Ψαρεύοντας στα ρηχά: Δακτυλίδι με παράσταση πεζόβολου από τη νεκρόπολη της αρχαίας Ρόδου και η εικονογραφία της αρπαγής του Παλάδιου&

Description
Ψαρεύοντας στα ρηχά: Δακτυλίδι με παράσταση πεζόβολου από τη νεκρόπολη της αρχαίας Ρόδου και η εικονογραφία της αρπαγής του Παλάδιου", 171-192 στο Α. Γιαννικουρή (επιμ.) Όλβιος Άνερ, Μελέτες στη μνήμη του Γ. Κωνσταντινόπουλου, Ρόδος IV, Au;hna

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 15 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  ISBN:978󰀭960󰀭88387󰀭4󰀭1  ΜΕ ΛΕ Τ Ε Σ Σ Τ Η    ΜΝΗ ΜΗΤ  ΟΥ   Γ Ρ ΗΓ  ΟΡ Η   Κ ΩΝΣ Τ ΑΝΤ Ι   Ν ΟΠ ΟΥΛ ΟΥ  Ὄ λ    β   ι   ο  ς Ἄ ν  ε   ρ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   ΚΑΙ   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ   ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ   ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ   ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ   ΣΤΗ   ΜΝΗΜΗ   ΤΟΥ   ΓΡΗΓΟΡΗ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Επιστημονική   Επιμέλεια Α ΓΓΕΛΙΚΗ   Γ ΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ Ὄλβιος    Ἄνερ  ΡΟ∆ΟΣ IV ΡΟ∆ΟΣ   Ι V   Ὄλβιος Ἄνερ  1921-2001  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   ΚΑΙ   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ   ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ   ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ   ΣΠΟΥ∆ΩΝ        Ὄ󰎻βιος Ἄνερ 󒀢 ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ   Α ΓΓΕΛΙΚΗ   Γ ΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ  Συντονισμός έκδοσης Αγγελική Γιαννικουρή Επιμέλεια ελληνικών κειμένων Μιχάλης Κατσιμίτσης Μετάφραση περιλήψεων Αλεξάνδρα Ντούμα Παραγωγή Α. Αναγνώστου - Σ. Σπανέλη Ο.Ε. Σχεδιασμός-Σελιδοποίηση Σωτήρης ΠαπαδήμαςISBN: 978-960-88387-9-6© 2013, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού · Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών ΣπουδώνΠλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου, 85 100 Ρόδος, e-mail: aias@culture.gr«Ὄλβιος Ἄνερ». Απόσπασμα επιγραφής από Νίσυρο.(Βλ. W. Peek, Inschrifen von den Dorischen In seln, Berlin 1969, 33, αρ. 81α) Η φωτογραφία της προμετωπίδας είναι από το αρχείο της Β. Ελευθερίου
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks