ივდითი და ოლოფერნე. მუჰამმადი და ზაინაბ ბინთ ალ ჰარისი.სიუჟეტთა შედარება

Description
ივდითი და ოლოფერნე. მუჰამმადი და ზაინაბ ბინთ ალ ჰარისი.სიუჟეტთა შედარება

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 208 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  1         -       N 2 (12), 2018,                               ▪    ▪    ▪    ▪     ▪        2  3          1.   2017         ............................................................................................................ 7 2.        -       ............................................................................................... 13 3.         -         ...................................................................... 15 4.       .                ............................. 18 5.       .          -         ? ......................................... 25 6.       .    წ   მ      ............................................... 28 7.        .                ........................................ 31  4  8.       .     .                .................... 34 9.       .                   ................................................ 37 10.       .      ................................................................................................................... 39 11.        .   II           ................................................... 42   12.        -  .   /             /.............................................. 48 13.              /              /........... 53 14.       .       /            /............................................ 59 15.       .      - წმ         ............. 67  16.       .        .              -   -        .............................................................................................................................................................. 71 17.       .         (         ) ................................................................................................................................................................................ 74 18.       .         .................................................................................. 76     19.       .  -      ...................................................................................... 82 20.       .             .............................................................................. 86               21.      . წმ (1у9р  .) ................................................................................................... 90 22.      წმ    წ - მ (1у9р  .) ..................................................................................... 91 23.    . . წ      მ (199л  .) ....................................................................................... 92 24.           ................................................................................................ 94 25.         ................................................................................................................................... 96  71      .                              ,              ,              .     -     ,        .                                                  ,                 .           ,          ,        ,        .     ,        ,                               ,                     .            ,                         ,                 .      ,        ,     ,      (                 .)         ,      ,                 ,                               .                     ,     ,               ,,    პპ ,              (   ,,     პპ)                 -     ,                       .                           10            ,            .     ,                           .                                 ,            .  ,                              -              .  ,                                  .               :                              .              ,                                           (  ),            .                                         .                          ,            ,               , 10    .(  يس ) წ მ -     ,  ,                   
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks