Ξέστερνου Μ. & Ιλιοπούλου Μ. (2008) Η εκμάθηση της γραμματικής με την αξιοποίηση διαδραστικών μέσων σε υπολογιστικό περιβάλλον. Πρακ

Description
Ξέστερνου Μ. & Ιλιοπούλου Μ. (2008) Η εκμάθηση της γραμματικής με την αξιοποίηση διαδραστικών μέσων σε υπολογιστικό περιβάλλον. Πρακτικά του 1ου υλικό για την υποστήριξη του Παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών» Νάουσα 9, 10, 11 Μαΐου 2008, τ.

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 49 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Η εκμάθηση της γραμματικής με την αξιοποίηση διαδραστικών μέσων σε υπολογιστικό περιβάλλον.Νάουσα ! "#! "" $α%ου &##' (. )έστερνου "  ! $. Ηλιοπο*λου & 1 δ.φ. , Λέκτορας (Π.Δ.407/1980) στο Τμήμα Φιλολο!ας το" Πα#$%ιστ&μ!ο" Π$λο%ο##ήσο". +,-/ 0 1/-2-/ .34 ' .., "%.δρ. *οι#+#ιολο!ας Πα#τ$!ο" Πα#$%ιστ&μ!ο" - 22 3 56 . 56789Η:Η  Γίνεται σύντομη περιγραφή του λογισμικού (τεχνικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά υπολογιστικού περιβάλλοντος) και επιστημονική τεκμηρίωση των παιδαγωγικών του  χαρακτηριστικών !ίνονται προτάσεις για τη διδακτική του α"ιοποίηση, με προτειν#μενη  με$οδολογία #πως υπαγορεύεται απ# φύλλα εργασίας για κά$ε διδακτική εν#τητα % παρουσίαση συνοδεύεται και απ# βιβλιογραφικ&ς πηγ&ς που τεκμηριώνουν κυρίως την παιδαγωγική α"ία του  λογισμικού 'υγκεκριμ&να, το ρενάκι των *ημάτων+ είναι &να εκπαιδευτικ# λογισμικ# που διευκολύνει τη διδασκαλία και την εκμά$ηση της κλίσης των αρχαίων ρημάτων στη δευτεροβά$μια εκπαίδευση % φιλοσοφία του πηγάει απ# την ανάγκη κωδικοποίησης της κλίσης των ρημάτων με εναλλακτικούς τρ#πους και στηρίεται σε σύγχρονες με$#δους διδακτικής για τη χρήση του μ&σα στην τά"η αλλά και στο σπίτι % δομή και η οργάνωση της διδακτ&ας ύλης στηρίεται σε τρεις  λειτουργίες- !ιδάσκομαι./ατακτώ, 0"ασκούμαι.0φαρμ#ω 1, 0"ασκούμαι.0φαρμ#ω 2  'υνοδεύεται σε ηλεκτρονική μορφή απ# βιβλίο κα$ηγητή (το οποίο περι&χει παιδαγωγικ&ς και διδακτικ&ς οδηγίες, αναλυτική βιβλιογραφία και φύλλα εργασίας με εκπαιδευτικ&ς δραστηρι#τητες που καλύπτουν #λη τη διδακτ&α ύλη) και τρία βιβλία μα$ητή 96)68; <968=8>?  3ρχαία ελληνικά, γραμματική, δευτεροβά$μια εκπαίδευση 68;>@A@Η το %λα!σιο τ&ς σ:ρο#&ς $κ%α!δ$"σ&ς το %αραδοσιακ; μο#τέλο μ<=&σ&ς %ο" στ&ρ!>$ται στο τριαδικ; σ:ήμα ? @$κ%α!δ$"σ&A$κ%αιδ$"τήςA$κ%αιδ$";μ$#οςB, τ$!#$ι #α $καταλ$ιφ=$! μ$ στ;:ο %λέο# τ&# α#α>ήτ&σ& και $φαρμοή %αιδα+ικC# %ρακτικC# %$ρισσ;τ$ρο $"έλικτ+#, $Dατομικ$"μέ#+# και α#οικτC# στις %<σ&ς φσ$+ς και#οτομ!$ς. E!#αι α#αμφισFήτ&το ;τι σταδιακ< & έ##οια το" κα=&μ$ρι#ο μα=ήματος στ& τ<D& %αρα:+ρ$! τ& =έσ& τ&ς στ&# έ##οια τ&ς $κ%αιδ$"τικής δρ<σ&ς & ο%ο!α ορα#C#$ται μ$ F<σ& #έ$ς μ$=;δο"ς και %ρακτικές ;%+ς οι #έ$ς τ$:#ολο!$ς. G ιδιαιτ$ρ;τ&τα τ&ς ο%τικοακο"στικής λCσσας α%οκτ< Fαρ#ο"σα σ&μασ!α +ς τρ;%ος έκφρασ&ς α%οτ$λC#τας >ήτ&μα %$ρισσ;τ$ρο %ολιτισμικ; και κοι#+#ικ; και λι;τ$ρο τ$:#ολοικ;. "τ; ακριFCς το στοι:$!ο μας +=$! #α %ροFομ$ στ& :ρήσ& τ$:#ολο!ας ακ;μα και σ$ %ιο %αραδοσιακ< α#τικ$!μ$#α ;%+ς α"τ; τ+# αρ:α!+# $λλ&#ικC#. G $κ%αιδ$"τική $μ%$ιρ!α έ:$ι δ$!D$ι %+ς & %αρο"σ!α τ+# "%ολοιστC# στ&# τ<D& διαφορο%οι$! τ&# $%ικοι#+#ιακή δραστ&ρι;τ&τα, τ&# μ$τατρέ%$ι %ροσδ!δο#τας τ&ς έ#α# <λλο :αρακτήρα. Πιο σ"κ$κριμέ#α, το @ ρενάκι των *ημάτων+  ασ:ολ$!ται μ$ έ#α $D$ιδικ$"μέ#ο τομέα, α"τ;# τ&ς διδασκαλ!ας τ+# ρ&μ<τ+# τ&ς αρ:α!ας $λλ&#ικής λCσσας. G φιλοσοφ!α το" σ"κ$κριμέ#ο" λοισμικο %&<>$ι α%; τ&# α#<κ& κ+δικο%ο!&σ&ς τ&ς κλ!σ&ς τ+# ρ&μ<τ+# μ$ $#αλλακτικος τρ;%ο"ς Cστ$ #α  "%&ρ$τ&=ο# οι $%ιδι+κ;μ$#οι %αιδα+ικο! στ;:οι. Hια τ& "λο%ο!&σ& το" α#τλή=&κα# στοι:$!α α%; το έρο τ&ς IJKLJKM (1990), ια τ&# κατασκ$"ή $#;ς %$ριF<λλο#τος μ<=&σ&ς %ο" στ&ρ!>$ται στις $Dής αρ:ές?  οριο=έτ&σ& το" α#τικ$ιμέ#ο", δ;μ&σ& τ+# δραστ&ριοτήτ+# και το" σ:$τικο "λικο, $##οιο%ο!&σ&, δ&μιο"ρ!α %ρ+τοτ%+# και φ"σικ< δ"#ατ;τ&τα %$ιραματισμο. Nι ατμομ&:α#ές και τα Fα;#ια (Fλ. $ικ;#α ') α%οτ$λο#  "λικ< (O5P) %ρος σ"#αρμολ;&σ& (IJK5K6MQ 1999), τα ο%ο!α =α %αρ<σ:ο"# τις τ$λικές %λ&ροφορ!$ς %ο" +ς σ#ολο =α $%οικοδομήσο"# τ& #Cσ& και τ&# κατ<ρτισ& τ+# μα=&τC#. $ έ#α# α%λ; μ&:α#ισμ; διαδο:ικής %ροFολής σταδ!+# $DέλιD&ς το" ρήματος & %λ&ροφορ!α μ$ταδ!δ$ται σταδιακ<. BC B76Ν><8 BAΝ 7Η$>BAΝ? 5>7CD;8>;Η BCD 9C@8;$8<CDB6EΝ8<> E>7><BΗ78;B8<> D5C9C@8;B8<CD 5678F>99CΝBC; Eλ<:ιστ$ς α%αιτήσ$ις σ"στήματος? Λ$ιτο"ρικ; σστ&μα? RMQSP 98, TΤ, J, '000, UV, WP56, E%$D$ραστής? VJM52 XXX Y00Z[, #ήμ& \]Z? ^'ZI, *<ρτα ραφικC#? δ"#ατ;τ&τα α%$ικ;#ισ&ς :ιλι<δ+# :ρ+μ<τ+# σ$ α#<λ"σ& 800_`00, *<ρτα ή:ο"? a2MQI6P5JK 1`b5 ή σ"μFατή, cdA\eZ? 4_. E%ι="μ&τές α%αιτήσ$ις σ"στήματος? Λ$ιτο"ρικ; σστ&μα? '000, UV, WP56, E%$D$ραστής? VJM52 XXX 800Z[, #ήμ& \]Z? 'Y`ZI, *<ρτα ραφικC#? δ"#ατ;τ&τα α%$ικ;#ισ&ς $κατομμ"ρ!+# :ρ+μ<τ+# σ$ α#<λ"σ& 800_`00, κ<ρτα ή:ο"? a2MQI6P5JK 1`b5 ή σ"μFατή cdA\eZ? ^'_. 5678Η@Η;Η ;BC 9C@8;$8<C $τ< τ&# $fφ<#ισ& το" @οφοκλήB, το" σοφο %α%α<λο" %ο" $κτ$λ$! :ρέ& Fο&=ο στ&# %$ριή&σή μας, $fφα#!>$ται & αρ:ική ο=;#& το" λοισfικο, & ο%ο!α %$ριλαfF<#$ι τρ$ις Fασικές $%ιλοές (κο"f%ι<) ια τ&# $ισα+ή τ+# fα=&τC# στ&# α#τ!στοι:& τ<D& το" H"f#ασ!ο"? τ&# g, τ& hg και τ& Hg H"f#ασ!ο". E%ιλέο#τας ο%οιαδή%οτ$ α%; τις τρ$ις @%;ρτ$ςB, f$ταφ$ρ;μαστ$ στ&# ο=;#& f$ τις $ισ;δο"ς τ+# στα=fC#, f$ α#τ!στοι:$ς διδακτικές $#;τ&τ$ς, σμφ+#α μ$ τ&# λ& τ&ς ραffατικής κ<=$ τ<D&ς.τ&# ο=;#& α"τή f%ορομ$ #α %αρατ&ρήσο"μ$ έDι (`) $%ιλοές, οι ο%ο!$ς $#$ρο%οιο#ται f$τακι#C#τας το δ$!κτ& το" %ο#τικιο %<#+ α%; τις $ικ;#$ς τ+# α#τ!στοι:+# fα=&τC#. έσ+ α"τC# f%ορομ$ #α $%ιλέDο"μ$ τ& @φ+#ήB το" ρήfατος σ$ σ"#δ"ασf; f$ το $%!%$δο $ρασ!ας (διδασκαλ!α ή $D<σκ&σ&) και #α f$ταφ$ρ=ομ$ στ&# α#τ!στοι:& α%οF<=ρα. E%ιλέο#τας, ια %αρ<δ$ιμα, τ&# @E#$ρ&τική φ+#ήB α%; το 1 $%!%$δο το" @Ei*NjkAEΦlNmnB, f$ταFα!#ο"μ$ στ&# κ$#τρική α%οF<=ρα, ;%ο" f%ορομ$ #α έ:ο"μ$ %ρ;σFασ& στ& διδασκαλ!α τ+# δι<φορ+# κατ&οριC# ρ&f<τ+# (φ+#&$#τ;λ&κτα, ο"ρα#ικ;λ&κτα κ.α.). EδC f%ορομ$ #α $%ιλέDο"μ$, κ<#ο#τας κλικ %<#+ στο# το!:ο τ&ς α#τ!στοι:&ς α%οF<=ρας, f!α α%; τις δια=έσιf$ς κατ&ορ!$ς, ;%+ς τα φ+#&$#τ;λ&κτα, τα ο"ρα#ικ;λ&κτα, τα :$ιλικ;λ&κτα ή τα οδο#τικ;λ&κτα. κολο"=C#τας τ& διαδροfή α"τή =α καταλήDο"μ$ στο# τ$λικ; στα=f;. %; τ&# %λατφ;ρfα $%ιλέο"μ$ το ρήfα %ροτ!μ&σής μας. τ& σ"#έ:$ια ($ικ;#α 1) =α %αρατ&ρήσο"μ$ το"ς έDι (ή λι;τ$ρο"ς) f&:α#οδ&ος κο"f%ι<, μ$ το"ς ο%ο!ο"ς f%ορομ$ #α $%ιλέDο"μ$ τ&# έκλισ&, το α%αρέfφατο ή τ& f$το:ή. *<#ο"f$ $%ιλοή το" ρήfατος, f$τ< f&:α#οδ&; (έκλισ&), ;%ο" $fφα#!>$ται το τρέ#ο, και τέλος :ρ;#ο ρήfατος ια #α αρ:!σ$ι το τρέ#ο #α φορτC#$ται. hο&=&τικ< @κο"f%ι<B μ$ τ& μορφή $Dαρτ&μ<τ+# το" τρέ#ο" (φα#<ρια, %ροFολέας, <κιστρο κ.α.), ;%+ς καταλήD$ις, %ρ;=$σ& σ#=$τ+# ρ&f<τ+#, αD&σ&, α#αδι%λασιασf;ς, αλλαή :αρακτήρα και %ρ;σφ"fα μας Fο&=ο# στ& σ#=$σ& τ+# διαφορ$τικC# ρ&fατικC# τ%+#. τ& λ$ιτο"ρ!α ΔkΔ*Nk, ;τα# $%ιλέDο"μ$ ρήfα και :ρ;#ο, τ;τ$ α"τ;fατα σ"f%λ&ρC#$ται το ρήfα στα Fα;#ιαAφα#<ρια το" τρέ#ο" και ακο$ται fια φ+#ή #α το διαF<>$ι. τ& λ$ιτο"ρ!α Ei*NjkAEΦlNmn ισ:ο"# ακριFCς τα !δια στοι:$!α, :+ρ!ς ;f+ς, #α δ!#$ται έτοιf& & %λ&ροφορ!α. Το ρήfα κλ!#$ται, κα=Cς ο :ρήστ&ς φορτC#$ι και D$φορτC#$ι τα Fα;#ια, αDιο%οιC#τας ;λα τα Fο&=&τικ< @κο"f%ι<B. G φ;ρτ+σ& τ+# Fαο#ιC# !#$ται f$ τ& :ρήσ& το" %ο#τικιο? κ<#ο"f$ κλικ στ α#<λοο στοι:$!ο και σέρ#ο"f$ f$ το# κέρσορα fέ:ρι #α το το%ο=$τήσο"f$ στο σ+στ; σ&f$!ο το" τρέ#ο". Τ&# %λ&ροφορ!α κ<=$ φορ< ια τα Fο&=&τικ< κο"f%ι< τ&# έ:ο"f$ κ<#ο#τας κλικ $%<#+ στο κο"f%! @%λ&ροφορ!$ςB. Τ;τ$ $fφα#!>$ται ο %α%α<λος στ&# ο=;#& και fας δ!#$ι τις α#ακα!$ς οδ&!$ς. $ %$ρ!%τ+σ& %ο" ο :ρήστ&ς κ<#$ι δο λα#=ασfέ#$ς $%ιλοές, =α $fφα#ιστο# α"τ;fατα οι κα#;#$ς ρ&f<τ+# τ&ς αρ:α!ας Eλλ&#ικής λCσσας, σ:$τικο! f$ το σ"κ$κριfέ#ο ρήfα. N αρι=f;ς τ+# $%ιτ":C# ή τ+# λα#=ασfέ#+# $%ιλοC# $fφα#!>$ται %<#+ στο# α:=οφ;ρο και το# $ρ<τ& το" f&:α#οστασ!ο". Πρ;σFασ& στο# α#τ!στοι:ο κα#;#α τ&ς ραffατικής, "%<ρ:$ι $%!σ&ς, ο%οτ$δή%οτ$ =έλο"μ$ κ<#ο#τας κλικ στο κο"f%! @:αρτ! και fολFιB.Nι τ<D$ις διαφορο%οιο#ται +ς %ρος τις ο=;#$ς α#<λοα μ$ τις μορφές τ+# στα=μC#, τα $!δ& τ+# τρέ#+# και το"ς :ρ+ματισμος. $ κ<=$ ο=;#& το" λοισfικο "%<ρ:ο"# τα ακ;λο"=α $ραλ$!αAκο"f%ι<? AΤο κο"f%! @Πλ&ροφορ!$ςB %ο" $fφα#!>$ι το# %α%α<λο f$ τις α#τ!στοι:$ς οδ&!$ς κ<=$ φορ<. AΤο κο"f%! @E%ιστροφήB ια #α $%ιστρέoο"μ$ στο %ρο&οf$#ο %αρ<="ρο.AΤο κο"f%! @ pDοδοςB ια #α Fομ$ α%; τ&# $φαρfοή.  AΤο κο"f%! @H;fαB %ο" μας Fο&=< #α σFή#ο"μ$ τα λ<=& στ&# $φαρfοή @EDασκοfαι q $φαρf;>+B.AΤο κο"f%! @Eκτ%+σ&B.AΤο κο"f%! @%ο=ήκ$"σ&B.AΤο κο"f%! @#δ$σ& στο διαδ!κτ"οB.AΤο κο"f%! @rαρτ! και fολFιB %ο" $fφα#!>$ι ;λο"ς το"ς κα#;#$ς ραffατικής %ο" αφορο# στ&# κλ!σ& το" σ"κ$κριfέ#ο" ρήfατος.AΤο κο"f%! @ p#τασ& s:ο"B ρ"=μ!>$ι τ&# έ#τασ& το" ή:ο".AΤο κο"f%! @#α#Cρισ&B %ο" "λο%οι$! τ& λ$ιτο"ρ!α τ&ς ραμματικής α#α#Cρισ&ς $#;ς ρήfατος. %ορομ$ #α $ισα<ο"μ$ fέσ+ το" %ολ"το#ικο %λ&κτρολο!ο" έ#α ρήfα και α"τ;fατα α"τ; α#α#+ρ!>$ται α%; τ&# $φαρfοή, ο%;τ$ και σ"f%λ&ρC#ο#ται ;λα τα fέρ& το" τρέ#ο" f$ τα στοι:$!α %ο" α%οτ$λο# το ρήfα. 5>8=>@A@8<6; >7E6; N "%οoήφιος μα=&τής τ&ς ραμματικής τ+# αρ:α!+# $λλ&#ικC#, έρ:$ται α#τιμέτ+%ος $Dαρ:ής μ$ μ!α σ$ιρ< α%;  νοητικές λειτουργίες  τις ο%ο!$ς %ρέ%$ι #α $%ιτ$λέσ$ι ια #α αφομοιCσ$ι τ&# κλ!σ& τ+# ρ&μ<τ+#. A*αλ$!ται #α α%ομ#&μο#$σ$ι μ!α %λ&=Cρα καταλήD$+# %ο" α#τιστοι:ο# σ$ :ρ;#ο"ς, $κλ!σ$ις και ο#οματικος τ%ο"ς (α%αρέμφατο, μ$το:ή) και #α $φαρμ;σ$ι το# α#<λοο κ<=$ φορ<, κα#;#α %ο" "%αορ$$ι το σ:&ματισμ; το"ς.AEκτ;ς α%; τ&# α%ομ#&μ;#$"σ&, σ&μα#τικ; ρ;λο ια τ& σ+στή $κμ<=&σ& τ&ς αρ:α!ας λCσσας έ:$ι & #Cσ& τ&ς ορ=οραφ!ας και το" ορ=ο το#ισμο. ς μ&# D$:#<μ$ ;τι τα αρ:α!α $λλ&#ικ< διδ<σκο#ται σ$ %ολ"το#ικ; σστ&μα, έ:ο"# %#$ματα και τ;#ο"ς.Aτο στ<διο τ&ς $%!λ"σ&ς ασκήσ$+#, ο μα=&τής οφ$!λ$ι σ$ σ#τομο :ρο#ικ; δι<στ&μα #α α#ασρ$ι α%; τ& μ#ήμ& το" μ!α σ$ιρ< α%; %λ&ροφορ!$ς τις ο%ο!$ς %ρέ%$ι #α έ:$ι κ+δικο%οιήσ$ι %ροκ$ιμέ#ο" #α τις $%$D$ραστ$! Cστ$ #α δCσ$ι τ& σ+στή α%<#τ&σ&. Το λοισμικ; %ο" σ:$δι<στ&κ$ ια #α "%οFο&=ήσ$ι τ&# $κμ<=&σ& τ+# ρ&μ<τ+# έ:$ι +ς σκο%; #α δι$"κολ#$ι τις %αρα%<#+ δι$ρασ!$ς. Πρ;κ$ιται ια έ#α διαδραστικ; σ$#<ριο διδασκαλ!ας %ο" %αραλλ&λ!>$ι τ&# κλ!σ& τ+# ρ&μ<τ+# μ$ τ& φ;ρτ+σ& τ+# Fαο#ιC# $#;ς τρέ#ο". το στα=μ; $#;ς τρέ#ο", ο :ρήστ&ς =α κλ&=$! #α $%ιλέD$ι λ$ιτο"ρ!$ς %ο" α#τιστοι:ο# στ& :ρήσ& το" λοισμικο ια τ& διδασκαλ!α το" σ:&ματισμο τ+# ρ&μ<τ+# ή ια τ&# $φαρμοή τ&ς κατακτ&μέ#&ς #Cσ&ς μ$ $D<σκ&σ& σ$ δο $%!%$δαAFα=μος δ"σκολ!ας (g και hg).  6ικόνα "  t%+ς $!#αι %ροφα#ές, το λοισμικ; αDιο%οι$! τ& @μ$ταφορ<B το" τρέ#ο" ια #α $%ιτ:$ι τ&# ο%τικο%ο!&σ& τ+# #ο&τικC# λ$ιτο"ριC# %ο" %ρέ%$ι #α $%ιτ$λέσ$ι ο α#=ρC%ι#ος #ο"ς %ροκ$ιμέ#ο" #α σ:&ματ!σ$ι έ#α ρ&ματικ; τ%ο. Παρ<λλ&λα %ροσφέρ$ι σ$ μ!α μ;#ο ο=;#& ;λ& τ& #Cσ& %ο" α%αιτ$!ται ια #α ολοκλ&ρ+=$! & %ολ"σ#=$τ& $ρασ!α σ:&ματισμο $#;ς ρ&ματικο τ%ο", έτσι Cστ$ #α $Dοικ$ι+=$! μ$ α"τή# ο μα=&τής. G F<σ& δ$δομέ#+# τ+# ρ&μ<τ+# $!#αι ιδια!τ$ρα %λοσια, %$ριέ:$ι ;λα $κ$!#α τα ρήματα %ο" α%α#τC#ται στ&# αττική %$>οραφ!α και σ:&ματ!>ο"# ομαλ< ;λο"ς το"ς :ρ;#ο"ς.   6ικόνα & Το λοισμικ; %ορ$! #α :ρ&σιμο%οι&=$! +ς $ραλ$!ο μέσα στ&# τ<D& α%; το# κα=&&τή και α"τ;#ομα α%; το μα=&τή, μ$ τ& :ρήσ& τ+# λ$ιτο"ριC# «Διδάσκομαι-Κατακτώ»  και «Εξασκούμαι-Εφαρμόζω».  Πρ;κ$ιται ια μ!α διαδραστική μέ=οδο διδασκαλ!ας %ο" στ&ρ!>$ται στ& μ$ταφορ< το" τρέ#ο" ια #α $D&ήσ$ι το σ:&ματισμ; το" ρήματος σ$ φ+#ή, έκλισ&, :ρ;#ο, %ρ;σ+%ο και αρι=μ;. *ατ< τ& :ρήσ& το" μέσα στ&# τ<D&, %αρ;τι οι μα=&τές έ:ο"# το# κ$#τρικ; ρ;λο #α διαλέο"#, #α φορτC#ο"#, #α D$φορτC#ο"# καταλήD$ις, ο ρ;λος το" διδ<σκο#τα %αραμέ#$ι κα=οριστικ;ς σ$ $%!%$δο σ"#το#ισμο και κα=οδή&σ&ς. Λ$ιτο"ρ!α @ΔkΔ*NkA*Τ*ΤnB Το μή#"μα %ο" δέ:$ται ο :ρήστ&ςAμα=&τής σ$ α"τή τ& φ<σ& λοισμικο $!#αι μο#οσήμα#το και το" %ροσφέρ$ι μ!α σ"κ$κριμέ#& και %$ριορισμέ#& %λ&ροφορ!α (το# τρ;%ο κλ!σ&ς) μ$ στ;:ο τ&# α#<%τ"D& τ&ς %αρατ&ρ&τικ;τ&τας και τ&# α#ακ<λ"o& το" σ&μα#τικο στοι:$!ο" κ<=$ φορ<. G *ορ+#α!ο" $D&$! %+ς & :ρήσ& τέτοι+# μ&#"μ<τ+# στ&# $κ%αιδ$"τική διαδικασ!α $D"%&ρ$τ$! σ"κ$κριμέ#ο"ς μα=&σιακος σκο%ος και τ&# ακριFή #Cσ& $#;ς α#τικ$ιμέ#ο". *ατ< τ& διδασκαλ!α το" ρήματος $κτ;ς α%; τ&# $ικο#ική α#α%αρ<στασ& τ&ς κλ!σ&ς "%<ρ:$ι και & &:&τική το" α#<#+σ&, κα=Cς, σμφ+#α μ$ σ&μ$ιολοικές %αρατ&ρήσ$ις το" \. I6K5JP (19`4) ια τις λ$ιτο"ρ!$ς τ&ς λCσσας σ$ σ:έσ& μ$ τ&# $ικ;#α, ο %ροφορικ;ς λ;ος σ$ σ"#δ"ασμ; μ$ το ρα%τ; κ$!μ$#ο δ!#ο"# #;&μα στο :Cρο και το :ρ;#ο, καλ%το"# τα κ$#< τ&ς %λ&ροφ;ρ&σ&ς. Λ$ιτο"ρ!α @Ei*NjkAEΦlNmn 1 και 'B έσ+ α"τής τ&ς ο=;#&ς ο μα=&τής δέ:$ται %ολ"σήμα#τα μ&#ματα %ο" στο:$ο"# στ&# $#$ρο%ο!&σ& το" $#διαφέρο#τος και τ&ς φα#τασ!ας. G %λ&ροφορ!α $κδι%λC#$ται σταδιακ< (%ρCτα & ατμομ&:α#ή μ$ το =έμα το" ρήματος, έ%$ιτα τα κ$#< Fα;#ια %ρος σ"μ%λήρ+σ&). @*<=$ $ικ;#α $καλ$! το =$ατή #α τ&  #ο&ματοδοτήσ$ι, $!#αι σα #α το" λέ$ι uσ"μ%λήρ+σ$ μ$vB ;%+ς :αρακτ&ριστικ< %$ριρ<φ$ι ο κα#αδ;ς $%ικοι#+#ιολ;ος Z w26M. hασικ;ς στ;:ος $!#αι & αφομο!+σ& τ&ς διδαμέ#&ς #Cσ&ς. :$τικ< μ$ τ& δ#αμ& α"τC# τ+# μ&#"μ<τ+# & *ορ+#α!ο" $D&$! %+ς $"#οο# τ& δ&μιο"ρικ;τ&τα, τ&# %ροσ+%ική έρ$"#α και τ& σ"μμ$το:ή στ&# κατασκ$"ή τ&ς #Cσ&ς. Παιδα+ικ< %ροσ%α=ήσαμ$ #α %$ριορ!σο"μ$ τ&# %ολ"σ&μ!α τ&ς $ικ;#ας. κολο"=ήσαμ$ τ&# τ$:#ική το" μο#τ<> μέσ+ τ&ς διαδο:ής και το" σ"#δ"ασμο τ+# διαφορ$τικC# στοι:$!+# $DέλιD&ς τ&ς κλ!σ&ς τ+# ρ&μ<τ+#, αφο κ<=$ $ικ;#α (%λ<#ο) α%οκτ< σ"κ$κριμέ#ο #;&μα μ$ F<σ& τ&# $ικ;#α %ο" %ρο&$!ται κι $κ$!#ο %ο" έ%$ται. Nι ή:οι στο λοισμικ; $!#αι %$ριορισμέ#οι ια #α μ&# α%οσ%<ται & %ροσο:ή το" μα=&τή $ιδικ< μέσα στο $ραστήριο. tμ+ς & %λήρ&ς α%ο"σ!α μο"σικής και ή:+# =α %ροκαλοσ$ δ"σφορ!α και =α δ"σ:έραι#$ τ&# %ρ;σλ&o& το" μ&#ματος. j%<ρ:ο"# ή:οι α#αλοικο! %ο" %αρα%έμ%ο"# στ&# %ραματικ;τ&τα (ο:λοFοή και μο"σική στις α%οF<=ρ$ς). G &:&τική κ<λ"o& $"#ο$! τ& δραματο%ο!&σ&, $#$ρο%οι$! και $"αισ=&το%οι$! το ασ"#$!δ&το το" μα=&τή +=C#τας το# #α τα"τιστ$! μ$ το ρ;λο το" α:=οφ;ρο" ή το" ταDιδιCτ&. G μο"σική σ"μF<λλ$ι ο"σιαστικ< στ& δ&μιο"ρ!α μ!ας ιδια!τ$ρ&ς ατμ;σφαιρας, και & σι+%ή %ο" ακολο"=$! έ:$ι ιδια!τ$ρ& σ&μασ!α δι;τι %ρο$τοιμ<>$ι το# μα=&τή #α %$ρ<σ$ι στο στ<διο τ&ς δραστ&ρι;τ&τας. Eκ$! %ο" έ:$ι δο=$! Fαρτ&τα $!#αι στο# ή:ο το" τρέ#ο" ;τα# D$κι#< δι;τι λ$ιτο"ρ$! +ς $%ιFρ<F$"σ&. τ&# ο"σ!α %ρο+=$! μ!α  δρ<σ& και α%οτ$λ$! $ραλ$!ο %ο" δι$"κολ#$ι στ&# κατα#;&σ& το" μ&#ματος, ;τι δ&λαδή το %αιδ! έκλι#$ $%ιτ":Cς το ρήμα. Τα Fα;#ια α%οτ$λο# το σήμα σ$ $%!%$δο σ&μ$ιολο!ας, $!#αι μια μορφή $%ικοι#+#!ας μ$ α"στ&ρή κ+δικο%ο!&σ&. Hια %αρ<δ$ιμα, τα %αιδι< :ρήστ$ς κατα#οο# %+ς τα κ$#< Fα;#ια %ρέ%$ι #α σ"μ%λ&ρ+=ο# μ$ καταλήD$ις ια #α ταDιδέo$ι το τρέ#ο το"ς. Δο Fασικο! στ;:οι "%<ρ:ο"#? Aοι %λ&ροφορ!$ς %ο" μ$ταφέρο#ται #α $!#αι σαφ$!ς και %$ριορισμέ#$ςAτα ο%τικ< σ:ήματα #α $!#αι α#α#Cσιμα, δ&λαδή #α %αρο"σι<>ο"# το μέιστο Fα=μ; $ικο#ικ;τ&τας και %αραστατικ;τ&τας (*ορ+#α!ο" '00', σ$λ. 48)G $ισα+ή το" σ"κ$κριμέ#ο" λοισμικο +ς $ραλ$!ο" διδασκαλ!ας μέσα στ&# τ<D& στο:$$ι στ&# αλλαή τ&ς δομής το" μα=ήματος. G μα=&σιακή %ορ$!α =α μ%οροσ$ #α "λο%οι&=$! ;%+ς %$ριρ<φ$ι & *αρακ!>α (1999) Cστ$?. οι μα=&τές δ$# κοιτ<>ο"# %ια το δ<σκαλο αλλ< α#< ομ<δ$ς τ&# ο=;#& το"ς. N %αιδα+;ς μιλ<$ι στο κ$#;. h. οι μα=&τές μ$ :αμ&λές $%ιδ;σ$ις α#α%τσσο"# %ολ μ$αλτ$ρ& $%ικοι#+#ιακή δραστ&ρι;τ&τα μ$ το δ<σκαλο και το"ς σ"μμα=&τές το"ς Fρ!σκο#τας έτσι δι$D;δο"ς ια %ιο ο"σιαστική και ισ;τιμ& %αρο"σ!α στ&# τ<D&.H. α#α%τσσ$ται μια $%ικοι#+#!α το%ικής μορφής ;:ι τ&ς τ<D&ς +ς μ!ας μ$<λ&ς ομ<δας μ$ $%!κ$#τρο το# %αιδα+; αλλ< α#< μικρές ομ<δ$ς μ$ $%!κ$#τρο το# "%ολοιστή.Δ. α%οδ"#αμC#$ται ο κ$#τρικ;ς ρ;λος το" $κ%αιδ$"τικο και α"D<#$ται ο Fο&=&τικ;ς το" ρ;λος.E%ι%ρ;σ=$τα, & ο=;#& το" "%ολοιστή %αρο"σι<>$ι το "λικ; διδασκαλ!ας καλτ$ρα δομ&μέ#ο, %ιο $"α#<#+στο (σ$ σ:έσ& μ$ το σ:ολικ; %!#ακα ή τ& φ+τοτ"%!α), και %ροσφέρ$ι τ& δ"#ατ;τ&τα $%α#<λ&o&ς κ<=$ %λ&ροφορ!ας ;σ$ς φορές $%ι="μομ$. G %ολ"αισ=&τ&ριακή ορ<#+σ& τ&ς διδασκαλ!ας τ&ς κλ!σ&ς τ+# ρ&μ<τ+# μέσ+ τ+# τρέ#+# %ροσφέρ$ι $%ι%λέο# κ<τι %ο" έ:$ι >+τική σ&μασ!α ιδια!τ$ρα ια το"ς δ"σλ$Dικος, δ&λαδή τ& σ#δ$σ& κ!#&σ&ς και ή:ο" (IK6QJx 1981). y μέ=οδος δ&μιο"ρ$! σ"#=ήκ$ς @ο%τικής $%ισκ;%&σ&ςB (τασι#;ς '001), ;%ο" οι μα=&τές έ:ο"# τ& δ"#ατ;τ&τα #α %ροFα!#ο"# στις $Dής $#έρ$ι$ς? α) κοιτο# τις λέD$ις F) μ%ορο# #α καλ%το"# και #α διαF<>ο"#A#α $%α#αλαμF<#ο"# ) μ%ορο# #α $λέ:ο"# τ& #Cσ&. p#α α%; τα Fασικ< %λ$ο#$κτήματα το" %ρορ<μματος $!#αι & $%ισήμα#σ& τ+# λα=C# μ$ έμμ$σο (δ$ φ;ρτ+σ$ς τα σ+στ< $μ%ορ$ματα στο Fα;#ι) και α%ρ;σ+%ο τρ;%ο, σ$ α#τ!=$σ& μ$ τα σ:;λια το" $κ%αιδ$"τικο %ο" $!#αι <μ$σα και %ολλές φορές μ%ορ$! #α !#ο"# α#τιλ&%τ< μ$ $%Cδ"#ο τρ;%ο α%; τα !δια τα %αιδι<. hέFαια σ$ κ<=$ %$ρ!%τ+σ&, το #έο &λ$κτρο#ικ; %$ριF<λλο# μ<=&σ&ς %ροz%ο=έτ$ι ;τι ο $κ%αιδ$"τικ;ς $!#αι έτοιμος #α σ"μF<λ$ι στ& #έα %αιδα+ική σ:έσ& ια #α $!#αι %αρα+ική. =8=><B8<Η >)8C5C8Η;Η Το λοισμικ; μ%ορ$! #α :ρ&σιμο%οι&=$! +ς $ραλ$!ο μέσα στ&# τ<D& α%; το# κα=&&τή και α"τ;#ομα α%; το μα=&τή, μ$ τ& :ρήσ& τ+# λ$ιτο"ριC# «Διδάσκομαι-Κατακτώ»  και «Εξασκούμαι-Εφαρμόζω (επίπεδα δυσκολίας 1 και 2) ».  t%+ς έ:$ι ήδ& α#αφ$ρ=$!, %ρ;κ$ιται ια μ!α διαδραστική μέ=οδο διδασκαλ!ας %ο" στ&ρ!>$ται στ& μ$ταφορ< το" τρέ#ο" ια #α $D&ήσ$ι το σ:&ματισμ; το" ρήματος σ$ φ+#ή, έκλισ&, :ρ;#ο, %ρ;σ+%ο και αρι=μ;. *ατ< τ& :ρήσ& το" μέσα στ&# τ<D&, %αρ;τι οι μα=&τές έ:ο"# το# κ$#τρικ; ρ;λο #α διαλέο"#, #α φορτC#ο"#, #α D$φορτC#ο"# καταλήD$ις, ο ρ;λος το" διδ<σκο#τα %αραμέ#$ι κα=οριστικ;ς σ$ $%!%$δο σ"#το#ισμο και κα=οδή&σ&ς. N VKJLJM5 (199') %$ριρ<φ$ι το ρ;λο το" κα=&&τή +ς μ&:α#ικο τ&ς #Cσ&ς %ο" σ"#το#!>$ι και αDιολο$! τις %ροσ%<=$ι$ς και το"ς τρ;%ο"ς %ο" %ρέ%$ι #α :ρ&σιμο%οιο# οι σ%ο"δαστές ια #α φτ<σο"# το"ς στ;:ο"ς το"ς. N κα=&&τής μ$ F<σ& το λοισμικ; έ:$ι τ& δ"#ατ;τ&τα δι$ρ$#&σ&ς και $%$Dή&σ&ς $#;ς ραμματικο φαι#ομέ#ο" Fο&=C#τας το"ς μα=&τές #α κατα#οήσο"# και #α αφομοιCσο"# #έ$ς έ##οι$ς. N"σιαστικ<, %ρο$τοιμ<>$ι τις δραστ&ρι;τ&τ$ς α#<δρασ&ς ια #α κατακτήσο"# οι μα=&τές το" ;,τι δ$# έ:ο"# κατα#οήσ$ι σ+στ<. *ι $#C στο λοισμικ; %ροσφέρ$ται & #Cσ& τ&ς ραμματικής μέσ+ $ικο#ο%οι&μέ#&ς #Cσ&ς (δομή το" τρέ#ο") και σ"#δ"ασμο &:&τικο μ&#ματος (α#<#+σ& το" κλι#;μ$#ο" ρήματος) και %αραδοσιακής %λ&ροφορ!ας (%ροσφ$ρ;μ$#ος κα#;#ας ραμματικής σ$ α#<λοο %αρ<="ρο), & :ρήσ& το" μέσα στ&# τ<D& μ%ορ$! #α D$%$ρ<σ$ι τα #+στ< ;ρια τ&ς μ&:α#ιστικής διδασκαλ!ας τ+# αρ:α!+# $λλ&#ικC#. Nι μα=&τές έ:ο"# τ& δ"#ατ;τ&τα #α λ$ιτο"ρήσο"# στο $ραστήριο σ"#$ρατικ<, #α αDιο%οιήσο"# τα %ολ"<ρι=μα δ$δομέ#α α%; τ&# %λατφ;ρμα κλ!σ&ς τ+# ρ&μ<τ+# Cστ$ μ$ τ&# %αρατήρ&σ& #α α#ακαλoο"# και #α διατ"%Cσο"# μ;#οι το"ς το# κα#;#α %ο" διέ%$ι το ραμματικ; φαι#;μ$#ο %ο" μ$λ$το#. E%ι%ρ;σ=$τα, & λ$ιτο"ρ!α τ&ς ραμματικής α#α#Cρισ&ς ρ&ματικC# τ%+# %ο" %ροσφέρ$ται στα κο"μ%ι< τ&ς %λατφ;ρμας "%οFο&=< τ&# $%αρκή κατα#;&σ& $#;ς ραμματικο τ%ο" και τ&ς ιστορικής το" σ:έσ&ς μ$ τ& #$ο$λλ&#ική λCσσα $#C
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks