14. Β. Πετρίδου, «Η Αρχιτεκτονική της πόλης του Aldo Rossi: Προβλήματα Μετάφρασης», στο βιβλίο Η πόλη στο καλειδοσκόπιο, κείμενα για την Ιστο

Description
14. Β. Πετρίδου, «Η Αρχιτεκτονική της πόλης του Aldo Rossi: Προβλήματα Μετάφρασης», στο βιβλίο Η πόλη στο καλειδοσκόπιο, κείμενα για την Ιστορία της πόλης και της Πολεοδομίας, επιμέλεια Γ.Λάββας, Μ.Μαρμαράς, Σ.Τσιλένης, Β.Χαστάογλου, Εταιρεία

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks