DÖVİZ GELİRLERİ BEYAN FORMU

Description
DÖVİZ GELİRLERİ BEYAN FORMU

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Legal forms

Publish on:

Views: 6,025 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 515

Share
Transcript
  DÖVİZ GELİRLERİ BEYAN FORMU   FİRMA BİLGİLERİ   FİRMA ÜNVANI FİRMA VERGİ KİMLİK NO.   FİRMA İKAMET ADRESİ   DÖVİZ GELİRLERİ  YIL ……   ……   ……   TÜRK LİRASI TUTAR ABD DOLARI TUTAR TÜRK LİRASI TUTAR ABD DOLARI TUTAR TÜRK LİRASI TUTAR ABD DOLARI TUTAR DOĞRUDAN KAZANILAN GELİRLER*   DEVREDİLEN GELİRLER   DEVRALINAN GELİRLER  TOPLAM GELİRİN DEVREDİLDİĞİ FİRMA BİLGİLERİ   FİRMA ÜNVANI FİRMA VERGİ KİMLİK NO.   FİRMA İKAMET ADRESİ   DEVREDİLEN TUTAR (ABD DOLARI) DEVREDİLEN YIL   DEVRE İLİŞKİN MUVAFAKATNAME TARİH VE SAYISI** DEVRE KONU GÜMRÜK BEYANNAMESİ TARİHİ VE NUMARASI DEVRE KONU FATURA TARİHİ VE NUMARASI   GELİRİN DEVRALINDIĞI FİRMA BİLGİLERİ   FİRMA ÜNVANI FİRMA VERGİ KİMLİK NO.   FİRMA İKAMET ADRESİ   DEVREDİLEN TUTAR (ABD DOLARI) DEVREDİLEN YIL   DEVRE İLİŞKİN MUVAFAKATNAME TARİHİ VE SAYISI** DEVRE KONU GÜMRÜK BEYANNAMESİ TARİHİ VE NUMARASI DEVRE KONU FATURA TARİHİ VE NUMARASI    * Serbest bölgelere yapılan satışlar, ilgili malların serbest bölgelerden üçüncü ülkelere satıldığının tevsiki kaydıyla bu bölüme eklenir. ** Muvafakatnamelerin bir örneği form ekinde bankalara ibraz edilir.  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks