İlkokullarda Örgüt Sağlığı İle Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki 1 Investigating Relationships between Primary Schools' Organizational Health and Teachers' Organizational Trust

Description
Öz: Bu araştırmada, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgüt sağlığına yönelik görüşleri ile örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2013-2014 eğitim öğretim yılı güz döneminde Eskişehir Tepebaşı ve

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 3 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    İlkokullarda   Örgüt Sağlığı İle Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki   İlişki 1   Arş. Gör. Damla AYDUĞ 2   Prof. Dr. Esmahan AĞAOĞLU 3   Öz: Bu araştırmada, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgüt sağlığına yönelik görüşleri ile örgütsel güven düze yleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2013 - 2014 eğitim öğretim yılı güz döneminde Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokullarda görev yapan 912 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Örgüt Sağlığı Anketi”, “Örgütsel Güven Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” ile elde edilmiştir. Verilerin analizi sırasında betimleyici istatistikle r ve Pearson Momentler Çarpımı K  orelasyon çö zümleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, ilkokul öğretmenlerinin okullarının örgüt sağlığını yüksek olarak değerlendirdikleri ve öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir  . İlkokulların örgüt sağlığı ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasında pozitif yönde, yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişkinin bulunduğu görülmüştür  . Bu sonuçlara dayalı olarak eğitim örgütlerinin daha sağlıklı birer örgüt olmasına ve öğretmenlerin yöneticiye, meslektaşlarına ve  paydaşlara olan güven düzeylerinin arttırılmasına yönelik okul bazında tüm paydaşların katılabileceği sosyal etkinlikler düzenlenmesi önerilebilir. Anahtar Kelimeler:   Örgüt sağlığı, örgütsel güven, ilkokul öğretmeni . Investigating Relationships between Primary Schools’ Organizational Health and Teachers’ Organizational Trust Abstract:  This study was carried out to investigate the relationship between primary school teacher’s opinions about organizational health and their organizaitonal trust levels. In accordance with this purpose, primary school’s organizational health level based on teachers’ opinions and teachers’ organizational trust level were examined. The sample group of the study consisted of 912 teachers who work in primary schools depending on Tepebaşı and Odunpazarı District National Education Directorate during the fall semester of 2013 -2014 academic year. The data were collected by Organizational Health Questionnaire for Primary Schools, Organizational Health Scale, and Personal Information Form. The data were analyzed using descriptive statistics and Pearson product-moment correlation analysis. With respect to results of the study, it was found that primary school teachers evaluated organizational health of their school high. According to the results, it was found that primary school teachers had high organizational trust level. Lastly, it was determined that there is a positive, strong and statistically meaningful relationship between organizational health of primary schools and organizational trust level of teachers. Based on the results of the study, it can be suggested that school-wide social activities could be organized to make schools healthier organizations and increase teachers’ trust level in colleagues, administrators and shareholders. In addition, with further researches, it can be examined organizational health and organizational trust concepts in terms of cause effect relationship. Keywords:   Organizational health, organizational trust, primary school teacher.   1   Bu çalışma, “İlkokulların Örgüt Sağlığı ile Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişk  ilerin İncelenmesi” isimli yayımlanmamış yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 2   Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, damlaaydug@anadolu.edu.tr    3   Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Deneti mi Anabilim Dalı, esagaogl@anadolu.edu.tr       2 GİRİŞ   Çağcıl yönetim anlayışına göre, örgütler birer si stem olarak görülür. Sistem, belirli amaç için  bir araya gelen parçaların, düzenli şekilde  birbirine dayanarak ve birbir ini etkileyerek oluşturduğu  bütündür (Başaran, 2000, s.38). Sistem yaklaşımına göre örgüt, birbiri ile ilişkide bulunan alt sistemlerden oluşan ve çevresi ile girdi - çıktı ilişkisi içinde bulunan açık bir sistemdir (Efil, 2010, s.88). Örgütler çevreden çeşitli girdiler alır ve bunları işleyip tekrar çevreye çıktılar halinde sunarlar. Bu nedenle örgüt, çevre ile sürekli etkileşim halindedir (Can, 2005, s.61). Ayrıca çevre, örgütlerde değişime neden olan kaynaklardan biri olarak da görülmektedir (Helvacı, 2010, s.27).   Toplumsal açık bir sistem olan eğitim örgütlerinde ise çevre etmeni daha  büyük önem taşımaktadır.   Eğitim örgütlerini diğer örgütlerden ayıran kendine özgü bazı özelliklerinin bulunması çevre etmeninin önemini açıkça göstermektedir. Bu özelliklere örnek olarak eğitim örgütlerinde girdi, çıktı ve süreçte işlenen öğenin insan olması ve özellikle yarar grupları tarafından etkilenmeye çalışılması gösterilebilir (Aydın, 2010, s.183 -187). Bu nedenle eğitim örgütlerinin çevre ile etkili bir ilişki içerisinde bulunması gerekmektedir. Okulun ekonomik, toplumsal, teknolojik ve politik çevresi sürekli ve hızlı bir değişim içindedir. Bilgi çağı olarak nitelendirilen ekonomik, toplumsal, kültürel ve teknolojik açıdan çok hızlı değişimlerin yaşandığı günümüzde, örgütlerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve amaçlarına ulaşabilmeleri için öncelikle    bu çevresel değişimlere uyum sağlamaları gerekmektedir. Örgütlerin çevrelerine uyum sağlayabilmeleri ise sağlıklı olmalarına bağlıdır (Ordu, 2011, s.5). Örgüte bütüncül bir bakış açısı getirmesi ile öne çıkan örgüt sağlığı kavramı ilk olarak 1950’li yıllarda Argyris tarafından kullanılmıştır (Uras, 1998, s.14). Ancak örgüt sağlığı kavramının sistematik bir şekilde tanımlanması ve boyutlarının saptanması Matthew Miles (1969) tarafından gerçekleştirilmiştir. Miles örgüt sağlığı kavramını öncelikle eğitim kurumlarının değerlendirilmesi kapsamında ele almış, daha sonraları ise bu kavram her türlü örgütsel yapının incelenmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Miles (1969, s.378) sağlıklı örgütü; “Yalnızca çevresinde yaşamını sürdürmekle kalmayan, aynı zamanda uzun vadede çevresi ile  başa çıkmayı sürdüren, sürekli olarak gelişen, yaşamını sürdürme ve başa çıkma yeteneklerini geliştiren bir örgüt” şeklinde tanımlamıştır. El Hage gibi bazı araştırmacılar ise örgütü insana benzeterek, örgütlerin de tıpkı insanlar gibi sağlıklı ya da sağlıksız olabileceğini belirtmişlerdir (El Hage, 1980, s.38). Örgütün sağlığının düzeyi ise örgütün amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirme düzeyiyle yakından ilişkilidir. Bu durumda sağlıklı örgütün işlevsel bir örgüt olduğu, sağlıksız örgütün ise işlevsel olmadığı öne sürülebilir (Childers, 1985, s.4).   Örgütlerde sağlık ölçümü yapılarak örgütün güçlü ve zayıf yönlerini, sahip olduğu fırsat ve tehditleri belirlemek olasıdır (Cicchelli, 1975, s.3). Örgütün sağlıklı veya sağlıksız olması değişim ve yenileşme için bir belirtidir. Bu nedenle örgütlerin sağlığını belirlemede amaç yalnızca durum saptaması yapmak değildir. Aynı zamanda nelerin sağlıksız örgüt yapısına neden olduğunu belirlemek ve bu doğrultuda iyileştirme planları hazırlamak da amaçlanmaktadır. Ölçümler, tanımlama ve sorunların çözümünde kullanılacak kavramsal temelleri belirlerler. Verilerin kullanılması ve yorumlanması; saptanan sorunların çözümlenmesi, değişimin ve yenileşmenin sağlanması örgütün sağlıklı bir biçimde varlığını sürdürmesinin ön koşullarıdır (Hoy, Tarter ve Kottkamp, 1991, s.43). Değişim, özellikle eğitim ve öğretim etkinliklerini yürütmekle yükümlü olan okullar için  büyük önem taşımaktadır. Eğitim ve öğrenme etkinliğinin kişileri, çevreyi ve toplumu değiştirmeye y önelik oluşu, okulun en önemli rolünün de değişimi yönetmek olduğunu göstermektedir. Bu durum yönetimin amacının değişim ve öğrenim olduğu okullarda, değişime ayrı bir anlam ve önem kazandırmaktadır (James ve Connoly, 2000, s.16). Tüm örgütlerde olduğu gibi, eğitim örgütlerinde de değişim ve yenileşmede etkili öğelerden biri örgüt sağlığıdır. Okullarda değişim yaratma çabasında ilk hedef örgüt sağlığının iyileştirilmesi olmalıdır. Çünkü bir okulda değişim stratejilerinin etkili    3 olabilmesi, okul sisteminin açık ve sağlıklı olmasına bağlıdır. Başarılı bir değişim aynı zamanda okul çalışanlarının örgüte bağlılığının ve güveninin yüksek olmasını gerektirir (Hoy ve Feldman, 2007, s.59). Örgüt üyeleri arasındaki ilişkilerin niteliğini belirleyen öğelerden biri d e güvendir. Güven,  bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerinin sağlıklı ve uzun süreli olabilmesi için gerekli olan bir duygudur. Birlikte çalışmak çoğu zaman birbirine bağlılık gerektirir. Bu nedenle insanlar kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmak için birbirlerine güven duymalıdırlar. Karşılıklı güven, işgörenlerin birlikte daha etkili bir şekilde çalışmalarına olanak veren bir mekanizma işlevi görmektedir   (Mayer, Davis ve Schoorman, 1995, s.710). Kısacası, örgütlerin var olma nedeni olan örgütsel amaçlara   ulaşabilmeleri için öncelikle işgörenlerin etkili bir biçimde işbirliği yapabilmeleri gerekmektedir. Örgütlerde işbirliğine dayalı bir iklim oluşturmada en önemli etmenlerden biri ise güven ortamının sağlanmasıdır (Tschannen-Moran, 2001, s.308). Güven duy gusunun hâkim olmadığı bir örgütte, örgüt üyelerinin birbirleri ile ve yöneticiler i le arasında sağlıklı örgütsel iletişimden, bilgi yönetiminden, örgütsel  performanstan, katılımdan ve örgütsel etkililikten söz etmek olası değildir (Callaway, 2006). Güven kavramı herkesin içgüdüsel olarak bildiği ancak tanımlanması zor bir kavramdır. Bunun nedeni ise güven kavramının çok yönlü ve karmaşık olmasıdır (Hoy ve Tarter, 2004, s.253). Birçok disiplin tarafından çalışmalara konu edilen güven kavramının alanyazında   çeşitli tanımları  bulunmaktadır. Güven, bireyin, diğer bireylerin iyi niyet ve davranışlar göstereceği inancına dayanarak kendi isteğiyle savunmasız kalması durumudur ( Wech, 2002, s.354). Mishra (1996, s.265)’ya göre güven,  bir tarafın diğer tarafın açık,   yetkin, ilgili, itimat edilebilir olduğuna yönelik inancıdır. Başka bir tanıma göre ise güven bireyin diğer tarafın sözlerinde, davranışlarında ve kararlarında itimat edilir, tahmin edilir, dürüst olacağına, faydacı davranışlar göstermeyeceğine yönelik olumlu beklentisidir (Kalemci-Tüzün, 2007, s.97). Güven kavramı otuz yılı aşkın bir süredir yönetim biliminde de araştırmalara konu olmaktadır (Wahlstrom ve Louis, 2008, s.462). Örgütsel ve yönetsel çalışmalarda güven kavramına ilginin artmasının nedeni ise örgütlerde daha katılımcı bir yönetim modeline doğru gidilmesi ve ekip çalışması uygulamalarının artması yönündeki eğilimlerdir (Lawler, 1992, Akt. Mayer vd, 1995, s.710). Ancak güven konusunda araştırmacılar arasında tam bir fikir birliğinin bulunmaması, örgütsel güven kavramının da tanımlanması ve açıklanması konusunda farklı yaklaşımların geliştirilmesine yol açmıştır. Tan ve Lim (2009, s.46) örgütsel güveni, örgüt çalışanlarının örgütün eylemlerine karşı savunmasız kalmaya istekli olmaları olarak tanımlamaktadır. Başka bir tanıma göre ise, örgütsel gü ven, örgüt çalışanlarının örgütsel eylemlerin   kendileri için yararlı olacağına veya gerçekleştirilen eylemlerin en azından kendilerine zarar getirmeyeceğine yönelik inançlarıdır (Tan ve Tan, 2000, s.243). En yalın ifade ile örgütsel güven, örgütteki tüm üyelerin hissettiği güven ve destektir (Yılmaz ve Atalay, 2009, s.343). Okul içerisindeki ilişkilerin niteliğini belirlemede kullanılan örgüt sağlığının aynı zamanda örgüt üyelerinin güven düzeyleri üzerinde d e etkili olacağı düşünülmektedir  . Çalışanlar arasında sağlıklı ilişkilerin bulunmadığı, örgüt çalışanlarının birbirine güvenmediği veya etkili bir iletişim sisteminin olmadığı bir örgütte, ne örgütün değişme ve gelişmesine yönelik destekleyici işgören davr anışları ne de örgütsel amaçlara yeterli ölçüde ulaşma olanağı sağlanacaktır.   Sağlıklı okullarda açık bir iklimin yanı sıra, öğretmenlerin birbirleri ile ve okul müdürü ile etkileşimlerinin de açık ve güvenilir olması gerekmektedir (Hoy vd, 1991, s.70). Dolayısıyla bir okul ne kadar sağlıklı olursa, öğretmenlerin müdürlerine, meslektaşlarına ve örgütün kendisine duyduğu güvenin de o derece yüksek olacağı öne sürülebilir. Ancak alanyazında örgüt sağlığı ile örgütsel güven arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalara pek rastlanmamaktadır. Yurt dışındaki araştırmacılar, örgüt sağlığı ile yenileşme (Kimpston ve Sonnabend, 1975), örgütsel bağlılık (Tsui ve Cheng, 1999), öğretmen yeterliliği (Hoy ve    4 Woolfolk, 1993) gibi değişkenler arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Yalnızca Barnes (1994) ortaokullarda örgüt sağlığı, güven ve kararlara katılım, Smith (2000) liselerde örgüt sağlığı ile güven, Hoy, Smith ve Sweetland (2002) liselerde örgüt sağlığı ile öğretmenlerin müdürlerine ve meslektaşlarına duydukları güven   arasındaki ilişkileri incelemiştir. Ancak ilkokullardaki örgüt sağlığı ve güveni inceleyen bir araştırma ile karşılaşılmamıştır. Türkiye’deki araştırmalarda ise örgüt sağlığı ile etik liderlik (Taneri, 2011), örgütsel yapı (Ordu, 2011), öğrenci başarısı (K  orkmaz, 2005), örgütsel vatandaşlık (Buluç, 2008) gibi değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu nedenle, bu çalışmada ilkokul öğretmenlerinin görüşlerine göre örgüt sağlığı ile örgütsel güven arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir.  Örgüt sağlığı ile örgütsel güven arasındaki ilişkinin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmanın, örgütlerin daha sağlıklı kılınması için güven kavramının rolünün belirlenmesi ve örgüt sağlığını daha iyiye taşımak için yapılması gerekenlere ışık tutması bakımından uygulamaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca örgüt sağlığı ile örgütsel güven arasındaki ilişkinin  belirlenmesinin, eğitim örgütlerinin daha etkili ve sağlıklı birer örgüt haline gelmeleri, eğitim işgörenleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve örgüt içerisindeki ilişki dinamiklerinin örgütün çevresine uyum ve mücadele yeteneklerini etkileyip etkilememesini gözler önüne sermesi bakımından aydınlatıcı olacağı düşünülmektedir.   AMAÇ  B u araştırmada ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgüt sağlığına yönelik görüşleri ile örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamak amaçlanmıştır.   Bu genel amaca amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:  1.   Görev yaptıkları okullar bağlamında öğretmen görüşlerine göre ilkokulların örgüt sağlığı hangi düzeydedir? 2.   Öğretmen görüşlerine göre ilkokul öğretmenlerinin örgütsel güveni hangi düzeydedir?  3.   İlkokulların örgüt sağlığı ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasında ilişki b ulunmakta mıdır?   YÖNTEM Araştırma ilişkisel t arama modelinde des enlenmiştir. Araştırmada, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokullarda   görev yapan öğretmenlerin örgüt sağlığına yönelik görüşleri ile örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Okul sağlığının okuldaki örgütsel güven düzeyini etkileyip etkilemediği, etkiliyorsa ne yönde etkilediği ilişkisel tarama modeliyle  belirlenerek, var olan durum saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma Grubu   Araştırmanın evrenini 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılında Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokullarda görev yapan 1619 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokullarda 878 öğretmen, Tepebaşı Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokullarda 741 öğretmen görev yapmaktadır. Araştırmanın tarama modelinde yapılması, evrenin ulaşılabilir olması ve fazla büyük olmaması nedenleriyle çalışmanın , evrenin tümü üzerinde yapılması planlanmıştır. Bu nedenle örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Çalışma evrenini oluşturan 1619 öğretmenden 938’i (% 57,94) veri   toplama aracını yanıtlamış, 681 (% 42,06) öğretmen ise veri toplama aracını yanıtlamamıştır. Verilerin toplanmasından sonra yapılan incelemeler sonucu 16 öğretmenin veri toplama aracını eksik doldurmaları ve 10 öğretmenin puanlarının uç değer olması nedeniyle toplamda 26 öğretmenden elde edilen veriler değerlendirme kapsamından çıkarılmıştır. Sonuç itibariyle araştırmanın çalışma grubu 912 öğretmenden   (% 56,33) oluşmuştur.    5 Veri Toplama  Araçları   Araştırmada   ilkokul öğretmenlerinin örgüt sağlığına ilişkin görüşlerini belirlemek için “ Örgüt Sağlığı Anketi”, örgütsel güven düzeyini belirlemek için “ Örgütsel Güven Ölçeği” ve Kişisel Bilgi F ormu kullanılmıştır  . Örgüt Sağlığı Anketi:   Örgüt sağlığı anketi ilkokulların örgüt sağlığı derecelerini belirlemek amacıyla Hoy, Tarter ve Kottkamp (1991) tarafından geliştirilmiş ve Taneri (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılmış olan Örgüt Sağlığı Envanteri’nin maddelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Hoy ve arkadaşları   (1991) tarafından hazırlanan envanter 4’lü likert tipinde olup, öğretmen bağlılığı, örgütsel bütünlük, mesleki liderlik, kaynak desteği ve akademik önem olmak üzere   5 boyuttan oluşmaktadır. Bu 5   faktör tarafından açıklanan toplam varyans %53’tür.  Taneri (2011) tarafından yapılan Türkçe’ye uyarlama çalışmasında ise ölçek 5’li likert olarak ele alınmıştır. 37 maddeden oluşan ölçeğin 11 maddesi faktör yüklerinin .30 ve altında çıkması nedeni ile envanter kapsamından çıkarılmıştır. Faktör analizi sonucu envanterin 26 madde ve 5 faktörden oluştuğu  belirlenmiştir. Beş faktör tarafından açıklanan toplam varyans %53.853’tür. Envanterin bütünü için Cronbach Alpha değeri ise .83 olarak bulunmuştur.   Bu çalışmada ise öncelikle Taneri (2011) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş olan 37 maddelik form ele alınmış ve uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü sonucu 18., 14. ve 37. maddeler anket kapsamından çıkarılmıştır. Ardından 912 kişiden oluşan örneklem grubundan elde edilen verilerle açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. T abachnick ve Fidell (2007, s.613)’e göre faktör analizinin en az 300 kişilik bir örneklem grubuyla yapılması gerekmektedir. Bu durumda 912 katılımcının faktör analizi yapılabilmesi için oldukça yeterli bir örneklem büyüklüğü olduğunu söylemek olasıdır. Örgüt Sağlığı Anketi’nin faktör analizine uygunluğunu test etmek için KMO ve Barlett testi yapılmıştır.   KMO değeri .938; Barlett küresellik testi değeri 13147.457, sd: 406, p= .000 olarak bulunmuştur. Anketin faktör analizine uygun olduğuna karar verildikten sonra anketin bütünü için Principal Components- Varimax Rotated Solution yöntemi kullanılarak faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda anketin 4 faktörden oluştuğu ve bu 4 faktörün toplam varyansı açıklama oranının % 55.51 olduğu belirlenmiştir.  Akbulut (2010, s.103)’a göre faktör analizi sonucunda açıklanan varyans en az %50 olmalıdır. Bu durumda anketin toplam varyansı açıklama oranının yeterli olduğu düşünülmektedir. Örgüt sağlığı anketinin birinci boyutu 14, ikinci boyutu 7, üçüncü boyutu 5 ve son  boyutu 3 maddeden oluşmaktadır. Birinci faktörde yer alan maddelerin faktördeki yük değerlerinin .501 ile .798, ikinci faktörde yer alan maddelerin faktördeki y ük değerlerinin .497  ile .802, üçüncü faktörde yer alan maddelerin faktördeki yük değerler  inin .613 ile .732 ve son faktörde yer alan maddelerin faktördeki yük değerlerinin .556 ile .789 arasında olduğu saptanmıştır. Öğretim liderliği boyutunun Cronbach - Alfa güvenilirlik katsayısı .920, öğretmen bağlı l ığı boyutunun .891, örgütsel bütünlük boyutunun .673 ve akademik önem boyutunun .708 olarak belirlenmiştir. Anketin tümü için Cronbach- Alfa güvenilirlik katsayısı .912 olarak belirlenmiştir. Örgütsel Güven Ölçeği :   Öğretmenlerin   örgütsel güven düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan  Örgütsel Güven Ölçeği, Hoy ve Tschannen - Moran (1999) tarafından geliştirilmiş ve Yılmaz (2006 ) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. 5’li likert tipi bir ölçek olan Örgütsel Güven Ölçeği’nden cevaplayıcıların aldıkları toplam puan, öğretmenlerin okullarındaki örgütsel güvene ilişkin görüşlerinin düzeyini belirtmekte ve her bir faktörden alınan yüksek puan yüksek güven duygusunu göstermektedir (Yılmaz, 2006). Yılmaz (2006) tarafından ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması kapsamında 100 kişilik bir ilköğretim okulu öğretmeni grubu ile geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. Öncelikle v eri setinin açımlayıcı faktör analizi için uygun olup olmadığı KMO ve Barlett testleri ile sınanmış ve KMO değeri .74, Barlett testi değeri 3015.039, sd: 231, p=.000 olarak bulunmuştur. Buna göre veri setinin faktör analizi için uygun olduğu
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks