Kemalist Modernleşme Sürecinde Türk Muhafazakârlığı ve Günümüze Yansımalar

Description
tezkire dergisi, sayı 27/28, 2002, s.88-100

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazine

Publish on:

Views: 82 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  t, ez re I 2 I em muzlekim '02 ¡t/ [¡ I 'u âf Muhafazaldrl¡k É fl ^ I 'l d'. ',,#. ""kt ..íif,,,lÌì *::"- {U i "È ,l'ì 4. ñ*t :.,--- { & /â, rø . 'f ,, ( Bir Muhafazakârhk Olarak Din ve islâm Muhafazakârlar lì{éyi Muhafaza Etmeye Çahçryor / Muhafazakârhk, Defiçim ve islâm Kemalist Modernleçme Sürecinde Türk Muhafazakârhgr ve Günümüze yansrmalarAhmet Hamdi Thnprnar: TürkMuhafazakârhfrnrn Esteti$i Türkiye'nin BatlhlaEma Serüveninde özgünBir Portre: Ahmet Hamdi Tanprnar G.elenek, Önderlik Mitleri ve Façizm "Özel Bir Dilin" Olabilirligi Sorunu ve Kur'an'a Anlam Vermeye Çahgmak yla Cemalettin Haçimi o Murat Güzel . Kür$ad U. Akprnar . Nuh yilmaz Shehla Khan r A-li K. Metin r Yasin Aktay ¡ Muhammet Emin Eren ¡ Mücahit Bilici üçünc€, siyaseto sosyal bilim M¡ras I I li,  i; Mustafa Aydrn 'i,li Nuray Mert ,j; lr : $evket Kotan j Srttr Karadeniz   ll I ;r Köksal Alver .t tl ,' I Olgun Gündüz I i jAlev Erkilet-Bager ,, Recep Alpyagrl Türkiye ve Dünya Gündenr.i yazrlarr V ll, il ll :l I I d 't l I  t e z k i r e düçünce, siyaset, sosyal bilim iki ayda bir yayrnlarur Vadi Yayrn ve Da ,rhm SanayiTic, I.td.$tr.aùnø Sahibi ae Genel Yøytn YönetneniErcan $n Yazr l¡leri Müdürü$erif Esendemir Yagtn Kurulu $inasi Gündü2, Necdet Subaçr, Ercan $en,Nuh Yrlmaz, Murat Güzel, Nuray Mert, Yasin Aktay,Hatem Ete, HamzaTagdelen, CemalettinHaçimi, $erif EsendemirYunus Levent27-28. Søy Doslø Editörü Cemalettin Haçimi Redahsiyon $erif EsendemirKøþøh Uygulømø Vadi Web Tøsønn Enes Koytak Sayfa TasønmVadiBaskr: Kasrm,2002Fiyatr: 5.000.0001L (KDV dahil) 1000 Adet Basrlmrçtrr.Yönetim Yeri Bayrndrr Sok. No: 36/8 KzrlaylANKARATel (312)435986S4186570 Fa* (312)4057903e-posta: tezkire@vahoo.comweb adresi: wrrr¡w.tezkirederoisi.comgrub email: tezkir@vahooorouos.comYeni yayrn döneminde (29. sayrdan itibaren yrllk 6 sayù t e z k i r e' ye abone olmakisteyenlerin 25 milyon lirahk tutan Ercan $en'in 4218 2564 448 numarah iç Bankamatik hesab¡na veya 1O4260 numæah Posta Çeki Hesabrna yahrarak posta çeki veya banka dekontunu yazrçma adresimize göndermelerigerekmektedir, Yurt drçr abonelik ücreti 100 $ ya da 100 Euro'dur. Dekontla birlikte lütren, adrnrz, açrk adresinizi, posta kodunuzu belir-Tniz. Tezkire, Vadi Yayrm ve Dalrtrm Ltd. $irketi ta- raûndan Düçünce, Siyaset ve Sosyal Bilim ala- nrnda yapnlanan iki ayhk hakemli bir dergidir. Sosyal bilimler, beçerî bilimler ve siyaset bilimi alamnda derginin gündemine aldr[r konulann yam srra, bu alanlardaki genel konulardaki æaç- hrma, inceleme ve eleçtirel yazilarayer verilir. Yanlarn içeri$inden yazarlan sorumludur.Gönderilen yuiar iade edilmez, Yayrn Kurulugönderilen yazrlann yayrnlanrp yayrnlanmamasrkonusunda serbesttir. Gönderilen yazrlann bag- ka bir yerde yayrnlanmanuç olmasr veya aynr anda baqka bir yerde yayrnlamak üzere deler- lendirme açamasrnda bulunmamasl gereklidir. Yayrnlanmak üzere gönderilen yazrlar Yayrn veHakem Kurulu tarafrndan incelenir ve gönderil.dikten sonra en geç bir ay içerisinde yayrnlanrpyayrnlanmayaca{'r bildirilir. Bu içlemin hrzlandr- nlmasr için yaziwn iki nüsha olæak gönderil-mesi, mümkünse Microsoft Word dosyasr ola- rak kaydedilmiç disketle veya tezkire@ya-hoo.com adresine elektronik posta aracrhfryla gönderilmesi uygun olur. Yazrlarda sosyal bilim-lerde kullanrlan APA referans sistemine uyul-masrna özen gösterilmesi gerekmektedir. Ma- kalelerin 20ù250 kelimelik Türkçe ve lngilizceÖzetlerinin yanl slra, yazrlann etiafrnda döndti-  ü üç anahtar kelimenin tespit edilerek ilaveedilmesi gerekmektedir. Temsilcilerimiz Almanya-Köln / Seyid Ahmet Yaþn I 01773296502 Adana / Mehmet Yücel / (322) 429 61 01 Erzurum / Bq,ket Kønh / (442) 317 0399 Isparta / Føtih Songür / (246) 218 57 5l lstanbul / Muhanem Baykul / (532) 541 ZBZB lmir / Yahuþ Çelik / (232) 244 60 83 l\onya / Murat Güzel / (542) 430 69 04 Trabzon / Ðüþ Köþta¡ / Ø62) 326 35 5&59 ISSN 1302-7875  içindekiler bu sayúal Muhafazakârhk ve Miras / 5-I2 sündem Cemalettin Haçimi Milli Takrm ve Miras / 13-24 Murat GüzelAvrupa Birligi Tartrçmalan, oryantalizm, Habermas ve vesaire / 25-33 Kürçad U. AkPrnar Amerika'ntn Siyasal Dllí / 3+-40 Nuh Yrlmaz AB ve Batrlrlaçma: Bir Lùgatçenin lnfazt / 4l-50 Shehla KhanÇev: Cemalettin Haçimilçerden Rejim Defiçtirmek: ll Eylúl Sonrast Pakistan /5I-6I dosva Mustafa AydrnBir Muhafazakârhk Olarak Din ve lslam / 0z-71 Nuray Mert Muhafazakârlar Neyi Muhafaza Etmeye Çahçryor? /72-77 $evket KotanMuhafazakârhk, Deliçim ve lslâm / 78-87Srtkr Karadeniz K;;i r M dernleçme Surecinde Türk Muhafazakârhgr ve Günúmüze Yansrmalar / 88-100  KEMALIsT MoDERNLE5ME sÜREClNun rünx MUHAFAzRxÂnrtöt vs CÜNÜVTUZN YANSIMALAR Srtkr Karadeniz Muhafazakârhk, modernlifin refakatçisidir, ve ayr:r zamanda modernleçmeyekoçut bir seyirde çekillenmiçtir. Muhafazakârhk, degiçim karçrthfr , özellikle de sosyal dokuyu zedeleyecek denli hrzh ve koklu de$içim, yani devrim kar- çrthgr olarak da tanlmlanrr. Karl Mannheim'e göre muhafazakârllk, bir düçün-ce stili ve kendisi hakkrnda bilinçli hale gelmiç, rasyonelleçmiç gelenekçi- lik tir. Bu tanrm muhafazakârhfr iki çekilde anlamamtza imkan tanrr. Birinci- sinde muhafazakârhk, düçünce uslubu olarak anlaçrldrfrnda, burada muha-fazakârlrgrn, herhangi bir programa tabi olmaktan ziyade, geliçmeler karçrsrn-da takrnrlan tavra ve analitik olmayan somut duruça içaret etti$i görúlmektedir (Bora, 1997: 8). Bu anlamda muhafazakarhk, bir ideoloji degildir, ve hayat kar- çrsrnda bùtünlùklü bir flkri yapryr ortaya koymaktan uzaktrr. Aynca hiç bir ide- olojiyle veya kesimle özdeçleçtirilemez. Çünku bir kere oluçumunu tamamla-mrç ve yerleçik hale gelmiç hemen her düçùnce veyahayat biçimi, bunu zede- Ieyecek her 5eye kuçku ve tepkiyle yaklaçmakta ve var olantn muhafazastna ça- hçmaktadrr. lkinci çekilde ise muhafazakârhk, bilinçli hale gelmiç, rasyonel- leçmiç gelenekçilik olarak anlaçrldrf,tnda, burada söz konusu olan gelenek , artlk kendi halinde gelenek de$ildir; geçmiçin yorumlanmasr olarak ve gele- cegin tanzimi için üzerinde dùçùnülen, bir çekle sokulmaya çahçrlan ve ras- yonel olarak tasarlanan bir gelenek ten söz ediliyor demektir. Gelenek artrk tezkire,düçtince,siyaset,sos.yal bílimdergisi,.l'tl ll,sa'yr 27-28,temnuzleItm2002,s.88-100  Súht Karadeniz / Kemalist Modernleçme Sürecinde ... g9  bilinç dairesinde meskundur ve burada gelece$i kurmak vazifesini üstlen-miçtir. Bunun ise geçmiçin restore edilerek gelecekte yaçatrlmaya çahçrlmasr ol-du$unu belirtmek gerekir. Ayrrca böyle bir gelenek tasavvuru, ne ramamrylageçmiçe donuçu olumlar ne de güzei günlerin gelecekte oldu$una inanrr; böy- lelikle mevcut durum , haller içerisinde en iyisidir. Muhafazakârhk, ancak böyle bir ayrnma tabi tutuldu$unda, onun ùzerinden hangi siyasaVsosyal ta- sawurlarrn izlenebilecefi kestirilebilir. Ve böylece farkh muhafazakâr]rk oku- rnalarr da mumkun olabilir. Nitekim Turk Modernleçmesinin inktlaplarla ken- dini gerçekleçtirme surecinde,Turk muhafazakârh$rnrn sergilemig oldugu rol ile, 28 $ubat sürecinde Sol Kemalizm'in rejimi muhafaza gayretleri göz onun- de bulunduruìdu$unda, bu ayrrrmrn izleri daha kolay sùrdurülebilecektir.Muhafazakârh$rn, devrim karçrth$r veya de$içim karqrsrndaki tutumu,, dikkate ahndrgrnda, Turk muhafazakârhgrnrn farkh bir çízgryr teçkil edecegi görülecektir. Her toplumun sosyo-politik yaprsrnrn kendine göre ',çekillendiri- ci bir muhayyile ye sahip oldu$u ve bu muhayyilenin muhafazakârhfla özgúl biçimler kazandrrdrgr bir gerçektir. Nitekim Tùrk rnuhafazakârh$r, osmanlr mirasrna (ozellikle dinin yeri ve içlevi konusunda) sahip çrkmada isteksiz gö- rùnmesi; Kemalizm'i (içerigini kendisinin oluçrurmasr koçuluyla) sahiplenme- si; devrime ve inkrlaplara karçr geliçtirdi$i olumlu ravn; ve kurulan yeni top- lumda, toplumun çekillenmesinde (toplum mùhendisliginde) almak istedifii rol, ve benzeri konulardaki turumu dolayrsryla klasik muhafazakârhktan fark- lr bir yerde durmakta ve kendine özgü yaprsrnt ortaya koymaktadrr.Bugun için bir muhafazakâr portresi veya profili çizilecek olursa, burada kimlerin yer alabilece$i de ayrrca uzerinde durulmasr gereken bir noktayr teç- kil etmektedir. Bu yazr, bu ba$lamda bir betimleme yapma ve e$er baçarabilir- se bu sürecin anlaçrlmasrna katkrda bulunma amacrndadrr. Muhafazakârhgrn Temel özellikleri Muhafazakârhfrn, tam olarak neye karçrirk geldigi konusunda bir netlifiin ol- mamasl ve de$içim ile baglanttsrnrn kurulmaslnda bir uylaçrmrn varhgr göz- lenmektedir. Bu uylaçrm, aynr zamanda ve dogal olarak devrim,' için de geçer- lidirl. Çünkü devrim , kOklU ve hrzh bir de$içimi getirmektedir.Muhaf.aza- kârhgrn tanrmlanmasr ne kadar gùç ise, de$içim ile ba$lantrlandrrrlarak anlam- landrnlmasl da o derece kolay görülmektedir ve onun bu özelligi, negarif bir anlama haizdir. Oysa Türk muhafazakârh$r, inkrlaplar konusundaki olurnlutavn dolayrsryla bu yargryr geçersiz krlmakta ve muhafazakârhk, kurumsal birstatükonun korunmaslna yönelik talepier çeklinde telakki edildiginde, en Bkz., Koker, I989; Beneton, I99l; Erdofan, l99I; Bora, t997; Çifdern, 1997; Nisbet, I997; Sar.p, 1999.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks