غاية الغايات رضا الله

Description
غاية الغايات رضا الله

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 23 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
       ت   ر  بت      ر     ا   غ   " :   ت   ل   د  ب        ب   ف  ر   ّ   ّ     ر  م     ت  با              ش      ن  م   س  ا   ن  م  "/ ة   ر   با { 70 }" :   ت   ل   م   ت     ب  ث  ت   ّ     ر  م     ت  با    ا  م   ن           ن   ذ  ا   ل  ث  م    ج   ل  ث  م  ك             ن   ب   ن   م    ت   م  ب   ّ  ٌل  ط     ل  با    ب  ص        ن     ن              ك   ت      ل  با    ب  ص   ة  ب  ر  ب  ر   ص "/ ة   ر   با { 762 } ....." :   ت   ل   ت  ا   ت  م       ر  ك  ش   ن     ع   ر   ل  ق  ن   د  ا    ع    ع   م       ن       صا   د  ب  ع      ت  م    ر  ب         خ  د       ر  ت        ص   ل  م  ع  / لما { " 91 } ......"   :   ت   ل    د  ا    ع    ع   م       ت  ا   ت  م       ر  ك  ش   ن     ع   ر   ل    ق  ن  ا   ئ  *  ن     م        م  ا   ن  م        ب  ت      ت      ر  ذ       ح      ص       ر  ت     ص   ل  م  ع  ن     ذ   د  صا   د  ع     ج  ا     ص       ت  ئ         ن  ع   ز  ج  ت    ا   م  ع   م   ن          ع   ل  ب      ت  ا    ك   ذ  ا   ن  د  ع   ف      أا { 92 / 96 }  عد      مب   مز     اد     ك  ت   رمأا   اذ      دك  ت   ةر     طما   ا   ا   ص     نم   ر     كا  اذ     ا   رطا  ن  ا   نم              دارما        ك   لب   ت   م        ا   ددرت      ل  م  . اد   ة  ا   ركا   ش     ا   ن  ا   مإن  ك   ن  ر     خا   لك     ر   خا     ع  طتا   نإ        لك      لب     ت    ط     م      ب        رظ     م     م   ل  ا   اذ   ن  ك     ث   ب     ت   ر  بت      ر      بار     تم . رك  ت     دب      ار           ر   ن  ك   نإ              ا   رظ      طخ     ة  طخ   لك      ن  ا   ل     ر  ا   اذ   لم   د  م        مت   د   لم   د        نم        ل     س           ن   رمأا   اذ   ر  بتا   رتت                    ر      بار        تت   س        لك   ن           ن   م   ن     مإ   ذ        دت   ك   رظ   . بر   نمت   دا   ر  م         د   ت   د      لك   س     ن  مم   ر     كا   اذ   لم   ن  ل  ا     نظ   د      ذ   لم   نبرتا    دا   ر  م  ن   تا      ت      ل  ر           ء     إ   ل       ) ص (" :) ضر (  ر  ا   رذ   بأ    طتا   نإ   رذ   ب   ل     ه   إ   رشت     لك   ت      ن      ّ     آ             ّ         ل  ر   نإ   ا      مك  " ب   را  لكأا   نم  ) ضر ( رذ  ب  م  .   ه   ذ   ل   ن  رم  ل   نك  ةر  ر   ل  ط   ب       ما  جرا   ل  متا   ن  ا   نم   ب  طم     س      ن  با   ت          ت   ر  بت      ر   ط     ب       ر  ا   ن  ا   ن         ما   مك  ا         ا   ر   ك   دا         ش      ك     لم    ر   لك     ادب   نإ    رمأا                  م   ن   مب   ل  م      ن   ل     ر          ا   ت     م   تد     رد           ّإ   ءا     ر      . ب         رم  ى     م   ء  رما   لك   مإ     ب   ل  مأا   ن      خ       د       ل  ا   اذ   ر   ظ   د        ب     ت  م  متا   نم   نم  ما     ل   ت      خإ   ال    لب       م  جر   ن   ن  ك      ر  ظا   اذ   لم   نك   دا         تا   د  ل  ا      ب               ل   ر  آ   ر  ظ   نم       ا         ر   ظ      خ        مك   جرا     ر      ل   مك   نم  ما   رم     ه  ب           ر  ظا   اذ   لم   ّل     نإ   ا   ت  تا ) ص (" :     خ      ك   رم  ."  ا   م     بر           ب  م   لك   رخ     د   د   ا      نم   ن   ب     لمك     ن   را     ن   ذ   لم   د  طا   م     ك   ل  أا   م     مأا   د  ط      دب  ربا      تر     م     م   لك      مر  ربا        ا   م     ذ   خ   ض           مأا        م    ذا   دا   ا     مر       كم  م     ك     .    خ   ربا           ت     دا  د    ا   لت   ن  زرت   ن  ن  د   نم      خ     مر       كم   د  طا   م   ذا   ض  ا      جرخ  دا  ن   ل  أا   م     ئط  ا      ا   ر     د   ا    تا   مد     د   ا   ن       دا     ا   ت          ا   م   م     ر  ا   ر   ك     حر      مأا             لك   مرت   ك   ك      ظ   أ      د         طت   ن  ارارم      ت   ب   د      د   :    ل     دا   خ      د   ت   م      .            ما   نا   نكمتا     ربا   ا   ر      ه   اركاذ           ك   ن   د  طت   كم  لم           تت   س        لك     طخت   ة  طخ   لك   نإ  ض  ا            م     ر   ب  ط  ذ     مر   تا   مأا   ن               ك      م . ربا     ا   ر      خ   ا    كا   اذ      مت        ط   ل  م  ه  ب   ذ  ا   ذا       ما   ن   ثدت           ب      ر   ن  ب   ا   كر   لك   ن  س         لك   ن   ثدت   مإ      ربا  ر     خا   ل          ت " :) ع (   ن   م  ما     ر   م  ن   ربخا         ء       د      ت  طب   ا إ      ت  رم   ل  ت     تع  طب ت  ط   ا   ت     ت     م        مت   لم   لك     ط                 ركذت   س        لك  ) با         ( ". م   ر           دب      ب  ن         دب   ء       د      ن        دز         ا           ل    ) ع (  د  ا    " :) ع ( ل     طخ   ر      ل        ت   ر  بت  ن  م   د  ج    م    ع   ذ   س       ن  ك        ن   ل      ل       ن  م            ت            ع   ل  خ  د  ت   ل       را   ن   ذ   ن     ق   خ  م  ا  ف  ج    خ  م  اا  ذا   د  ا   د  ا                    ش   ل  خ  د  م               خ   ل  خ  د  م               ش   ك  ر  م   ل  م  ت    م   ش       غ   ن  م     ب   ع     ط  خ       با  ث              م  ا   د  ا              خا  د  ت          ل     ن  م                   ج " ن   ج  ت    م  ا   ن     ج    ا   ن     ق   خ  م  ا    ص   ن  م   ذ   ن   ل       ثدت   ذا        ت   ر  بت      ر   ن  ىربكا       ا         ر   ن     ذ   نم   ن   بت        نم   س           رب      ا    ن  تت     ن   ذا   ن   خما   ر  مك   نز   حر      ب     ت  ط      ا   ما    ط         با          ت   ر  بت      ر   مإ  ار  د   .   ن   بت   مك   عادتبا   ن  د     ع  بتا   ك   م            ط       ت  ذا        ت   ر  بت      ر   نإ       :   ا           ر  :     ن   ت              ما      م      ر  را           ن   ر   ّم     دت   ذا            ر   ّم     ن .    رد        ب     مك   طما   اذ   مظب     ت   ةرك   ب   ة   ر   طما   ا      ما   اذ   رتا  ت     د    ة  ا     ن      ا   ندم  ر     خا   سارب   ن          ر   تا        ا   نم         ن   بت   مك    ت   م   نم   را   ن  دأا   ما      ا             د  ا      نبا     ر      ما        م      د    .    ل     طخا   ن   مك   د     ل     ن   خما     نم   ر          ل     ل  خد    ن   خما   نذب   ا   رر                 ر   ذ   ر   اذإ " :   ت   ل      ب     ص  م   ن  م   ص   م   ر          ّ    ع   ذ   ن     ر  ب     ن   ل  ب  ق   ن  م   ت  ك         ك                 ض  ر  ْا د     دا ( " 77   )    ت   ر  بت      نذ   ّم   ر   طخ   ّإ   س        ب           ّمم   ر    طخ   ن        ن   ضار   ا         ر   ن   إ       ب ....       طخ           طخ   نإ   أا   ر      طخا   را   ن      ذ   م  . ذ   نم     ت   ر  بت   ه  ب           ذ      ذ       ء  ب   ذ     تم  حر      ك     ضار     ء        ء     نم   م  تم   ن  كت   ك   نزا .         طخ       م   ت       ةد  ا      ب   أا   ر      ر   ا     م     ظما   طخ   ز   ت     .   ظا        ك   ن  دب   ٌ     ت    م     م   ع  ر   ر   ارت     د    م   رظتت   تا   أا   ن   را          ر   كت         بتت      تد   م         ةد  ا   آ     د    م   د   ب   ةربتم  ذا   ظما      ذك   أا   ةد   نم   كبت      ذ   م     ك   ر     م     م        ا   د   ر    ل  ما   ةد     د      ب            م  ةد   م     م   ة   د     نم   را      تم           ا . ك  ا   ر            ل   ز    را      را   ل   ز    أا   اذ   لم      مك       ذ   ر  آ   ر  ظ      ب   ما         نزا     تا   ربت                       ل   نم  نم   ءرما         ح    ب   ر  ظ   ذ        ا  رد     ا      رب        ار     ظم   لب   ر                     ت   ء  كب "   :   ت  ظ  ك       ن  ز    ا   ن  م           ع         با   ف       ع         ل  ق      ع   ت  "  ف ( 48 .)     رم      با   اذ         ل  ا   خ     ر       ت   ر  بت      ر      ا   رظا      ل     ا      ا      مكا  دبا   ل  م  نذاتب  م      ر   اد   م     رَ  ت      طخ  إ " ءرما   ل         م      طخ   ار  ذما   غ   ب    ر   ا      تم  تب     مإ   ت      مط      ر     نم     خ   تدب   م ." تدب   ةد  ب           تد   ل     ب       ث      نم         ا   م    ت         ر                    ا   اذ   ث      نم      دبا     ل   م     ك     ث      نم      ذ   ن   طخ   ر   ظم     تب      ر     ر   ظم     تب  م    خ     ن        ر   ن       ت     ت     كرم  دبا       اد   ن   كرم  اد     كنم   ب  . م   جرخ   دبا         لخد   ل     ربا   س   ا        جتا     ك      ب      اذ  طخا   نم   لّمكا      كرما   ادا   ن  ا   طخ   ر  ذم     ر   دبا        ك   نإ     بما   ا   ن   ب     ر  د      طخا   نم   خا   را     ل     دب   د  با   أا    .   ت   ر  بت         ر   ل        ا      ادا   كرما      ن  كت     ت   ر  بت   ه  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks