Π. Φωτιάδη, Μ. Συρίγου, Ιφ. Παπανικολάου, Η οργάνωση της λιθοτεχνίας του λαξευμένου λίθου στον νεολιθικό οικισμό της Νέας Μάκρης Αττική

Description
"Η οργάνωση της τεχνολογίας του οψιανού και του πυριτόλιθου στον νεολιθικό οικισμό της Νέας Μάκρης Αττικής. Τα πρόσφατα ευρήματα από την ακτή: Ενδείξεις της οικονομικής διαχείρισης του οψιανού, τάσεις για εξειδικευμένη παραγωγή τεχνέργων και η

Please download to get full document.

View again

of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 14 | Pages: 1

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks