Planul de preluare şi gestionare a deşeurilor de la nave în porturile maritime Constanta, Midia si Mangalia 1

Description
Planul de preluare şi gestionare a deşeurilor de la nave în porturile maritime Constanta, Midia si Mangalia 1

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 5 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
   1 Planul de preluare şi gestionare a deşeurilor de la nave în porturile maritime Constanta, Midia si Mangalia 1. Introducere Pe parcursul ultimelor trei decenii, comunitatea internaţională a întreprins eforturi în  încercarea de limitare a impactului advers cauzat de industria portuară şi de shipping asupra mediului. În acest sens, Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO), agenţie specializată a Naţiunilor Unite, a elaborat, împreună cu comunitatea internaţională, o serie de convenţii, documente şi recomandări în vederea reducerii şi evitării poluării de la nave, toate acestea aflându - se la dispoziţia ţărilor membre şi ai altor actori interesaţi  în problematica maritimă. În mod special, Convenţia Internaţională de Prevenire a Poluării de la Nave (MARPOL73/78) stabileşte un set de reguli care prevăd ca, pe durata construcţiei şi duratei de viaţă a navelor, acestea să fie echipate cu tot ce trebuie  în vederea evitării şi reducerii descărcărilor de substanţe poluante în mediul marin. De asemenea, MARPOL 73/78 face anumite recomandări în ceea ce priveşte controlul,  înregistrarea şi administrarea deşeurilor de la bordul navei, precum şi dezvoltarea unor facilităţi de recepţie portuară pentru colectarea şi eliminarea lor finală.  În majoritatea cazurilor, recomandările internaţionale menţionate anterior se referă la navele implicate în traficul internaţional, nave care sunt monitorizate periodic şi inspectate de autorităţile maritime, care au rolul de agenţii de implementare şi întărire a Port State C ontrol în diferite porturi din toată lumea. Cele menţionate mai sus nu sunt neapărat obligatorii pentru navele în trafic naţional sau pe căi navigabile interioare, care sunt sub controlul autorităţilor naţionale. De asemenea, activităţile derulate de porturi în această privinţă se supun reglementărilor naţionale, care pot fi stabilite pe baza celor internaţionale. Oricum, autorităţile naţionale îşi asumă în mod exclusiv aplicarea şi supervizarea acestora. Datorită celor menţionate anterior, implementarea MARPOL 73/78 în ceea ce priveşte navele de trafic intenaţional reprezintă o realitate, fiindcă facilităţile de recepţie portuară   2 necesare pentru nave nu au fost implementate adecvat în ceea ce priveşte descărcarea deşeurilor provenite de la acestea. Dator  ită motivelor menţionate în paragrafele anterioare, în vederea asigurării implementării reglementărilor intenaţionale în toate porturile europene, Comunitatea Europeană a emis Directiva 2000/59/EC a Parlamentului şi Consiliului European privind facilităţile de recepţie portuare pentru deşeurile provenite de la navă şi reziduurile mărfii (Directiva deşeurilor portuare). Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a luat în considerare această directivă europeană, având în vedere că România este o ţară membră a Uniunii Europene si a emis in acest sens Ordinul 322/2006, care transpune în legislaţia naţională Directiva 2000/59/EC. Printre obligaţiile menţionate în Ordinul MTCT 322/2006 cu modificarile si completarile ulterioare , Articolul 5 stipulează obligaţiile pe care le au administraţiile portuare în ceea ce priveşte întocmirea pl anurilor de management al deşeurilor provenite de la nave şi reziduurilor mărfii. 2. Cadrul legislativ Sumarul legislaţiei relevante privind manipularea si recepţia deşeurilor de la nave 2.1. Suport constituţional  2.1.1. Constituţia României, Art. 35 privind dreptul oricărei persoane la un mediu sănătos.  2.2. Legi pentru protecţia mediului 2.2.1 Legea nr. 98 / 16 septembrie 1992   pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia Mării Negre împotriva poluării.  2.2.2. Legea nr. 6/ 1993   prin care România a aderat la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL 73/78), acceptind anexele I, II si V la Convenţie:  I - Reguli pentru prevenirea poluării cu hidrocarburi;  II - Reguli pentru controlul poluării cu substanţe lichide no cive  în vrac ; V - Reguli pentru prevenirea poluării cu gunoi de la nave;  2.2.3. Legea nr. 305/2005 privind acceptarea Anexei IV revizuita la Conventia MARPOL 73/78, Reguli pentru prevenirea poluarii cu ape uzate de la nave 2.2.4. Legea apelor 107/1996   modificată şi completată prin Legea nr. 310 / 2004.   2.2.5. Legea nr. 426 / 2001   privind aprobarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a G uvernului nr. 78 / 2000 privind regimul deşeurilor.   2.2.6. Legea 528 / 2002   pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.   22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi.     3 2.3. Ordonanţe şi Hotărâri ale Guvernului României 2.3.1. Ordonanţa Guvernului nr. 38 / 2001   privind acceptarea anexei nr. 111 - Reguli pentru prevenirea poluării cu substanţe dăunătoare transportate pe mare sub formă ambalată - amendată, şi a unor amendamente la Convenţia Intemaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73 /78), după cum urmează:  Amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia Intemaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizatia Maritimă lnternaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin –  MEPC. 84(44) la Londra la 13 martie 2000;  Amendamentele la anexa la protocolul din 1978 re feritor la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizatia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC.57(33) la Londra la 30 octombrie 1992;  Am endamentele la anexa la protocoiul din 1978 referitor la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizatia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia nr. 1 a Conferinţei parţilor la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poiuării de către nave, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, la Londra la 2 noiembrie 1994 ;  Amendamentele la anexa la protocolul din 1978 referitor la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia nr. 3 a Conferinţei părţilor la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost modificată prin P rotocolul din 1978 referitor la aceasta, la Londra la 2 noiembrie 1994;  Amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Intemaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC. 65(37) la Londra la 14 septembrie 1996;  Amendamentele la anexa la protocolul din 1978 referilor la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Intemaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC. 68(38) la Londra la 10 iulie 1996;  Amendamentele la anexa la protocolul din 1978 referitor la Conven ţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC, 75(40) la Londra la 25 septembrie 1997;  Amendamentele la a nexa la protocolul din 1978 referitor la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC 78(43) la Londra în iulie 1999;   4  Amendamentele la anexa la protocolul din 1978 reteritor la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin - MEPC. 89(45) la Londra la 5 octombrie 2000. 2.3.2. Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor şi   Turismului   nr. 322/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărf  ii. 2.3.3. HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.   2.3.3. Hotarârea Guvernului nr. 349/2005   privind depozitarea deşeurilor.   2.3.5. OUG 195/2005   privind protecţia mediului;   2.3.6. OUG 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin  2.4. Regulamente locale 2.4.1. Regulament de exploatare portuară a porturilor maritime româneşti   (aprobat prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr  . 956 / 23.06.2003). 3. Importanta predarii adecvate a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii Predarea adecvata a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii la facilitatile de receptie puse la dispozitie de administratia portuara are ca rezultat diminuarea descarcarii acestora in apele nationale navigabile, in special a descarcarilor ilegale de la navele care utilizeaza porturile romanesti, fapt care contribuie la protejarea mediului marin. 4. Cerintele Ordinului MTCT 322/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 4.1 Principiile şi cerinţele   care trebuiesc îndeplinite derivă din Directiva 2000/59/EC şi sunt următoarele:   -   se aplică tuturor navelor maritime;   -   porturile maritime vor asigura instalaţii adecvate de recepţie fără a produce  întârzieri nejustificate navelor;   -   fiecare port maritim va întocmi şi implementa un plan corespunzător de recepţie şi manipulare;   -   navele sunt obligate să notifice intenţia de utilizare a facilităţilor de recepţie portuare respectiv cantităţile şi tipul deşeului de la bord, înainte de sosirea în port; -   fiecare navă va preda tot deşeul generat de aceasta, înaintea părăsirii portului, excepţie făcând acele nave care dovedesc faptul că există suficient spaţiu   5 destinat pentru depozitarea deşeului acumulat şi care va fi acumulat în timpul voiajului prognozat al navei până în următorul port;   -   sistemele de tarifare pentru utilizarea instalaţiilor de recepţie portuare nu trebuie să constituie un motiv pentru ca navele să descarce deşeuri în mare;   -  toate navele care fac escală într  - un port maritim românesc vor plăti un tarif care să acopere toate costurile aferente instalatiilor de preluare a deseurilor generate de nave, inclusiv pentru preluarea si gestionarea deseurilor/reziduurilor. 4.2 Responsabilitati  Administratia portuara are obligatia de a intocmi si implementa un plan corespunzator de receptie si manipulare a deseurilor si reziduurilor generate de nave, in urma consultarii cu partile interesate, in special cu utilizatorii portuari sau cu reprezentantii acestora. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin structura sa organizatorica cu atributii in domeniul protectiei mediului, evalueaza si aproba planurile de gestionare a deseurilor si le reautorizeaza la fiecare 3 (trei) ani sau atunci cand intervin modificari importante in modul de operare a portului.  Autoritatea Navala Romana trebuie sa creeze un sistem care : a) sa faca posibila inspectarea oricarei nave, pentru a verifica daca comandantul unei nave care face escala in unul dintre porturile romanesti a predat toate deseurile generate de nava si reziduurile marfii unei instalatii portuare de preluare; b) sa permita efectuarea unui numar suficient de inspectii. Pentru inspectiile referitoare la nave, altele decat navele de pescuit si de agrement autorizate sa transporte pana la 12 persoane, se va acorda o atentie deosebita: a) navelor care nu respecta cerintele de notificare; b) navelor la care in urma examinarii notificarii sunt descoperite indicii ca nu se conformeaza cu prevederile Ordinului 322/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.  Administratia portului are urmatoarele obligatii: a) sa notifice comandantilor navelor, prin agentiile acestora, operatorilor instalatiilor portuare de preluare si tuturor celor interesati despre prevederile Ordinului 322/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; b) sa examineze in mod corespunzator notificarile transmise de catre comandanti ; c) sa asigure dotarea si disponibilitatea permanenta a instalatiilor portuare de preluare a deseurilor generate de nave si reziduurile marfii, in conformitate cu necesitatile navelor care fac escala in port, fara a produce intarzieri nejustificate acestora ; d) sa asigure ca formalitatile referitoare la utilizarea instalatiilor de preluare sunt simple si rapide, pentru a stimula comandantii sa utilizeze aceste instalatii si pentru a evita cauzarea unor intarzieri inutile navelor; e) trebuie sa instituie un sistem de tarifare aplicabil navelor, care sa acopere toate costurile aferente instalatiilor portuare de preluare a deseurilor generate de nave, inclusiv pentru preluarea si gestionarea deseurilor/reziduurilor. Operatorii instalatiilor portuare de preluare trebuie sa elibereze un document de confirmare a cantitatii si tipurilor de deseuri preluate, pe care il vor inmana comandantului navei.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks