La Forza Del Destino (Kaderin Gücü) Guiseppe Verdi

Description
La Forza Del Destino (Kaderin Gücü) Guiseppe Verdi

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 10 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  "La Forza Del Destino" (Kaderin Gücü) Guiseppe Verdi İzmir Elhamra Opera Sahnesinde Guiseppe Verdi'nin müziğini bestelediği dört perdelik "La Forza Del Destino" (Kaderin gücü operas! etersburg sara# orkestras! tara$!ndan sipari% edilmi%& lk de$a )*+ #!l!nda ,aint etersburg -ols.oi Kamenn# ti#atrosunda/ stanbul'da ilk de$a )00'de/ 1nkara De2let operas!nda 3*4 #!l!nda o#nam!%& 5ser/ bir span#ol so#lunun güzel k!z!na a%!k olan nka gencinin/ k!z! ka6!rmak istemesi#le ba%la#!p tal#a'da sa2a% alan!nda tra7ik sonlanan .ika#esini anlat!#or& span#olca olarak ti#atro eseri olarak #az!lm!%/ sağlam dramatik kurgusu ile da.a sonra Verdi tara$!ndan opera .aline getirilmi%& 8üzik inan!lmaz güzel& -a%ta dinlediğimiz ü2ertür müziğindeki melodiler tüm opera süresince tekrarlan!#or&9rkestra :e$i ;ulio Gagliardo/ ,a.ne <önetmen 52in 1tik&,a.ne <önetmenimizden program kitap6!ğ!nda bir #az! beklerdik& 9rkestra u#umlu/ koro gü6lü/ zmir'in daimi %e$i orkestra#! .arika #öneti#or& 5ser zmir'de klasik #orumla sa.ne#e konmu%/ Dekor makul/ kostümler güzel& -irinci perdede ü2ertür öncesi mikro$ondan gelen sila. seslerinin anlam!n! 6!karamad!k& -irinci perde Leonora'n!n odas!nda ba%l!#or& kinci perde birinci sa.ne =span#a>da bir .anda ge6i#or& -urada $alc! ?ingene k!z! mezzo soprano reziosilla>n!n bir tara$tan da sa2a%! ö2en güzel ar#as! #eral!#or&kinci perde ikinci sa.ne #ine span#a>da manast!rda ge6mektedir&@6üncü perde ise tal#a>da sa2a% kararga.!nda ge6i#or& 1#n! perdenin de2am!nda sa2a%!n ac!mas!z #üzü orta#a 6!k!#or& ,a2a% #üzünden ODTÜ'lüler Bülteni Sayfa- 1  $akirle%en/ #ak!nlar!n! ka#beden/ e2lerinden olan insanlar 2e bir tara$tan karaborsac!l!k alm!% ba%!n! gitmi%ken/ reziosilla #ine sa.ne#e 6!kar 2e %ark!lar!#la insanlar! ne%elendirme#e 6al!%!r& -u arada oradakileri ru.en i#ile%tirmek i6in bulunan ke%i% ise ba%lar!na gelen bütün kötülüklerin i%lenen güna.lardan dola#! olduğunu sö#le#erek oradakilere 6!k!%maktad!r& Ke%i%ler 6ok bask!n karakterler olarak o#nan!#or&Dördüncü erde tekrar span#a>daki manast!r!n a2lusunda ge6i#or& 16l!k 2e #okluktan ötürü kilise#e s!ğ!nma#a 6al!%an insanlar/ onlara kaba da2ranan ke%i% 2e diğer insanlar!n a6gözlülüğü 2urgulan!#or&Dördüncü perde ikinci tabloda Don Aarlo 2e Don 1l2aro>nun kar%!la%mas! #er al!#or& @6üncü tablo ise Leonora>n!n s!ğ!nm!% olduğu mağaran!n önünde ge6en $inal sa.nesi ile sonlan!#or& B a% rolleri dönü%ümlü olarak/ -ur6in ,a2igne/ 1#%e ;ek/ Fer#al ;ürkoğlu/ Lorenzo 8ok 1rranz/ 9ğuz ?imen/ Le2ent Gündüz/ 1#d!n B%tuk/ Ce7ad -eğde/ Gök.an Ko6/ ;amer eker/ Aengiz ,a#!n/ Doğukan zkan/ ;e#$ik Eodos/ 5ngin ,una/ 8urat Du#an/ Gök.an Varkan/ 5bru Kaptan/ 1#%e zkan/ Ferda <eti%er/ ,abri ?apanoğlu/ ;ankut 5%ber/ Kaner ,ümer/ -a%ak Karata%/ 52rim Keskin zülgen/ A.ristop.er Gagliardo/ ,oner <!ld!r!m/ -ar!% <ener pa#la%!#orlard!& remier gecesi/ zmir'de #erle%ik sanat6!lar sa.ne ald!& 8a#!s gecesi ise/ zmir d!%!ndan gelen sanat6!lar!n bulunduğu kast ile birinci gece#e göre da.a etkile#ici bir per$ormans sergilendiğini sö#lemek mümkün& -u izlenimin edinilmesinde Fer#al ;ürkoğlu/ Aengiz ,a#!n 2e 5ngin ,una>n!n bü#ük pa#! 2ar& 1#d!n B%tuk ise .er iki temsilde de mu.te%emdi& Diğer roller ba%ta reziosilla/ 8elitone olmak üzere .er iki temsilde de birbirinden güzel icra edildiler& ODTÜ'lüler Bülteni Sayfa- 2  Operanın span#a'da ba%la#!p tal#a'da sonlanan konusu %ö#leH span#a>da Aalatra2a 8arkisinin k!z! Leonora/ Don 1l2aro>#a I%!kt!r& 1l2aro>nun annesi/ Güne# 1merika>n!n #erli .alklar!ndan nka so#undan gelmektedir& K!z!n babas!/ k!z!n!n sa$kan span#ol olma#an biri#le e2lenmesine raz! değildir& K!z!n!n 1l2aro ile e2lenmemesi i6in .er %e#i #apma#a kararl!d!r& ,e2gililer ka6arlar& 1l2aro/ kaza#la Leonora>n!n babas!n! öldür/ se2gililer birbirlerinin #a%ad!ğ!ndan .abersiz a#r!l!rlar& Leonora>n!n karde%i Don Aarlo>nun intikam almak i6in ka6ak se2gilileri ara#!p bulur& ,onunda ka.ramanlar ölür/ mutsuz son gelir&Giuseppe Verdi/ ?arl!k Eus#a>s!n!n sipari%i ile bu eseri #azm!%t!r& 5serin #az!ld!ğ! dönem 12rupa'da sansürün en ac!mas!zl!kla u#guland!ğ! bir dönemdir& Giuseppe Verdi/ #a%am! bo#unca ulusalde2rimci olarak eserler 2ermi%tir& 5serlerinde melodi zenginliği/ sağlam ti#atral kurgu/ bü#ük 2e görkemli orkestra/ gü6lü koro müziği 2ard!r&+J)+J3 sezonunda =ngiltere "Eo#al 9pera ouse" program!nda bu opera 2ar& -a%rollerde 1nna Cetrebko 2e onas Kau$mann #er al!#orlar& <eni sezonda a#n! opera 8uni./ 1usburg/ Dresden/ aris 2e Müric. sa.nelerinde olacak& 8üni. operas!nda güncelle%tirilmi%/ sa2a%!n korkun6luğunu anlatan bir 6ağda% #orum 2ar& -u mu.te%em opera/ zmir 5l.amra sa.nesinde JN (remier  J + 4 8a#!s +J) günleri sa.ne al!#or& <az döneminde $esti2allerde olacak/ gelecek sezon .er.alde tekrar 5l.amra sa.nesinde göreceğiz& remier gecesi elimizde iki $azla bilet 2ard!/ alan olmad!/ gi%e#e b!rakt!k& zmir se#ircisi opera kap!s!nda neden bilet almaz/ beklemezO er zaman $azla bilet 6!k!#or& stanbul 2e 1nkara'da son dakika bilet al!m! .ep olu#or& ODTÜ'lüler Bülteni Sayfa- 3  zmir 5l.amra operas!nda -iletler bir a# öncesinden saba. saat JHJJ'da internette sat!%a 6!k!#or& Gi%e sat!%lar!ndan sonra internet biletine pek $azla #er kalm!#or& ,at!%a 6!kan günler biletler a#n! gün i6inde tükeni#or& ,aba. 9pera-ale gi%esine giderseniz saba. J3J aras!nda doğrudan nakit para#la 2e#a kredi kart! ile biletinizi elden alabilirsiniz& #i se#irler&aluk Direskeneli/ 9D;@ 8akina 8ü.endisliği 30N mezunu olup/ mezuni#etinden itibaren/ kamu/ özel sektör 2e 1-D P ;ürk #abanc! ortakl!klarda (-QR/ A,R=/ 15/ 5nterg# ağ!rl!kl! olarak termik santral temelS deta# tasar!m/ imalat/ pazarlama/ tekli$/ sat!% 2e pro7e #önetimi konular!nda 6al!%m!%/ bugüne kadar termik santral tasar!m #az!l!mlar! konusunda #erli pi#asa#a/ mü.endislik $irmalar!na/ #at!r!mc!lara 2e üni2ersitelere dan!%manl!k 2ermi%tir& 889 2e 9D;@ 8ezunlar! Derneği 5ner7i komis#onlar! ü#esidir&-u makale "9dtü'lüler -ülteni" dergisi i6in #az!lm!%t!r&  Ankara, 10 Mayıs 2018 https://www.operabale.gov.tr/  ODTÜ'lüler Bülteni Sayfa- 4
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks