Hrvatska glagoljica na portalu Glagoljica.hr / Irena Galić Bešker, Sofija Klarin Zadravec // 8. festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, Zagreb, 3. - 4. 5. 2018.

Description
Hrvatska glagoljica na portalu Glagoljica.hr / Irena Galić Bešker, Sofija Klarin Zadravec // 8. festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, Zagreb, 3. - 4. 5. 2018.

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 85 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Hrvatska glagoljica na portalu Glagoljica.hr dr. sc. Irena Galić   Bešker  dr. sc. Sofija Klarin Zadravec Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu  8. festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, Zagreb, 3. - 4. 5. 2018.  Sadržaj  izlaganja • Projekt Hrvatska glagoljica • Portal Glagoljica.hr  Projekt Hrvatska glagoljica • pokrenut u suradnji sa znanstvenim ustanovama (Hrvatski institut za jezik i jezikoslovlje; Staroslavenski institut; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) i sveučilišnim   knjižnicama  (Rijeka, Zadar) u zemlji te s Društvom  prijatelja glagoljice • cilj: na jednome mjestu virtualno okupiti što   više   građe  na glagoljici koja je fizički  razdvojena i izgraditi portal s vjerodostojnim podatcima za znanstvenu i stručnu  javnost te za sve koji se na bilo koji način  bave glagoljicom  • izvorna građa  na glagoljici: rukopisi i stare knjige kao konvencionalna knjižnična   građa   •  stručni  i znanstveni radovi o glagoljici i glagoljaštvu     objavljeni na portalu uz pismeno dopuštenja   autorâ   • prikupljanje podataka o građi  na glagoljici iz inozemnih knjižnica   • digitalizirana građa  okupljena prema mediju izvorne građe  (knjige, rukopisi, e-izvori, glazba, vizualna građa,  glagoljski natpisi) Opseg projekta  Vremenski i prostorni obuhvat • razdoblje glagoljskog tiskarstva od 400 godina: - glagoljske inkunabule i postinkunabule (Venecija, Senj, Rijeka) - protestantska tiskara u Urachu (1561.  –  1565.) - tiskara Kongregacije za širenje  vjere u Rimu (1626.  –  1909.) - od 1899. tiskara Kurykta na Krku - 20. i 21. st.: pretisci i faksimilni pretisci glagoljskih izvornika
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks