Hüseyin Muşmal, Çetinaslan, Mustafa, “ Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Köyü Mezar Taşları, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/7 Summer 2013, p. 323-

Description
ÖZET Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Köyü Mezarlığı’nda bulunan Osmanlı dönemine ait mezar taşları bu çalışmanın inceleme konusunu oluşturmaktadır. Çalışmamızda Fasıllar Köyü mezarlığında tespit edilen Arap harfleri ile Osmanlı Türkçesi

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 23 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Turkish Studies   -  International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic   Volume 8/7 Summer 2013, p. 323-354, ANKARA-TURKEY KONYA İLİ BEYŞEHİR İLÇESİ FASILLAR KÖYÜ MEZAR TAŞLARI *   Hüseyin MUSMAL  **    Mustafa ÇETİNASLAN  ***   ÖZET   Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Köyü Mezarlığı’nda bulunan Osmanlı dönemine ait mezar taşları bu çalışmanın inceleme konusunu oluşturmaktadır. Çalışmamızda Fasıllar Köyü mezarlığında tespit edilen Arap harfleri ile Osmanlı Türkçesi kullanılarak yazılmış 28 baş taşı ve 19 ayak taşı, tarih ve sanat tarihi ölçütlerine göre incelenmek tedir. Çalışmada her bir mezar taşı ayrı ayrı ele alınmış ve bu taşlar üzerinden genel bir değerlendirme yapılmıştır. Ancak çalışmamızın metin bölümü oluşturulurken, öncelikle genel değerlendirmeye yer verilmiş ve incelenen mezar taşları çalışmanın sonunda  katalog halinde tek tek ele alınmıştır.   Fasıllar Köyü, Konya ili Beyşehir ilçesine bağlı kayalıklardan oluşan iki büyük tepenin eteğinde kuruludur. Fasıllar Köyü’nün de içinde bulunduğu bölge, Hitit İmparatorluğu Dönemi’nde büyük bir öneme sahiptir. Hititler Devrine ait, arkeoloji ve tarih dünyasının  yakından tanıdığı Fasıllar Anıtı    ve bölgeyle ilgili araştırmalar yörenin bu özelliğini fazlasıyla ortaya koymaktadır. Yörenin işlenmeye uygun taş malzeme kaynaklarına sahip olması taş işçiliği konusunda bir g elenek oluşturulmasına neden olmuştur. Çalışmada ele alınan mezar taşlarının nitelik, nicelik, çeşit ve özellikleri incelendiğinde Fasıllar Köyü ahalisinin bu geleneği 20. yüzyıl süresince de sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca mezar taşlarının biçim ve süsleme özellikleri ile metinlerde kullanılan ifade ve kalıplar bölgede yaşayanların sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan diğer yerleşim birimlerine göre ayırıcı vasıflara sahip olduklarını göstermektedir.   Anahtar Kelimeler : Konya, Beyşehir, Fasıllar, Osmanlı,  Mezar  Taşları   *   Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir.   **   Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, El -mek: hmusmal@hotmail.com ***   Arş. Gör  . Dr., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü , El-mek: mcetinaslan@selcuk.edu.tr  324    Hüseyin MUSMAL  -    Mustafa ÇETİNASLAN    Turkish Studies   International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/7 Summer 2013    TOMBSTONES OF VILLAGE FASILLAR IN DISTRICT BEYŞEHİR OF KONYA C ITY ABSTRACT  This study consist of tombstones which are from ottoman era in the graveyard of Fasillar village in district beyşehir of konya. In this study 28 headstones and 19 footstones which were written by ottoman turkish with arabic letter were ascertained and analized in terms of historical and art history. In this study all tombstones have been discussed separetely and a general evaluationhas been done via these tombstone. But while we were writting the text part, firstly we made a general evaluation and at the end of this study tombstones that were investigated, handled individually (one by one) as a catalogue. Village fasillar which is bounded up Beyşehir district of konya was established two great hills that consist of rock. The region in which included Fasillar falso, had a great importance in Hittite Empire era. Fasillar Monument which belongs to Hittite era and was known by historian and archaeologist, and researching seval speciality of this region. Having the processable stone resources of the region provideed to occour a custom on stonework. When the qualities, quantities, types and features are investigated, it iş understood that inhabitants of village Fasillar sustainedthis custom throughout 20th century. The shapes and ornamentations of tombstones, and expressions and templates show that inhabitants have different ial skils from other settlements as social economical and cultural. Key Words : Konya, Beyşehir, Fasıllar, Ottoman, Tombstones   Giriş   Fasıllar Köyü, Beyşehir’in 18 km   güney doğusunda, Konya ili Beyşehir ilçesine bağlı kayalıklardan oluşan iki büyük tepenin eteğinde kurulu bir köydür. Fasıllar Köyü’nün 2000 yılı sayımına göre nüfusu 320’dir. 2012 yılı Aralık ayı adrese dayalı kayıt sistemi verilerine göre; köyde 109 erkek, 109 kadın olmak üzere toplam 218 kişi yaşamaktadır  1 . Fasıllar Köyü’nün de içinde bulunduğu Beyşehir Gölü Havzası, Hitit İmparatorluğu Dönemi’nde büyük bir öneme sahiptir. Bölge, Hititler Devrine ait, arkeoloji ve tarih dünyasının yakından tanıdığı Eflatun Pınar ve Fasıllar adıyla anılan iki önemli anıtı asırlardır muhafaza etmektedir  2 . Nitekim bazı araştırmacılara göre, bu anıtlar sebebiyle Beyşehir ve çevresi, 19. yüzyılın ortasından itibaren gittikçe ün kazanmaya başlamıştır  3 . Beyşehir ve çevresinin uzun bir süre Bizans hâkimiyetinde kalmış olduğu, Türklerin Beyşehir bölgesinde görülmelerinin 11 yüzyılın sonlarına rastladığı bilinmektedir. Büyük Selçuklu 1  1935 yılında yayınladığı eserinde Gaffar Totaysalgır, Fasıllar Köyü hakkında özetle şu bilgileri vermektedir. “  Köy,  Konya Beyşehir İlçesine bağlı 80 evli bir köydür. Beyşehir’in 17 km doğusunda bulunur. Köyün doğusunda Yaylasun  Köyü, batısında Beyşehir ve su kanalı, kuzeyinde Böğürme Dağı vardır. Halkı çiftçilik ile geçinir, buğday, arpa, çavdar ve afyon ekerler. Bağcılığa eskiden beri meraklıdırlar. İyi bağcılık bilir, iyi üzüm yetiştirirler. Hayvancılıkta koyun, tift  ik, at, eşek, inek yetiştirir, iyi ata biner  lerdi ” (Totaysalgır, 1935: 44).   2  Bkz. Naumann, 1998: 451- 452, Ayrıca bir sonraki dipnottaki literatüre de bakınız. 3   Arık, 1956: 12; Konyalı, 1991: 330 - 343; Demicioğlu - İnalcık, 1947: 173.    Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Köyü Mezar Taşları   325 Turkish Studies   International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/7 Summer 2013 Sultanı Alparslan’ın Emirleri, 1067 yılında Konya Kenti’ne ulaşmıştır  4 . Uzun bir süre Selçuklu haki miyetinde kalan bölge, Selçukluların otoritesini kaybettiği dönemlerde Eşrefoğulları’nın kontrolüne geçmiştir. Eşrefoğulları, ilk merkez olarak Fasıllar’a çok yakın olan Gorgorum (Gökçimen) şehrini seçmiştir  5 . Eşrefoğulları’ndan sonra bölgede Hamitoğulları  ve Karamanoğulları’nın hâkim olduğu bilinmektedir. Uzun bir süre Karamanoğulları ile Osmanlılar arasında el değiştiren bölge, Fatih Sultan Mehmet’in Karaman iline yürüyüp Konya ve Gevele Kalesini 1467 yılında zapt etmesi üzerine kesin olarak Osmanlı hâkimiyetine girmiştir  6 . Fasıllar Köyü, Osmanlı Döneminde Beyşehir Kazası’na bağlı Göçü Nahiye’sinin merkezi haline getirilmiştir. Nahiye merkezi Sultan 2. Bayezid döneminde 32 haneden oluşmaktaydı 7 . Göçü  Nahiyesi daha sonraki dönemlerde Beyşehir Sancağı’na bağlı bir kaza statüsüne sahip olmuştur. Tanzimat’ın ilan edildiği dönemdeki idari düzene göre Göçü Kazası’na bağlı 18 köy  bulunmaktadır. Kaza merkezi olan Fasıllar Köyü bu tarihte 47 hanedir  8 . 1844 yılında Beyşehir’in sancaklık statüsünün sona ermesiyle birlikte, Göçü kazası Kıreli, Yenişar ve Kaşaklı kazaları ile  birlikte Konya Sancağı’na bağlanmışsa da, bu kazalar bir süre sonra Beyşehir Kazası’na ilhak edilmiştir. Eskiçağlardan itibaren çevresindeki yerleşimlere göre önemli bir yerleşim birimi olan Fasıllar, Osmanlı döneminde bir kaza merkezi olmasına rağmen, ana yol üzerinde bulunmaması sebebiyle şehirleşme adına kayda değer bir gelişme gösterememiştir. Ancak köy mezarlığında  bulunan ve bu çalışmada ele alınan mezar taşlarının nitelik, nicelik, çeşit ve özellikleri, Fasıllar’ın 19. yüzyılda da önemli bir yerleşim merkezi olduğunu ortaya koymaktadır.   Fasıllar Köyü mezarlığında tespit edilen Arap harfleri ile Osmanlı Türkçesi kullanılarak yazılmış 28 baş taşı ve 19 ayak taşı, tarih ve sanat tarihi ölçütlerine göre incelenecektir. Çalışmada her bir mezar taşı ayrı ayrı incelerek, genel bir değerlendirme yapılmıştır  9 . Ancak çalışmamızın metin bölümü oluşturulurken, öncelikle genel değerlendirmeye yer verilmiş ve incelenen mezar taşları çalışmanın sonunda katalog halinde tek tek ele alınmıştır.   Değerlendirme   Fasıllar Köyü mezarlığında yaptığımız incelemede, 19. yüzyılın bütününü içine alan ve 20. yüzyılın ilk yıllarına uzanan zaman sürecine tarihlenen 28 adet mezar tespit edilmiştir   (1-3. Fotoğraf). Beyşehir tarihi ile ilgili araştırma yapan İbrahim Hakkı Konyalı, Fasıllar Köyü mezarlığında da  bir inceleme yapmıştır. Konyalı, 1960’lı yıllarda yaptığı incelemelerde, 19. yüzyılda aynı yılın aynı gününde ölmüş birçok kimsenin mezarına   rastladığını belirtmektedir  10 . On a göre bu kişiler toplu bir kavgada ya da bir salgında ölmüş   olmalıdırlar. Konyalı aynı gün ölen insanlardan bahsetmesine rağmen, eserinde bu kişilerin isimlerini ve ölüm tarihlerini vermemiştir. Çalışmasında isim ve ölüm tarihlerine yer verdiği sadece 9 kişi bulunmaktadır  11 . 4  Turan, 1993: 1- 44; Yinanç, 1944: 19 -85. 5   Uzunçarşılı,1988: 58. 6   Mehmet Neşri, 1995: 771 - 777; Aşıkpaşazade, 1985: 169 -171.   7   Konyalı, 1991: 325.   8   Kazaya bağlı diğer köyler sırasıyla A. Homa Köyü 79, Afşar Köyü 89, Bükce Köyü 8, Çavuş Köyü 30, Çiçekler Köyü 43, Hasanşeyh Köyü 49, Hüseyinler Köyü 39, Karacaviran Köyü 26, Karahisar Köyü 121, Kızılca Köyü 9, Kuzlu Köyü 22, Ovacık Köyü 7, Rumdiğin Köyü 28, Saraycık Köyü 7, Y. Homa Köyü 19, Yatağan Köyü 21, Yaylasun Köyü 42 hanedir (Muşmal, 2005: 347).   9   Çalışmanın hazırlanması sırasında yaptığımız saha çalışmasında ve mezar taşlarının okunmasındaki katkıları nedeniyle Yard. Doç. Dr. İbrahim Kunt, Arş. Gör. Ali Rıza Soyucak, Arş. Gör. Rıza Özbölük ve doktora öğrencisi Hashim Jasim Mohammed Toonji ve yüksek lisans öğrencisi Mehmet Bayrak’a teşekkür ederiz.   10   Konyalı, 1991: 329.   11   Bu kişilerin isimleri ve ölüm tarihleri şu şekildedir: Ömer Ağa 1259, Konyalı Bakırcı Hacı Nuh 1293, Sabur Efendi 1229, Mahmud Efendi 1229, Osman 1229, Ahmed 1 Muharrem 1235, Emin Efendi 5 Muharrem 1265, Lokman Ağa, 13  326    Hüseyin MUSMAL  -    Mustafa ÇETİNASLAN    Turkish Studies   International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/7 Summer 2013    Saha incelememiz sırasında Konyalı’nın ismini verdiği 9 kişiden 7’sinin mezar taşına ulaşılmıştır. Ancak H. 1259 / M. 1843 - 44 yılında öldüğünü belirttiği Ömer Ağa ve H. 1229 / M. 1813- 14 yılında vefat ettiğini ifade ettiği Sabur Efendi’nin mezar taşlarına ulaşılamamıştır. Bu kişilerin mezar taşlarının Konyalı’nın ziyaret ettiği 1960’lı yıllardan günümüze kadar olan süreçte zarar gördüğü söylenebilir. Bizim yaptığımız incelemede, Fasıllar Köyü mezarlığında 28 mezar tespit edilmiştir. Konyalı Fasıllar’da yaptığı incelemeler sırasında Cami önünde yarısı kırılmış bir mezar taşından da bahsetmektedir. H. 1201 Zilhicce ayında (M. Eylül - Ekim 1787) ölen Cami imamı Fasıllarlı Mehmed Efendi’ye ait olduğunu söylediği bu mezar taşına da ulaşılmamıştır. Beyşehir’le ilgili eserinde Fasıllar’daki mezar taşlarının çeşit ve özellikleri ile okunuşları hakkında  bilgi vermeyen Konyalı’nın mezarlıkta yüzeysel bir inceleme yaptığı düşünülebilir. Beyşehir merkezdeki mezar taşları hakkında detaylı bilgi verdiği, hatta pek çoğunun özellikleri ve okunuşları hakkında sayfalarca bilgi aktardığı halde Fasıllar Mezarlığı hakkında birkaç satır bilgi ile yetinmesi de bu kanaatimizi güçlendirmektedir. Bir başka ihtimal ise mezarlıktaki incelemelerini sonraki bir tar  ihe ertelediği, ancak buna fırsat bulamadığı şeklindedir.   Aşağıda saha incelemesinde tespit ettiğimiz mezarlar ve mezar taşları, tip, biçim, başlık özellikleri, süsleme ve yazı özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir.   1. Mezar Tipleri:   Fasıllar Mezarlığında tespit edilen Osmanlı Türkçesi ile Arap harfli olarak yazılmış mezar taşına sahip 28 mezar yapısından 1’i kapak taşlı mezar (1), 2’si toprak mezar (2, 12), diğerleri ise çerçeveli mezardır  12 . Mevcut veriler ışığında Anadolu’da en yaygın mezar tip i toprak mezar olmakla birlikte Fasıllar’da çerçeveli mezarların öne çıkmasının sebebi, yörenin sahip olduğu taş ocakları olmalıdır  13 . 2. Mezar Taşı Tipleri:   Mezar taşları ile ilgili olarak çeşitli tipoloji denemeleri yapılmıştır  14 . Biz bu yayında Halit Çal’ın ilk kez Göynük  15   mezar taşları çalışmasında başladığı ve Kastamonu Atabey Gazi 16  ile Giresun 17   mezar taşlarını ele aldığı yayınlarda geliştirdiği tipolojiyi esas aldık. Fasıllar Mezarlığındaki 24 mezarda hem baş hem de ayak taşı mevcut iken; 4 mezarda ayak taşı bulunmamaktadır (2, 22, 24, 26). 4 mezarda ise (7, 9, 20, 27) ise ayak taşları kırık olduğu için belli bir tipolojiye dahil edilmemişlerdir. Buna göre 28 baş ve 19 ayak taşı olmak üzere toplamda 49 mezar taşı bulunmaktadır. Bu taşlar gövde yatay kesitlerine göre değerlendirildiklerinde hepsinin dikdörtgen olarak biçimlendirildikleri görülmektedir.   Baş taşlarından gövdesi dikdörtgen yatay kesitli, erkek başlıklı 2 (3, 6); gövdesi dikdörtgen kesitli, başlıksız, üçgen tepelikli 5 (5, 12, 13, 17, 22);   gövdesi dikdörtgen yatay kesitli, başlıksız, sivri kemerli tepelikli 5 (1, 10, 19, 20, 21); gövdesi dikdörtgen yatay kesitli, başlıksız, yarım daire  Ramazan 1274, Hacı Şeyh zade Mehmed Emin 17 Zilhicce 1278. Bu kişilerden 3 tanesi 1229 yılında vefat etmiştir. (Kon yalı, 1991: 329).   12   Mezar tipleri ile ilgili olarak tipoloji çalışması için bkz. Tibet - Işın -Yelkenci, 1996: 242-248.   13   Son yıllarda yapılan çalışmalara kadar mezar tipleri çoğu kez dikkate alınmadığı için bu konuda kesin bir envanter çıkarabilmek henüz mümkün değildir. Ancak yöresel olarak değişmekle birlikte toprak mezar tipinin en yaygın mezar tipi olduğunu söylenebilir. Edirne Gazi Mihal Camisi haziresinde yer alan 380 mezardan 352’si toprak mezar, 6’sı kapak taşlı mezar, 6’sı çerçeveli mezar, 14’ü sembolik lahitli mezar ve 2’si şahideli prizmatik sandukalı mezardır (Doğan, 2009: 804- 807). Giresun’daki 290 mezardan 239’u toprak, 30’u çerçeveli, 14’ü yüksek çerçeveli, 3’ü kapak taşlı, 12’si sandık mezardır (Çal - İltar, 2011: 14-15). Halit Çal, çerçeveli mezarların zamanla toprak altında kalarak toprak mezara dönüşme olasılığını da dikkate alarak, çerçeveli mezar tipinin Anadolu’da en çok tercih edilen tip olduğunu belirtmektedir (Çal - İltar, 2011: 14).   14   Bu konuda birkaç önemli yayında geliştirilen tipoloji, alandaki bilimsel çalışmalara öncülük etmektedir. Bkz. Bacque -Grammont  –   Vatin  –   Laqueur, 1990: 210-214; Bacque-Grammont, 1996: 135-157.   15   Çal, 2007: 307 -395.   16   Çal - Ataoğuz Çal, 2008.   17   Çal - İltar, 2011.    Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Köyü Mezar Taşları   327 Turkish Studies   International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/7 Summer 2013 kemerli 2 (7, 9); gövdesi dikdörtgen yatay kesitli, başlıksız, dilimli tepelikli 10 (2, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 27, 28) ve 4’ü gövdesi dikdörtgen yatay kesitli, başlıksız tiptedir (23, 24, 25, 26). Tepe kısmı üçgen dilimli olan baş taşlarından 4’ünün (12, 13, 17, 22) uç kısımları pahlanarak verilmiştir. Dilimli tepelikli taşlardan 2’si (2, 14) yarım daire tepelikli, dışbükey dilimli, 2’si (4, 11) sivri kemer tepelikli dışbükey dilimli iken; 6’sı (8, 15, 16, 18, 27, 28) sivri kemer tepelikli içbükey dilimli olarak alt başlıklara ayrılabilir. Ayak taşlarından gövdesi dikdörtgen kesitli, başlıksız, üçgen tepeli kli 6 (3, 5, 8, 16, 18, 28); gövdesi dikdörtgen yatay kesitli, başlıksız, sivri kemerli tepelikli 7 (1, 4, 7, 10, 11, 13, 21); gövdesi dikdörtgen yatay kesitli, başlıksız, yarım daire kemerli1 (6); gövdesi dikdörtgen yatay kesitli, başlıksız, dilimli tepelikli 2 (14, 15) ve 4’ü gövdesi dikdörtgen yatay kesitli, başlıksız tiptedir (12, 19, 23, 25). Dilimli tepelikli taşlardan 1’i (14) yarım daire tepelikli, dışbükey dilimli, 1’i sivri kemer tepelikli dışbükey dilimlidir.   3. Başlık Tipleri: Mezar taşlarının başlıkları mezarda yatan kişinin sosyo -ekonomik durumu, mesleği, ailesi gibi pek çok konuda bilgi edinmemizi sağlayan önemli verilerdendir  18 . Ancak Fasıllar Mezarlığı bu konuda oldukça kısıtlıdır. Mezarlık alanındaki 49 mezar taşından yalnızca 2’sinde (3, 6)   fes şeklinde başlık kullanılmıştır  19 . Söz konusu 2 taş, erkek baş taşı olup, kadınlara ait mezarlarda ve ayak taşlarında başlık bulunmamaktadır.   Aziziye kalıplı fes 20   şeklindeki her iki başlıkta da dikkati çeken özellik, başlığın taban ve tavanının tam bir daire oluşturacak şekilde verilmesi yerine başlığın, taşın ön yüzüyle aynı hizada kesilmesidir. Bu uygulama ile başlığın üç boyutlu etkisinin önüne geçildiği görülmektedir  . 4. Mezar Taşı Ölçüleri:   Baş ve ayak taşlarının ölçüleri değerlendirilirken kırık taşlar ve toprak altında kalan kısımlar dikkate alınmamıştır. Ancak bulundukları yerden sökülmüş durumdaki 27 ve 28 numaralı baş taşlarının üzerinde mevcut izler dikkate alındığında taşların ortalama 40- 50 cm. arasında toprağa gömüldükleri anlaşılmaktadır. Diğer taraftan baş taşlarının ayak taşlarına göre daha uzun ve geniş olarak biçimlendirildikleri gözlenmektedir.   5. Süsleme:   Fasıllar Mezarlığında yer alan mezar taşları genel anlamda sade olarak tasarlanmışlardır. Süslemeye ilişkin motifler baş taşlarında alınlık bölümlerinde, ayak taşlarında ise alınlık ve gövde de toplanmaktadır. 14 numaralı mezar yapısı, baş ve ayak taşlarının her iki yüzünde de süsleme bulunması ile mezarlık alanındaki süsleme programı en yoğun örnek olarak dikkat çekmektedir.  16 ve 19 numaralı taşların alt bölümlerinde ise kısmi olarak görülebilen boyalı süsleme izleri mevcuttur. 16 numaralı taşta ince şeritler halindeki sade süsleme anlayışı, 19 numaralı baş taşında bitkisel motiflere dönüşmüştür.   5.1. Geometrik Süsleme:  4, 9, 13, 14 n umaralı baş taşlarının alınlığında bir madalyon içerisinde merkezden dışarıya doğru genişleyen ışınlardan oluşan  güneş motifleri ne yer verilmiştir  21 . Madalyon olarak da tanımlanan bu motif mezar taşlarında tepeliklerde ve alınlıklarda 18  Laqueur, 1996: 159-163.   19   Konya şehir merkezinde çeşitli mezarlıklarda 7 fes örneği tespit edilmiştir (Kara - Danışık, 2005: 477).   20   İstanbul’da - 100 mezar taşı - ile en yaygın olan Azizi/Aziziye kalıplı fes, 19. Yüzyılın ortalarından Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar bütün halk katmanları arasında kullanılan   en yaygın fes türüdür. Laquer bu fes tipini X -3 olarak tasnif etmiştir (Laquer, 1996: 157). Aziziye kalıplı fes tipi sadece İstanbul’da değil, Türkiye genelindeki mezar taşlarında görülen en yaygın fes tipi dir (Biçici, 2012: 1084 ). 21   Konya mezar taşlarında özellikle Osmanlı döneminde geometrik süsleme kullanımının azaldığı görülmektedir. Konya mezar taşlarında geometrik süsleme kullanıldığı tespit edilen 2 örnekten birisinde ay - yıldız motifi, bir diğerinde rozet motifi yer almaktadır (Kara - Danışık, 2005: 478).
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks