แผนการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel

Description
แผนการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 8 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    กล มสาระการงานอาชพและเทคโนโลย(คอมพวเตอร) ชั นมัธยมศกษาปท   3   หนวยท  1 เร อง การใชงานโปรแกรม Microsoft Office Excel  เวลาเรยน 7  ชั วโมงแผนการเรยนร  ท  1 เร อง ร  จักกับโปรแกรม Microsoft Office Excel เวลาเรยน 1 ชั วโมง   สอนวันท   4  เดอน กันยายน พ.ศ. 2556   ผ  สอน   นายเจนรบ โกรธา   มาตรฐานการเรยนร     มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เหนคณคา และใชกระ บวนการเทคโนโลยสารสนเทศในการสบคนขอมลการ เรยนร   การส อสาร การแกปญหา การทางานและอาชพอยางมประสทธภาพ ประสทธผล และมคณธรรม   สาระสาคัญ   ประวัตและความเปนมาของโปรแกรม Microsoft Office Excel และประโยชนของโปรแกรมท พบ และประยกต ใช ในปจจบัน   ผลการเรยนร  ท คาดหวัง   1. นักเรยนสามารถอธบายประวัตความเปนมาของโปรแกรม Microsoft Office Excel (  K)    2. นักเรยนสามารถวเคราะหถงขดจากัดของโปรแกรม Microsoft Office Excel (  K)    3. นักเรยนสามารถเปรยบเทยบววัฒนาการของโปรแกรม Microsoft Office Excel (  P)    4. เหนความสาคัญของโปรแกรม Microsoft Office Excel  ในการใชงานดานตางๆ (   A)    สาระการเรยนร     แนะนาโปรแกรม Microsoft Office Excel ร  จักโปรแกรม Microsoft Excel เบ องตน   คณสมบัตท สาคัญของ  โปรแกรม Microsoft Excel   ววัฒนาการของ โปรแกรม Microsoft Excel  ในแตละ   ประโยชนของโปรแกรม Microsoft Office Excel   ดานวศวกรรมอตสาหการ   ดานงานบัญช   ดานการจัดการธรกจ   สาหรับคร    ส อ/แหลงการเรยนร     1.  ใบความร   เร อง แนะนาโปรแกรม Microsoft Office Excel 2. แบบฝกหัด เร อง แนะนาโปรแกรม Microsoft Office Excel 3. แบบสังเกตพฤตกรรมการเรยนร     4. สไลด  PowerPoint เน อหาของบทเรยน   5. ส อการเรยนร  ออนไลน  Website เร อง   แนะนา Microsoft Office Excel กระบวนการจัดการเรยนร    (collaborative learning) STAD (Student Teams –  Achievement Division)   รปแบบการจัดการเรยนร     กจกรรมการเรยนร     ทักษะทางคอมพวเตอรท  ม งเนน   ส อ  /  แหลงเรยนร     ผลงานของผ  เรยน   ขั นนา   -ครแจงจดประสงคการเรยนในชั วโมงและ บอกเน อหาท นักเรยนจะตองเรยนวาม อะไรบาง  - - - ขั นกระบวนการเรยนร     ขั นท   1 : ขั นสอน   -ครดาเนนการสอนเน อหา แนะนา  โปรแกรม Microsoft Office Excel  โดยมส อเปน สไลด  PowerPoint เน อหาของบทเรยน   -  กระบวนการเรยนร  จากส อ   - PowerPoint - Website -  ใบความร     -   ขั นท   2 : ขั นทบทวนความร  เปนกล ม - ครแบงกล มนักเรยนออกเปน 4-5 คน ท มความสามารถทางการเรยนตางกัน โดยม  ทั งเพศหญงและเพศชาย   [  โดยใชเกณฑจากการสอบครั งกอนหนา ]   - ใหนักเรยนในแตละกล ม ทางานรวมกัน เพ อชวยเหลอกันและกันในการศกษา เอกสารและทบทวนความร  เพ อ เตรยมพรอมสาหรับการสอบยอย   - คร ตองกระต  นผ  เรยนกระทา คอ   สมาชกทกคนในกล มสามารถตอบคาถาม  ได เม อมขอสงสัยหรอปญหา ใหนักเรยน -กระบวนการเรยนร  รวมกัน   -กระบวนการชวยเหลอ   - แกปญหา หาความร  รวมกัน   - แลกเปล ยนความร  ซ งกัน  - PowerPoint - Website -  ใบความร    -  ใบกจกรรม   -ใบงานของกล ม    รปแบบการจัดการเรยนร     กจกรรมการเรยนร     ทักษะทางคอมพวเตอรท  ม งเนน   ส อ  /  แหลงเรยนร     ผลงานของผ  เรยน   ชวยเหลอกันภายในกล มกอนท จะถามคร หรอถามเพ อนกล มอ น ใหสมาชกอธบาย เหตผลของคาตอบของแตละคาถามให ได   ขั นท  3 : ขั น ทดสอบยอย - ครจัดใหนักเรยนทาแบบทดสอบยอย หลังจากนักเรยน เรยนและทบทวนเปน กล มเก ยวกับเร องท กาหนด นักเรยนทา แบบทดสอบคนเดยวไมมการชวยเหลอกัน   - กระบวนการการปญหา  - แบบทดสอบ   - คาตอบ   ขั นท   4 : ขั นหาคะแนนพัฒนาการ - ครนาคะแนนจากการสอบยอย มาหา คะแนนพัฒนาการ แบบรายบคคล ตามเกณฑการหา เม อไดคะแนนพัฒนาการ ของนักเรยนแตละคนแลว จงหาคะแนน พัฒนาการของกล ม ซ งไดจากคาเฉล ย ของคะแนนพัฒนาการของสมาชกทกคน   ซ งมอัตราสวนระหวางคะแนนพัฒนาการ รายบคคล ตอ กล ม เปนรอยละ 60 : 40  โดยเปล ยนกล มการตรวจ   - ความซ อสัตย ใน การใหคะแนน  - การประเมนความกาวหนาของตัวเอง   - เกณฑการคดคะแนน   - คะแนนพัฒนาการของแตละกล ม   ขั นท  5 : ขั นให รางวัลกล ม - กล มท  ไดคะแนนพัฒนาการตามเกณฑท  กาหนดจะไดรับคาชมเชยหรอตดประกาศ ท บอรดในหองเรยน   -   -   -   ขั นสรป   สรปและประเมนผล   - คร ใหผ  เรยนทกกล มรวมกันสรปเปน ความร  รวมทั งหมดท  ไดเรยนร  มา   - คร ใหผ  เรยนแตละกล มประเมนผลการ เรยนร  ร  รวมกัน  - การแลกเปล ยนความร   การสรป รวมกัน   - ประเมนความสามารถของตนเอง   - แบบสรป  - แบบประเมน   - Mind map - แบบประเมน      การวัดผลประเมนผล   ส งท ตองการวัด   เคร องมอ   วธ ใช   เกณฑ   1. นักเรยนสามารถอธบาย ประวัตความเปนมาของ  โปรแกรม Microsoft Office Excel - แบบทดสอบ   -การตอบคาถาม   -แบบประเมนภายในกล ม   - ทดสอบ   - บันทกผล สังเกต พฤตกรรม   - ผ  เรยนประเมนกันเอง   -ผาน 70 % -ผาน 60 % -ผาน 60 % 2. นักเรยนสามารถวเคราะหถงขดจากัดของ  โปรแกรม Microsoft Office Excel -แบบทดสอบ   -การตอบคาถาม   -แบบประเมนภายในกล ม   - ทดสอบ   - บันทกผล สังเกต พฤตกรรม   - ผ  เรยนประเมนกันเอง   -ผาน 70 % -ผาน 60 % -ผาน 60 % 3. นักเรยนสามารถเปรยบเทยบววัฒนาการ ของโปรแกรม Microsoft Office Excel -  ใบกจกรรม   -แบบประเมนภายในกล ม   - ทากจกรรมกล ม   - ผ  เรยนประเมนกันเอง  - ผาน 80 % -ผาน 60 % 4. เหนความสาคัญของ  โปรแกรม Microsoft Office Excel  ในการใชงานดานตางๆ   -การตอบคาถาม   -การรวมแสดงความคดเหน   - บันทกผล สังเกต พฤตกรรม   -ผาน 60 %   งานท มอบหมาย   ........................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  การประเมนผลและสะทอนผลการเรยนร     1. ดานกระบวนการจัดการเรยนร     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  2. ดานกระบวนการเรยนร  ของผ  เรยน   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   3. ดานความคดเหนของผ  เรยน   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   ลงช อ............................   (นายเจนรบ    โกรธา )   ผ  สอน   ......./........./.......   ลงช อ............................   (...................................................) ผ  อานวยการโรงเรยน   ......./........./......  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks