ουμανισμός και εκπαίδευση

Description
ουμανισμός και εκπαίδευση

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 9 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    ΑΚΑΖΜΑΪΚΟΔΤΟΣ   2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΟΑΝΟΗΤΟΠΑΝΔΠΗΣΤΖΜΗΟ   ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ ΔΠΟ 32    Δύο Θεζμοί Διαμοπθωηέρ ηος Εςπωαϊκού Πολιηιζμού   ΑΤΕΖΔΜΜΑΝΟΥΖΛ ΠΑΝΑΓΗΩΤΑ 2 Η   ΕΡΓΑΣΙΑ   Αναπτφξτε τισ κφριεσ θζςεισ του ουμανιςμοφ και την εαρμογή τουσ ςτα εκπαιδευτικάπράγματα τησ περιόδου.    2 Πίνακας περιεχομένων   1. ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ ....................................................................................................................... 32. ΚΤΡΙΕ΢ ΘΕ΢ΕΙ΢ ΟΤΜΑΝΙ΢ΜΟΤ ....................................................................................... 33. ΔΤΟ ΕΙΔΗ ΟΤΜΑΝΙ΢ΜΟΤ ............................................................................................... 44. Η ΟΤΜΑΝΙ΢ΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ....................................................................... 5 4.1 Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΤ ΠΡΩΪΜΟΤ ΟΤΜΑΝΙ΢ΜΟΤ ............................................... 6 4.2 Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΤ ΧΡΙ΢ΣΙΑΝΙΚΟΤ ΟΤΜΑΝΙ΢ΜΟΤ ......................................... 75. ΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑ ............................................................................................................... 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................................................................... 9  3 1.   ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ Καηά ηνλ 16ν   αψλα αξαηξείηα ξή αιιαγή ηνπ δπηνχ νιηζκνχ. Ο ρψξνοκέζα ζηνλ ννίν ν άλξσνο αληιακβάλεηα ηλ χαξμ ηνπ δεπξχλεηα, ράξ ζηοαλααιχςεο, ηλ δάλνμ λέσλ αιάζζσλ νδψλ, ζηλ εμάισζ ησλ αζηψλεαγγεικάησλ α ζηλ άλζ ηνπ εκνξίνπ. Ζ εληαηννίζ ησλ βνηερλψλεξγαζψλ α ηο αηαλάισζο ησλ βνηερλψλ ξντφλησλ, ηνλψλνπλ ηλ αλάγγα εχξεζ λέσλ ηερλψλ α εζηκνλψλ αλααιχςεσλ 1 . Ο άλξσνο ανδεζκεχεηα αφ η κεζασλή νλσλή δάηαμ, κεηαηνίνληαοην έληξν βάξνπο ζηο αλεμάξηηεο φιεο α ζηνπο αλεμάξηηνπο γεκφλεο. Ζ   κεγάι αλαγέλλζ ησλ γξακκάησλ α ησλ ηερλψλ είλα εθηή   ιφγσ ησλζκαληψλ νιηεαψλ α νιηψλ εμειίμεσλ α   ζπλίζηαηα ζη ζηαδαήεξάηζ αλααηάηαμο α αλασνγφλζο ηνπ νλσλνχ, νιηνχ,αιιηερλνχ α εζηκνλνχ γίγλεζα. Ο νπκαλζκφο, ίλκα ην ννίναξνπζάεηα ζην κέζν ηνπ 16 νπ   αψλα έσο α ζην κέζν ηνπ 17 νπ   αψλα,   αιείηα λα ζπλδπάζε α ελίνηε λα ζπκββάζε ηο αμίεο ηο αξραφηηαο κε ην ρξζηαλφκήλπκα 2 . Σηλ αξνχζα εξγαζία α εμεηάζνπκε ηο βαζέο έζεο ηνπ νπκαλζκνχ α ηλεθαξκνγή ηνπ ζηα εαδεπηά ξάγκαηα ηο εξφδνπ.   2.   ΚΤΡΙΕ΢ ΘΕ΢ΕΙ΢ ΟΤΜΑΝΙ΢ΜΟΤ   Σε φη αθνξά ηο ηέρλεο α ηα γξάκκαηα, ζκεψλεηα κία ζηξνθή ελδαθέξνληνο ζηναξειφλ, κε είεληξν ηο ηαιέο ινχζεο φιεο.   Οθείινπκε σζηφζν λαηνλίζνπκε, φη ην ελδαθέξνλ γα ηνπο ιαζζνχο δελ είλα έλα αλνηφκν,αλαγελλζαφ θαλφκελν, αψο ήδ αφ ην 8 ν   αψλα ην έξγν ησλ ιαζζψλ,ανηεινχζε ηνλ αξνγσλαίν ιίν ησλ κακάησλ ησλ ειεπέξσλ ηερλψλ 3 . Ζ ξνζηαζία ησλ δαλννχκελσλ α  δπλαηφηηα αλεμαξηηννίζο - αφΔιζία α ξάηνο - ησλ ακεβφκελσλ ιένλ ενλκάησλ ηνπο αφ ινχζνποξνζηάηεο ησλ γξακκάησλ α ησλ ηερλψλ, δκνπξγεί κία λέα νλσλή ηάμ, ηληάμ ησλ νπκαλζηψλ ηο κνξαηίαο ησλ Γξακκάησλ,    ννία δααηέρεηα αφ 1   Γφηζο Γ. - Σπξάηνπ Α. (2001)  Δύο εζμοί Διαμοπθωηέρ ηος Πολιηιζμού , ΔΑΠ, Πάηξα, ζει. 69 - 70. 2   Σην   ίδν , ζει . 69- 70 α Berstein Sierge- Milza Pierre. (1997)  Η Ιζηοπία ηρ Εςπώρ, ηφκνο α΄, εδφζεο,Αιεμάλδξεα, Αήλα, ζει. 313.   3 Nickolas D., (2005)  Η Εξέλιξ ηος Μεζαιωνικού Κόζμος, ΜΗΔΤ, Αήλα, ζει. 701.    4 έληνλ αλεμαξηζία   αφςεσλ εί αιιηερλήο α λεπκαηήο εξγαζίαο. Ο φξνο«νπκαλζκφο» - ανζηαζννκέλνο αφ ηλ ζηνξή ηνπ δάζηαζ - διψλε ηλθξνληίδα γα ηλ αλξψλ δάζηαζ α φρ ηφζν γα ηλ ενπξάλα,. Οπζαζηάφκσο αλαθέξεηα ζη κειέη ησλ αλξσζηψλ ζνπδψλ, ν ννίεο εείλν   ηνρξνλφ δάζηκα εξειάκβαλαλ κφλν η θινινγία ηο ιαζήο Αξραφηηαο 4 . Κχξν κέικα ησλ νπκαλζηψλ είλα  δκνπξγία κίαο αδείαο γεηήοξνζσφηηαο, ά α λεπκαηά νινιξσκέλο α κίαο ζηάζο σήο, ννία δελ α αέξξηε ηνλ ρξζηαλζκφ, αιιά α βαζφηαλ ζηλ δέα ηολεπκαηήο νινιήξσζο α επηπρίαο ζηνλ είγεν φζκν, ρσξίο λα εσξείηαααξαίηη    αφξξς ησλ είγεσλ αγαψλ γα ηλ αφηζ ηο αψλαο σήο 5 . Πξντφλ απηήο ηο πεξάλσ ηαμήο ξνέιεπζο   αδείαο   α είλα ν   άλξσνο , δαιαζκέλνο σο ειεηφ α άλζνθν νλ, ην ννίν α ζπλδπάε εηπρψο άξηαζσκαηή αλφηηα, γλψζ, αγά γα η θχζ, ηλ ηέρλ α η δισκαηία 6 . 3.   ΔΤΟ ΕΙΔΗ ΟΤΜΑΝΙ΢ΜΟΤ   Τν ξεχκα ηνπ νπκαλζκνχ δαδίδεηα ηαρχηαηα ζε νιφιξ ηλ Δπξψ, ιφγσ ηοηπνγξαθίαο, έρνληαο σο χξν θνξέα δάδνζο ηνπ ηλ αδεία , αξνπζάνληαοσζηφζν ζκαληέο δαθνξννήζεο   α δαθνξεηνχο ξνζαλαηνιζκνχο 7 . Ο   κεζνγεαφο νπκαλζκφο ανζνεί πξίσο ζηλ ιαηξεία ηο   νκνξθάο αεπκεξεί ζη Φισξεληία α η Βελεηία,   αλάγνληαο ηλ Ηηαιία ζε εξγαζηήξαιιηερλήο δκνπξγίαο. αδίδεηα ζη Λπφλ α ζην Παξίζ. Πξφηπν γιψζζαοεσξείηα  σξαία γιψζζα ηνπ Κέξσλα, ελψ αξνάιπη είλα  εξθξφλζγα ηο ιατέο γιψζζεο.   Ο κεζνγεαφο νπκαλζκφο αθεξψλεηα ζη κειέη, ζηνζρνιαζκφ α ζηλ ανηίκζ ησλ αξραίσλ εκέλσλ. Φινζνθά ανκαξχλεηααφ ηνλ λενιαησλζκφ, εαλεηκψληαο ηνλ Αξζηνηέι, αφ ηλ θινζνθία ηνπννίνπ αληιεί έλα είδνο ξαζνλαιζηνχ ληεηεξκλζκνχ 8 . Ο νπκαλζκφο ηο Βφξεαο Δπξψο είλα ζαθψο ρξζηαλνεληξφο, εθφζνλερεξεί λα ζπλδπάζε ηλ εζηήκ ηνπ νπκαλζκνχ κε κία αλαγέλλζ ηνπρξζηαλζκνχ, έηζ ψζηε  κειέη ησλ αξραίσλ εκέλσλ λα ξνυνέηε ηλ νκαιή 4   Γφηζο - Σπξάηνπ,φ.., ζει. 71 - 72, Bernstein- Milza , φ.., ζει. 313 α  Nickolas , φ.., ζει. 701.   5   Γφηζο - Σπξάηνπ,   φ.., ζει. 71 - 72 α Bernstein- Milza , φ.., ζει. 313.   6   Bernstein- Milza, φ .  ., ζει . 315. 7   Σην ίδν, ζει. 320   8   Σην ίδν, ζει. 320 α  Nickolas , φ.., ζει. 701.    5 ανδνρή ηνπ ρξζηαλνχ δεψδνπο 9 . Σε φη αθνξά η γιψζζα, κέρξ α ην 1520 εκάζ ηο ιαζήο ιαηλήο αληαζηά απηήλ ηο κεζασλήο ιαηλήο, ελψ ειιλή γιψζζα ααξηίε γα ξψη θνξά ιάδν ζνπδψλ ζηα γεξκαλάαλεζηήκα 10 . Ο δακάρεο κεηαμχ ησλ δχν νπκαλζηψλ ξεπκάησλ είλα εληνλφηαηεο, αψο φζνέρνπλ κνξθσεί αηά ηλ ηαιή ζρνιή,   εσξνχλ   η βνξενεπξσατή ίλζβαξβαξή. Κχξνο εθξαζηήο ηνπ βνξενεπξσατνχ νπκαλζκνχ εσξείηα ν Έξαζκνο, ν ννίνο   δασκσδεί ζην δάινγν κε ηίηιν  Κικεπωνιανόρ,   ηφζν η ιαηξείαηο σξαίαο γιψζζαο, φζν α ηο αφςεο εξί ξσκατήο λεπκαηήο πεξνρήο ζηκνξαηία ησλ Γξακκάησλ 11 .   Ο νπκαλζκφο δελ ξνάγε ξαγκαηή εζηκνλή ίλζ, αψο ν εζηήκεοεσξνχληα - ζπγξλφκελεο κε ηλ ηέρλ - έλα δεπηεξεχνλ κέζν γλσξκίαο ησλκπζηξίσλ ηο θχζο. Ο πεξβάιισλ ζεβαζκφο ξνο ην ζπγγξαθφ έξγν ηοαξραφηηαο,   ηα εθπιαηά ζπλαζήκαηα ξνο ηνλ φζκν ησλ αζήζεσλ α αλαήηζ ησλ δεσδψλ θχζεσλ αλαζηέιινπλ άε έξεπλα. Παξφια απηά, δελκνξνχζακε λα ζρπξζηνχκε φη  εζηκνλή ζπλεζθνξά ηνπ νπκαλζκνχ ηνλ 16 ν   αψλα είλα αλχαξη, εθφζνλ ην ελδαθέξνλ γα ηνπο ιαζζνχο νδγεί ζε λέα ξνζέγγζ ηο Ππαγφξεαο   εσξίαο. Οπζαζηά  αλαγέλλζ ησλεζηκψλ α εηεπρεί ηνλ 17 ν   αψλα, αψο ζηλ δάξεα ηνπ 16 νπ   πξαξρεί ηνκπζηήξν α  αλαήηζ ηο είαο βνχιζο 12 . 4.   Η ΟΤΜΑΝΙ΢ΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ   Ζ νπκαλζηή εαδεπηή εσξία βαζίεηα ζε αιέο ηαηέο, ζχκθσλα κε ηοννίεο  ή δααδαγψγζ είλα ήηκα ζπλήεαο, ζνφο ηο είλα  αξεηή   α ανδέηο ηο ξέε λα είλα άε άλξσνο αλεμαξηήησο νλσλήο ηάμο ήθχιινπ . Ζ   γλψζ δελ ηαπηίεηα κε ηλ αξεηή, αιιά ανηειεί ααξαίηηξνυφεζ γα ηλ είηεπμ ηο. Ζ ζηεγλή ανκλκφλεπζ δδαγκάησλ είλααηαδαζηέα αηά ηνπο νπκαλζηέο, εθφζνλ δελ αξνηξχλε ηνλ δδαζφκελν λααλαηχμε απηνέιεγρν, ηαελνθξνζχλ α άξξνο 13 . Ηδαίηεξα ζκαληή εσξείηα 9   Bernstein- Milza, φ .  ., ζει . 320. 10   Reble Albert (2012)  Ιζηοπία ηρ Παιδαγωγικήρ, εδφζεο Πααδήκα, Αήλα, ζει. 117.   11   Σην ίδν, ζει. 320 - 321. 12   Σην ίδν, ζει. 316.   13   Γφηζο - Σπξάηνπ, ζει. 76.  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks