(Ε. Farrineti, K. Aθανασίου, Α. Σαρρής, Κ. Σμπόνιας) Νέες τεχνολογίες στη τεκμηρίωση και μελέτη του ιστορικού τοπίου: η περίπτωση της Θηρασιάς

Description
(Ε. Farrineti, K. Aθανασίου, Α. Σαρρής, Κ. Σμπόνιας) Νέες τεχνολογίες στη τεκμηρίωση και μελέτη του ιστορικού τοπίου: η περίπτωση της Θηρασιάς χ

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 19 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  1 SYMPOSIUM NEW TECHNOLOGIES IN SERVICE TO OUR KNOWLEDGE OF ANTIQUITY, THESSALONIKI, 14 DECEMBER 2013, MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE          :         E. Farinetti 1 , K. A  2 ,  .  3 ,   .  4         :     ’ 5                     ,    ,              .               :            .                                 ,      ,         ,                 .            : 1.                          ,                     . 2.            ,          ,      ,            ,                 . 3.    ,            ,                 . 1        Leiden,      ‘  ’  . 2     .,     ’  . 3          – ITE. 4          . 5          ‘  ’   .          .  ,        (  .  ),     (   .  )         (  .  ).  2    . 1           . 2      (DEM)                     .                  ,           (     software)              .                        (GIS).       :                                    (Martin 1996).         ,                 (   Gillings and Wheatley 2002, Conolly and Lake, 2006).   GIS                 (   )      (   )      .   GIS                          .  3    . 3      (hillshade)    . 4      (aspect)               ,     ,     ,             ,   ,  ,       ,          ,      .           .                ,                                     .                     ,                  .                               ,         .      2006).             (   . 1)      : 1.       ,   ,                         (Pichler & Kussmaul, 1969/70).            4  ’                                  (   2001, 40   . 2, Druit et al ., 1999, 45). 2.                                    (          ). 3.                ,      ..                   (DEM - digital elevation model)             . 2)        (hill shade) (   . 3).    4             (aspect).    . 5      (slope)    . 6.                   . 5.           ,                 ,       (     )      .                          .                )          (    ).             .  5                  ,                     ,               .    6                     .                                    (              ).                   ,           ,                  ,          ,              ,            ,                                   .                   .                    .              ,                                         (   Bintliff & Sbonias 1999, Alcock & Cherry 2004, Acheson & Davies 2005) .                (   . 7)         ,     (  , Farinetti,  ,    ).                  (GPS)                         .                             .                          .    8                 .       ,   50   100     ,    15    .                                ,            50  .         :        ,        ,        ,           ,       
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks