H. S. Tabakoğlu, İnebahtı'dan Sonra Doğu Akdeniz'e Yönelik İspanyol Planları. Uluslararası X. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu. Girne, 12-13 Nisan 2018 - Uluslararası Bildiri.

Description
Bildiri Özeti (250 Kelime) / Abstract (250 Words):

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 113 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    U L U S L A R A R A S I X . TÜRK DENİZ TİCARETİ TARİHİ SEMPOZYUMU   GİRNE , 12-13 NİSAN  2018 Bildiri Başlığı / Paper Title  : İnebahtı Savaşı’ndan Sonra Doğu Akdeniz’e Yönelik İspanyol Planları  Spanish Plans Towards the Eastern Mediterranean After the Battle of Lepanto Bildiri Özeti  (250 Kelime) / Abstract (250 Words): 7 Ekim 1571 tarihindeki İnebahtı Deniz Savaşı’nda Kutsal İttifak filosunun Osmanlı donanmasını büyük ölçüde imha etmesi Akdeniz’de kısa süreli bir güç boşluğu yaşanmasına neden olarak Hıristiyan devletler için bazı stratejik fırsatlar doğurmuştu. İnebahtı’ dan sonra müttefikler arasında Hıristiyan filosunun bir sonraki hedefinin neresi olması gerektiği tartışılmış, Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye, Rodos, Kıbrıs, Mora, Kudüs ve hatta İstanbul gündeme gelmişti. Venedik kaybettiği Kıbrıs’ı Osmanlılardan geri almak amacındayken, İspanya geleneksel Akdeniz politikasına uygun olarak Mağrip kıyılarına bir seferin çıkarlarına daha uygun olacağını düşünmekteydi. Buna karşılık İspanyollar Papalık ve Venedik ile ittifakın devam edebilmesi için Doğu Akdeniz’e sefer düzenlenmesini kabul etmişlerdi. İspanya’nın en tecrübeli komutanlarından Alba Dükü Don Fernando Álvarez de Toledo bugüne kadar Osmanlılar karşısında daima savunma durumunda olan İspanyolların ilk defa saldırı fırsatı elde ettiğini vurgulamış ancak bu duruma hazırlıksız yakalandıklarını itiraf etmek zorunda kalmıştı. Alba Dükü Kutsal Roma İmparatorluğu’nun ve Fransa’nın destek vermeyeceği bir büyük Doğu seferinin sonuç vermeyeceğini ifade ederek, Osmanlı hâkimiyetindeki bir ada gibi daha sınırlı  bir hedef seçilmesi gerektiğini belirtmişti. Buna karşılık Alba Dükü’yle aynı fikirde olmayan İspanyol gözlemciler de vardı. Uzun yıllar İstanbul’da esir olarak kalmış olan Don Miguel de Piedrola y Beamonte Doğu Akdeniz’in İspanyol egemenliğine girmesi için kapsamlı bir str  ateji sunmuştu. Piedrola Doğu Akdeniz’e hâkim olunması için öncelikle Osmanlıların elindeki Kıbrıs, Rodos, Midilli, Eğriboz ve Sakız adalarının alınması ve İstanbul, Anadolu ve Suriye arasındaki deniz ulaşımının kesilmesi gerektiğini savunmaktaydı. Daha sonra Osmanlı kıyılarına akınlar gerçekleştirilmeli ve Hıristiyan halk isyana teşvik edilmeliydi. Nihayetinde    plan başarılı olursa    bütün Afrika, Arabistan ve Suriye İspanya’nın eline geçebilirdi.   Anahtar Kelimeler / Keywords: İspanya, Osmanlı, İnebahtı, Doğu Akdeniz, Alba Dükü, Fernando Álvarez de Toledo, Miguel de Piedrola y Beamonte.  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks