İşitme Engelli Adolesan Bireylerin Fonksiyonel Hareket Analizleri ile Postüral Stabilite ve Stabilite Limitleri Arasındaki İlişki

Description
İşitme Engelli Adolesan Bireylerin Fonksiyonel Hareket Analizleri ile Postüral Stabilite ve Stabilite Limitleri Arasındaki İlişki

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Web

Publish on:

Views: 9 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  15 th  International Sport Sciences Congress 15 st  -18  th  November, 2017 1  15 th  International Sport Sciences Congress 15 st  -18  th  November, 2017 439 SB931   İitme Engelli Adolesan Bireylerin Fonksiyonel Hareket Analizleri İle Postüral Ştabılıte ve Ştabilite Limitleri Arasındaki İliki   1 Pelin Aksen Cengizhan, 2   Ali Zorlular, 3 Mehmet Gülü, 1  Ali Ahmet Doğan, 2   Aevin Atalay Güzel 1 Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale   2  Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara   3  Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi,  Ankara Email :  pelinaksen@hotmail.com, a.zorlular@gmail.com, mehmetgulu80@gmail.com, aadogan61@hotmail.com, nevinag@yahoo.com Giri ve Amaç   Günlük aktiviteler ve atletik performans sırasında denge ve postural stabilite ile fonksiyonel hareketlerin kalite si sakatlanma riskleri ve yüksek sportif performans açısından oldukça önemlidir. İşitme engellilerde vestibüler sistemin de etkilenmiş olabilme ihtimaline bağlı olarak kas kontrolünde ve dengede meydana gelebilecek problemler, kas kuvvetini ve motor fonksiyonlarını da olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmada işitme engelli adolesan bireylerin fonkiyonel hareket analiz skorları (FMS) ile postüral stabilite ve stabilite limitleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve diğer sağlıklı adölesanlarla karşılaştırılması   amacıyla yapılmıştır. Yöntemμ Araştırmaya 60 işitme engelli birey (Xyaş=16.κ3±1.3λ yıl, Xboy=164.54±1λ.72 cm, Xvücutağırlığı=60.16±10.37 kg olan) ile 46 iş itme engeli olmayan (Xyaş=15.6λ±0.64 yıl, Xboy=167.02±7.κ7 cm, Xvücutağırlığı=5κ.16±12.λ0 kg) birey olmak üzere toplam 106 olgu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların vücut kompozisyonu (Tanita BC 41κ), fonksiyonel hareket analiz skorları (FMS kit),   postürel stabilite ve stabilite limitleri (Biodex BioSway) değerlendirilmiştir. Gruplar arası farklılı klar Mann Whitney U ve Independent Sample testleri ile karşılaştırılmıştır. FMS skorları ile postural stabilite ve stabilite limitleri arasındaki ilişki Spearman Korel asyon Testi ile karşılaştırılmıştır.   Bulgular:   Analiz sonuçlarına göre gruplar arası karşılaştırmalarda FMS skorları ile stabilite limitleri, sağ (Z= -4.624) ve sol ortalama postural stabilite (Z=- 3.530) indeksleri arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). İşitme engelli ve işitme engell i olmayan bireylerde FMS skorları ile postural stabilite ve stabilite limitleri arasında ilişki olamadığı belirlenmiştir (p>0.05). Her iki grubun toplam FMS skorları ile sol mediolateral stabilite indeksi (r= - 0.210), sağ ortalama postural stabilite indeksi  (r=- 0.235) ve sağ anteroposterior stabilite indeksi (r=- 0.243) arasında ise negatif yönde düşük korelasyon gözlenmiştir. Şonuç μ İşitme engelli adölesanlar ile sağlıklı adölesanlar arasında kuvvet, esneklik, denge, koordinasyon ve propriosepsiyonu değerlendiren bir test bataryası olan FMS değerleri ve postural stabilite ile stabilite limitleri sonuçları arasında anlamlı fark bulunması işitme kaybından kaynanan vestibuler problemler nedeniyle olabileceğini düşündürmüştür. Ancak ilgili parametreler arasında bir ilişki tespit edilmemiştir. şhe Relatıonship Between Functional Movement Şcreen And Postural Ştability And Ştability Limits Of Adolescent Individuals With Deaf    Introduction: Balance and postural stability and the quality of functional movements during daily activities and athletic performance are quite important in terms of injury risks and high sportive performance. Depending on the possibility that the vestibular system could also be affected in people with deaf, the problems which may occur in muscle control and balance can negatively affect muscle strength and motor functions as well. In this study, it has been aimed at analyzing the relationship between the functional movement screens (FMS) scores and postural stability (PS) and stability limits (SL) of adolescent individuals with deaf and comparing the results with healthy adolescents.  15 . Uluslararası Spor  Bilimleri Kongresi 15- 18 Kasım 2017    440 Method μA total of 106 adolescent volunteered to participate in the study, 60 deaf (Xage=16.κ3±1.3λyears, Xheight=164.54±1λ.72cm, Xweight=60.16±10.37kg) and 46 no deaf (Xage=15.6λ±0.64years, Xheight=167.02±7.κ7cm, Xweight=5κ.16±12.λ0kg). The participants’ body composition, FMS scores, PS and SL (Biodex) were evaluated. The differences between the groups were compar  ed with the MWU and Independent Sample tests. The relationship between the FMS scores and PS and SL were compared with the Spearman Correlation Test. Results:It was determined that there is a significant difference between FMS and SL, right (Z=-4.624) and left average PS (Z=-3.530) indexes between the groups (p<0.05).It was determined that there is no relationship between the FMS and PS and SL of individuals with deaf and no deaf (p>0.05).A negative and low correlation was observed in both groups’ total FMS  and left mediolateral stability index (r=-0.210), right average PS index (r=-0.235) and right anteroposterior stability index (r=-0.243). Conclusion:  A significant difference being found between the FMS values, which are a test battery which evaluates strength, flexibility, balance, coordination and proprioception between adolescents with deaf and healthy adolescents, and PS and SL results have made us think that this could be the result of vestibular problems caused by deaf. However, a relationship between the related parameters was not observed  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks