften der Fakultätfür Rechtswissenschaften der Universität Josip Juraj Strossmayer in OsijekJournal des sciences juridiques et sociales de la Faculté de droitJosip Juraj Strossmayer Université à OsijekJournal of Law and Social Sciences of the Faculty of LawJosip Juraj Strossmayer University of Osijek  Pravni vjesnik Pravnog fakultetaSveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Izdavač/ Publisher  Pravni fakultet u Osijeku, Stjepana Radića 󰀱󰀳, Osijek Uredništvo/  Editorial Board  Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota (glavni i odgovorni urednik / Editor in Chief), prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić (izvršna urednica /Executive Editor), doc. dr. sc. Predrag Zima (tehnički urednik / echnical Editor), prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, prof. dr. sc. Vlado Belaj, prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nihada Mujić, prof. dr. sc. Mira Lulić, prof. dr. sc. Mario Vinković Međunarodno uredništvo/  International Editorial Board  Professor Fiona C. Beveridge, School of Law, University of Liverpool, Velika BritanijaProf. dr. iur. Rainer Gildeggen, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Hochschule Pforzheim, NjemačkaProf. dr. iur. Urban Bacher, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Hochschule Pforzheim, NjemačkaProf. dr. sc. Ljubomir Zovko, Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, Bosna i HercegovinaProf. dr. sc. Kadriye Bakirci, Faculty of Law Hacettepe University Ankara, urskaProf. dr. sc. Izabela Pruchnicka-Grabias, Warsaw School of Economics, PoljskaDoc. dr. sc. Justyna Maliszewska - Nienartowicz, Jean Monnet Center for European Studies, University of orųn, PoljskaProf. dr. sc. Vid Jakulin, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, SlovenijaProf. dr. sc. Gerald G. Sander, Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigsburg, Njemačka Lektor za hrvatski jezik/ Croatian Language Editor  Marija Šerić, prof. Prevoditelj i lektor za njemački jezik/ German Language Editor  Dr. sc. Ljubica Kordić Prevoditelj i lektor za engleski jezik/  English Language Editor  Dubravka Papa, prof.  Adresa uredništva/  Address of the Editorial Board  Pravni fakultet u OsijekuStjepana Radića 󰀱󰀳, Osijek, Republika Hrvatskatel: 󰀰󰀳󰀱/󰀲󰀲󰀴-󰀵󰀰󰀰, fax: 󰀰󰀳󰀱/󰀲󰀲󰀴-󰀵󰀴󰀰web: http://vjesnik.pravos.hrČasopis izlazi u 󰀴 broja godišnje (cijena četverobroja 󰀱󰀲󰀰,󰀰󰀰 kn)Narudžbe slati na adresu uredništva, a novac uplatiti na žiro račun broj 󰀲󰀳󰀴󰀰󰀰󰀰󰀹-󰀱󰀱󰀰󰀰󰀶󰀳󰀹󰀶󰀲Naklada 󰀱󰀵󰀰 primjerakaIzdano uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatskeekstovi objavljeni u časopisu referiraju se u: Current Legal Teory, ilburg, Te Netherlands, ProQuest Research Li-brary, Ann Arbor, Michigan, USA, Sociological Abstracts, San Diego, California, USA, EBSCO Publishing, Ipswich, Ma-ssachusetts, USA. Tisak MI, Osijek.  3 PRAVNI VJESNIK GOD. 30 BR. 3-4, 2014 SADRŽAJ Mato ArlovićOCJENA USAVNOSI I ZAKONIOSI DRUGIH PROPISA ................................................................................... 󰀹Mirela Župan, Senija LedićPREKOGRANIČNE OBIELJSKE SVARI 󲀓 HRVASKA ISKUSVA PREHODNO PUNOPRAVNOM ČLANSVU U EU I BUDUĆA OČEKIVANJA ........................................................................................................... 󰀴󰀹Duška ŠarinKONVENCIJA ZA ZAŠIU LJUDSKIH PRAVA I EMELJNIH SLOBODA KROZ ODNOS EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I USAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVASKE NA PRIMJERU ZAŠIE LJUDSKOG PRAVA NA PRISUP SUDU ........................................................................................................................................ 󰀷󰀷 Ana Pošćić, Ivana MajkićRAZVOJ SUDSKE PRAKSE NAKON PREDMEA „KECK“ U PODRUČJU SLOBODE KREANJA ROBE ........ 󰀱󰀰󰀱Jasmina DžinićORGANIZACIJSKO UČENJE U JAVNOJ UPRAVI ................................................................................................. 󰀱󰀳󰀳Hrvoje Mataković, Irena Cajner MraovićSVARANJE JAVNIH POLIIKA U RAZLIČIIM NACIONALNIM KONEKSIMA ....................................... 󰀱󰀵󰀷Barbara Herceg PakšićPOJMOVNO ODREĐENJE I DOME DOKRINE O NEMOGUĆNOSI ZAHIJEVANJA DRUKČIJEG PONAŠANJA UNUAR SUSAVA ISPRIČAVAJUĆIH RAZLOGA U KAZNENOM PRAVU .............................. 󰀱󰀷󰀷Samir Vrabec, Leo AkšamovićUSAVNO 󰀭 POLIOLOŠKE OSNOVE O INSUUCIJI DRŽAVNOGA POGLAVARA ...................................... 󰀱󰀹󰀱ijana Vukojičić omić PRAVNI I FINANCIJSKI ASPEKI POLOŽAJA VJERSKIH ZAJEDNICA U REPUBLICI HRVASKOJ .......................................................................................................................................... 󰀲󰀰󰀷Majda RubićPROVJERA POŠIVANJA NAČELA SUPSIDIJARNOSI U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA NA EUROPSKOJ RAZINI ......................................................................................................................................... 󰀲󰀲󰀹ea HasićOBIČAJI KAO IZVOR RGOVAČKOG PRAVA ....................................................................................................... 󰀲󰀳󰀹Damir Juras, Leon auber, Anamarija Buzolić MrklićDISCIPLINSKA ODGOVORNOS ODVJENIKA ................................................................................................. 󰀲󰀵󰀹 Prikazi Zvonimir Jelinić INEGRIRANO KLINIČKO OBRAZOVANJE SUDENAA PRAVA I EKONOMIJE 󰀭 PRIKAZ PROJEKA PRAVNO󰀭EKONOMSKE KLINIKE PRAVNOG I EKONOMSKOG FAKULEA U OSIJEKU ............................ 󰀲󰀸󰀵
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks