İSO 9001 (QMS) BEYNƏLXALQ STANDARTLARININ TƏLƏBLƏRİNƏ ƏSASƏN QURULMUŞ İNSAN RESURSARI PROSESİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ ( İnsan resurslarının idarə edilməsinə mühəndis sayağı bir baxış)

Description
İSO 9001 (QMS) BEYNƏLXALQ STANDARTLARININ TƏLƏBLƏRİNƏ ƏSASƏN QURULMUŞ İNSAN RESURSARI PROSESİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ ( İnsan resurslarının idarə edilməsinə mühəndis sayağı bir baxış)

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 20 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  ÖLKƏ : AZƏBAYCAN RESPUBLĠKASI   TƏHSİL MÜƏSSƏSİ  : ÇAĞ ÖYRETĠM ĠġLETMELERĠ QAFQAZ UNĠVERSĠTETĠ   BÖLÜM   : MAGĠSTRATURA VƏ DOKTRANTURA   FAKULTƏ : SƏNAYE MÜHENDĠSLĠYĠ   İXTİSAS  : ĠSTEHSAL VƏ XĠDMƏT SAHƏLƏRĠ ĠQTĠSADĠYYATI VƏ ĠDARƏ EDĠLMƏSĠ   TƏLƏBƏ (MƏQALƏ YAZARI)   : KAMRAN KƏRĠMLĠ NAMĠQ   ELMİ DƏRƏCƏ   : BAKALAVR ( ADĠU - BĠZNESĠN TƏġKĠLĠ VƏ ĠDARƏ EDĠLMƏSĠ ÜZRƏ)   İŞ YERİ VƏ VƏZİFƏSİ : KOROĞLU MMC - DƏ HR MENECER    ƏLAQƏ  : kamrankerim@yahoo.com ; kerimkamran@gmail.com ; 055 455 12 11 MƏQALƏ ADI  : ĠSO 9001 (QMS) BEYNƏLXALQ STANDARTLARININ TƏLƏBLƏRĠNƏ ƏSASƏN QURULMUġ ĠNSAN RESURSARI PROSESĠNĠN ĠDARƏ EDĠLMƏSĠ   ( Ġnsan resurslarının idarə  edilm ə sin ə  müh əndis sayağı bir baxıĢ)   BAKI - 2014  Bu m ə qal ə d ə  ilk önc ə   ĠSO beynə lxalq keyfiyy ət standartlarının idarə  edilm ə si v ə  insan resurslarının idarə  edilm əsi anlayıĢları üzə rind ə  bir q ə d ə r duracaq daha sonra is ə  h ə r ikisinin  birg ə   çalıĢmasına nə z ə r yetir  ə c ə yik. Eyni zaman da çalıĢmaqda olduğum Ģirkə td ə n praktiki olaraq iĢləyiĢ formalarını v ə   halhazırda tə tbiq edilm ə kd ə  olan nümun ə l ə r veril ə c əkdir. Ġndi isə   ĠSO ilə    baĢalayaq:  Keyfiyy ə t - "Keyfiyy ətin iki aspekti mövcuddur. Biri insanın mövcudluğundan asılı olmayaraq əĢyanın obyektiv keyfiyy əti haqqında tə s ə vvürl ə rl ə , dig ə ri is ə    bizim bu reallığ haqqında düĢüncə l ə rimiz, münasib ə timiz v ə  hissl ə rimizl ə    bağlıdır." V.ġuxart  Keyfiyy ə t  –    "bazara uyğun və   aĢağa maya də y ə ri il ə  t ə qdim edil ən istehlakçının arzuladığı t əkrarolunmazlıq və  güv əncdir”. E.Deming  Beyn ə lxalq Standartizasiya t əĢkilatı tə r  ə find ə n Ģirkə tl ə rin keyfiyy ə tli idar  ə  etm ə  sisteml ə rin ə    bir model olaraq yaradılmıĢdır.ĠSO 9001 : 1994, ĠSO 9002 : 1994, ĠSO 9003 : 1994 və   ĠSO 9004 : 1994 daha sonra ĠSO 9001 : 2000 olaraq tək bir standart halına gətirmiĢ və  daha sonra ĠSO 9001 : 2008 kimi tə sdiql ənmiĢdir. ĠSO - nun ə sas m ə qs ədi dünyanın hə r yerind ə  h ə r k  ə s üçün eyni, anlaĢılan və  müxt ə lif formada t ə tbiq edil ən standartların gə tirdiyi texniki ə ng ə ll ə ri aradan qaldırmaq və  h ə r k  ə s üçün ə lçatan v ə  m ə qs ə d ə   uyğun standartlarla proseslə ri stabilliyini t ə min etm ə kdir. Bu m ə qal ə d ə ki ə sas m ə qs ə dim is ə   insan resursları prosesinin idarə  edilm ə sin ə   ĠSO 9001 : 2008 p ə nc ə r  ə sind ən baxıĢdır. Burada ə sas m ə qs ə d bu proses ə  bir müh əndis sayağı yorumlamaqdır.  Beynimizd ə  durmadan üç k  ə lim ə   dolaĢır daima menecment(idarə etm ə ), keyfiyy ə t (keyfiyy ə tli) v ə  sistem (eyni zamanda sistemli), bu k  ə lim ə l ərin arasında daima ə laq ə l ə r qurar onları bir bütün olaraq tə s ə vvür etm ə y ə   çalıĢırıq çünki ümumilikdə   resursları sə mr  ə li idar  ə  etm ə k üçün keyfiyy ə tli bir idar  ə  etm ə  sistemin ə   ehtiyyacımız vardır.  B əs ĠSO - ya ə sas ə n idar  ə  etm ə  v ə  dig ər adı ilə  menecment n ə dir ?  Ġdarə etm ə  - mü ə ssis ə y ə  r  ə hb ə rlik etm ə k üçün ə laq ə l əndirilmiĢ fə aliyy ə tl ə rin m ə cmusudur. (ĠSO 9000 : 2005 - 3.2.6 ) Bildiyimiz kimi idar  ə etm ənin funksiyaları ə sas ə n dörd hiss ə y ə  bölünür: planlama, t əĢkiletmə , motivasiya v ə  n ə zar  ə t. Bunalar ə slind ə   hamısı birlikdə  keyfiyy ə tli bir meencment sisteminin  prinsipl ə ridirl ə r. Keyfiyy ə tli idar  ə etm ə nin prinsipl ərini aĢağıdakı Ģə kild ə   əks etdirilmiĢdir:   Yuxarıda keyfiyyə tli idar  ə etm ə nin prinsipl ə ri mümkün q ə d ə r t ə r  ə fimd ə n əks etdirilmiĢdir ancaq ümumilikd ə  idar  ə etm ə  daima bir m ə qs ə d ə  quluq edir y ə ni sizin bir m ə qs ədiniz vardır,  bu m ə qs ə d ə  çatmaq üçün insan resursundan, maliyy ə   resurslarından istifadə  ed ə r stratejik  planlar, taktiki planalar, proqnozlar qurar, statistik göst ə ricil ə rl ə  mü ə yy ə n n ə tic ə l ə r  ə  g ə l ə r  ə k idar  ə etm ə  il ə    bağlı, gə l ə c ə k h ə ml ə l ə rinizl ə    bağlı nə tic ə l ə r  ə  g ə l ə rsiniz v ə  n ə tic ə l ə r əsasında  planlayar, t əĢkil edə r, icra etdir  ər v yoxlayarsınız. Ümidvaram ki, aĢağıda t ə qdim ed ə c ə yim Ģəkil bununla bağlı daha ətraflı tə s ə vvür yaradar:    Ġdarə etm ə  bir prosesdir ə slind ə   öz giriĢ elementlə rin ə , emal olunma v ə   çıxıĢ nə tic ə l ə rin ə  sahibdir. Insan resursların idarə  edilm ə si prosesi d ə , h əmçinin bütün prosedurları ( iĢə  q ə  bul, adaptasiya, peĢə   hazırlığı, performans də y ə rl ə ndirm ə ) bütünüyl ə  birlikd ə   giriĢlə r  ə  v ə   çıxıĢ n ə tic ə l ə rin ə  sahibdirl ər. Ġnsan resursları prosesi tə svirini ver  ə c ək olsam aĢağıdakı Ģə kild ə  bunu etm ə k olar( Qeyd edim ki, bu m ə qal ə d ə ki bilgil ər hal hazırda çalıĢmaqda olduğum Koroğlu MMC - d ə  t ə tbiq edil ə n s ə n ə dl ə r toplusuna əsaslanmıĢdır)      Önc ə likl ə  prosesin m ə qs ə di: c ə miyy ə tin bütün f  ə aliyy ə t sah ə l ə rind ə  t ə l ə  b olunan k  ə miyy ə t v ə keyfiyy ə td ə   insan resursları ilə  t ə min edim əsi, bu resursların sə m ə r  ə li istifad ə   olunması və  daima t ə kminl əĢdirilmə sidir.    B əs prosesin sahibi kimdir? sualı istisanasız qarĢınıza çıxacaqdır çünki istə nil ə n bir f  ə aliyy ə ti, prosesin m ə nfi v ə  müsb ə t n ə tic ə l ə rind ə n m ə sul olacaq onu n h ə yata keçirilm ə sin ə    birbaĢa nə zar  ə t ed ə c ək Ģə xs ə   ehtiyac vardır (amma ə lb ə tt ə  ki, icra edec ə k v ə  n ə zar  ə t ed ə c ək Ģə xsl ə r f  ərqli Ģə xsl ərdir). Bizim haqqında yazacağımız bu insan resursrının idarə  edim əsi prosesinin daima iĢlə k v ə ziyy ə td ə   olması, onun keyfiyy ə tli idar  ə   olunması, sə m ə r  ə liliyi v ə  t ə kminl əĢdirilmə sin ə  m əsul Ģə xs insan resursları Ģöbə si müdiridir.    Ġndi is ə  g ə ldik prosesin ə n ə sas hiss ə lrind ən biri olan giriĢə -  prosesin giriĢlə ri, t əchizatçıları, kriteryaları və  standart k  ə miyy ə tl əri aĢağıdakı cə dv ə ld ə   verilmiĢdir:   №   Giriş  T əchizatçı  Kriteriya Standart k  ə miyy ə t 1 Struktur vahidl ərinin Ģtat c ə dv ə linin layih ə si ġöbə l ə r V ə zif  ə  v ə    peĢə l ərin, iĢ t əlimatları, də r  ə c ə l ə ri, v ə zif  ə   maaĢları və   sayları.  T ə qdim olunma müdd ə ti RazılaĢdırılmıĢ Ģtat c ə dv ə li layih ə si 2 BoĢ yerlə rin komplektl əĢdirilmə si haqqında sifariĢ   ġöbə l ə r Vakant v ə zif  ə  v ə    peĢə l ərin adı, sayı, tə l ə  b olunan keyfiyy ə tl ə r. T ə qdim olunma müdd ə ti BoĢ yerlə rin tutulması barə d ə   sifariĢ   İRŞ -P-001 3 ĠĢçilə rin ixtisas s ə viyy ə l ərinin artırılması haqqında sifariĢ   ġöbə l ə r PeĢə  v ə   ixtisasın adı, t ədrisin növü, forması, müdd ə ti T ə qdim olunma müdd ə ti ĠĢçinin ixtisas s ə viyy əs. artırılması haqqında sifariĢ   İRŞ -P-004       Prosesin giriĢ elementləri olduğu kimi daha sonra  is ə  proses t ə tbiqi m ə rh ə l ə si g ə lir. Bu m ə rh ə l ə d ə   giriĢ elementlə rin ə   ə sas ən icra prosesi aparılır, bu prosesin ardıcıllığı və   icraçıları cə dv ə ld ə   verilmiĢdir:   Hərəkətin təsviri   İCRACILAR    Normativ sənəd   Qeydlər   Məsul   Köməkçi   Məluma t 2 3 4 5 6 7 1.   Cəmiyyətin əməkdaĢlarının Ģtat cədvəlinin tərtib edilməsi və təsdiq edilməsi   ĠRġM   ġöbə rəhbərləri  Direktor Təsdiq edilmiĢ ġtat cədvəli ġtat cədvəlinin təsdiq edilməsi  barədə Əmr    2.   Mövcud əməkdaĢların (iĢ yerlərinin )Ģtat   cədvəlinin mövqeləri ilə müqayisəsi   və çatıĢmayan ( yaxud artıq) iĢçilərin   müəyyən olunması   ġöbə rəhbərləri   ĠRġM  Direktor Təsdiq olunmuĢ Ģtat cədvəli   BoĢ yerlərin tutulması  barədə sifariĢ   3.    Namizədlərin axtarılması və tapılması   ĠRġM,   ĠR menecer ġöbə müdirləri  Direktor ĠĢçinin axtarılması, seçimi və yerləĢdirilməsi  proseduru İRŞ -P-001   Anketlər, CV- lər    4.   Ġddiaçıların qiymətləndirilməsi və cəmiyyətin tələblərinə uyğun olan namizədin seçilməsi  Müvafiq  proses sahibləri   ĠR menecer    BaĢ direktor IĢçinin axtarılması, seçimi və yerləĢdirilməsi  proseduru İRŞ -P-001 Ġddiaçıların   qiymətləndirilməvərəqələri  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks