Đ I H C QU C GIA HÀ N I Khoa Lu t Gi ng viên: TS. Nguy n Th Xuân S n 1 E A 1 1 E C B 0 1 B 0 0 1 A 1

Description
Đ I H C QU C GIA HÀ N I Khoa Lu t Gi ng viên: TS. Nguy n Th Xuân S n 1 E A 1 1 E C B 0 1 B 0 0 1 A 1

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel

Publish on:

Views: 12 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIKhoa Luật     Giảng viên: T! Ngu"#n Th$ %u&n 'ninh viên: (h)* Th$ (h+'ng Anh ,-.-,/0, Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2018  Câu 1: So sánh Công ước viên 1969, Luật điều ước 2005 v Luật điều ước 2016 Tiêu chíCông ước viên 1!"u#t $% $&t, gi' nh#( và th)c hi*n +iu ước -u.c t& /i*t N'm 2005"u#t iu ước -u.c t& 201!i.ng nh'u  - +ưc (há( in h4' thành h* th.ng u#t -u.c t& 67i ) -u'n t9:ng, c;n thi&t c<' -u'n h* -u.c t&= - >' ?i và (hát t9in @ng hành với ) hAnh thành và (hát t9in c<' m.i -u'n h* 6'ng gi'@ giB' các -u.c gi'= - Tinh th;n @àn $&t, vA i ích chung c<' nhn @Di yêu c;u các vEn  -u.c t& (hFi ưc G % một cách công tm nhEt, t.t nhEt= - I)' t9ên nguyên tJc ('ct' unt K9v'nL' Mt) nguy*n, t#n tm, thi*n chí nên 2 văn 6Fn này u $hông  c#( nhiu v nội Lung th)c hi*n h'y Fm 6F@ th)c hi*n= - /'i t9O -u'n t9:ng, g4( (h;n Pn Qnh một cách tưRng .i t9#t t) (há( % -u.c t&, giB gAn -u'n h* 6Anh Sng giB' các -u.c gi'=hác nh'u cR 6FnU1=Vuy môW( LXng với các-u.c gi' à thành viên c<' Công ước viên 1!W( LXng .i với nước Cộng HO' YZ Hội Ch< Ngh[' /i*t  N'm2=\hDm vi iu ch]nh - +iu 1U Công ước này á( LXng ch@ nhBng iu ướcgiB' các -u.c gi'= - +iu 1U "u#t này -uy Qnh v vi*c $% $&t, gi' nh#(, 6F@ ưu, ưu chiu, ưu t9B, '@ Xc, công 6., ăng $%, th)c hi*n, giFi thích, ' Pi, 6P ung, gi' hDn, chEm L^t hi*u )c, t_ 6`, 9at $h`i, tDm Anh ch] th)c hi*n iu ước -u.c t& ưc $% $&t h@bc gi' nh#( nhn L'nh  Nhà nước và nhn L'nh Chính (h< nước Cộng hO' GZ hội ch< ngh[' /i*t  N'm=   +iu 1U "u#t này -uy Qnh v vi*c $% $&t, 6F@ ưu, ' Pi, 6P ung, gi' hDn, chEm L^t hi*u )c, t_ 6`, 9at $h`i, tDm Anh ch] th)c hi*n, ưu chiu, ưu t9B, '@ Xc, ăng tFi, ăng $% và tP ch^c th)c hi*n iu ước -u.c t&=3=Vuyn năng $% $&t, thdm-uyn DiLi*n h(  (há( ch@ -u.c gi'= - Vu.c gi' à ch<th c4 -uyn năng $% $&t iu ước -u.c t& - Thông -u' cR -u'n nhà nước c4 thdm -uyn ti&n hành h@Dt - eên $% $&t nước ng@ài àU-u.c gi', tP ch^c -u.c t& h@bc các ch< th $hác c<' (há( u#t -u.c t&= - +iu 11= Thdm -uyn, nội Lung -uy&t Qnh àm  (hán, $% iu ước -u.c t&f1= Ch< tQch nước -uy&t - eên $% $&t nước ng@ài àU -u.c gi', tP ch^c -u.c t& h@bc các ch< th $hác c<'  (há( u#t -u.c t&U (h@ng t9à@ giFi (h4ng Ln tộc, vng Znh thP, - +iu 10= Thdm -uyn -uy&t Qnh àm (hán iu ước -u.c t&f1= Ch< tQch nước -uy&t Qnh  ộngU àm  (hán, $%, (hê chudn, (hê Luy*t,Qnh àm (hán, $% iu ước -u.c t& nhn L'nh  Nhà nước với ngư?i ^ng ;u Nhà nước $hác=2= Chính (h< -uy&t Qnh àm (hán, $% iu ước -u.c t& nhn L'nh Chính  (h<, nhn L'nh Nhà nước, t9_ t9ư?ng h( -uy Qnh tDi $h@Fn 1 +iu này +àm (hán, $% iu ước -u.c t& $hông c;n iEy <y -uyn, th'm L) hội nghQ -u.c t& $hông c;n iEy <y nhi*m M+iu 22U Ch< tQch nước, Th< tướng Chính  (h<, eộ t9ư7ng eộ Ng@Di gi'@, Ngư?i ^ng ;u cR -u'n Di Li*n ng@Di gi'@, Di Li*n thư?ng t9)c= COn Di c;n Ch< tQch nước <y -uyn 6jng văn 6Fn= àm (hán, <y -uyn àm  (hán, ch< t9ưRng àm (hán và $&t thac àm (hán iu ước -u.c t& nhn L'nh Nhà nước=2= Th< tướng Chính (h< -uy&tQnh àm (hán, <y -uyn àm (hán, ch< t9ưRng àm (hán và$&t thac àm (hán iu ước -u.c t& nhn L'nh Chính  (h<= T9ư7ng @àn àm (hán, ngư?i $% iu ước -u.c t& nhn L'nh Nhà nước (hFi ưc Ch< tQch nước <y -uyn 6jng văn 6Fn=k=Nguyên nhn àm iu ước vô hi*u -  Nguyên nhn L@ vi (hDm u#tt9@ng nước v $% $&t iu ước-u.c t& c<' các-u.c gi' th'm $&t= - C4 li $hi $% $&t và th hi*n % chí 9'ng 6uộcvới iu ước -u.c t&= - ) $hông (h h( với -uy  (hDm u c@gKn +iu !3= ChEm L^t á( LXng tDm th?i t@àn 6ộ h@bcmột (h;n iu ước -u.c t&1= /i*c á( LXng tDm th?i t@àn 6ộ h@bc một (h;n iuước -u.c t& chEm L^t n&u  6ên /i*t N'm thông 6á@ ch@ 6ên $% $&t nước ng@ài h@bc 6ên $% $&t nước ng@àithông 6á@ ch@ 6ên /i*t  N'm v vi*c chEm L^t á( LXng tDm th?i iu ước -u.c t& 4, t9_ t9ư?ng h( iu ước -u.c t& c4 -uy Qnh $hác h@bc 6ên /i*t  N'm và 6ên $% $&t nước ng@ài c4 th`' thu#n $hác=2= CR -u'n nhà nước c4 thdm -uyn -uy&t Qnh $% iu ước -u.c t& c4 -uyn -uy&t Qnh chEm L^t á( LXng tDm th?i t@àn 6ộ h@bcmột (h;n iu ước -u.c t& 4=3= T9Anh t), th< tXc chEm L^t á( LXng tDm th?i t@àn - I)' và@ nhiu nguyên nhn ch< -u'n=+iu 55= ChEm L^t hi*u )c, t_ 6`, 9at $h`i, tDm Anh ch] th)c hi*n iu ước -u.c t&1= /i*c chEm L^t hi*u )c, t_  6`, 9at $h`i, tDm Anh ch] th)chi*n t@àn 6ộ h@bc một (h;n iu ước -u.c t& ưc th)c hi*n thK@ -uy Qnh c<' iu ước -u.c t& 4 h@bc thK@ th`' thu#n giB' 6ên /i*t N'm và  6ên $% $&t nước ng@ài=2= Thdm -uyn -uy&t Qnh chEm L^t hi*u )c, t_ 6`, 9at $h`i, tDm Anh ch] th)c hi*n iu ước -u.c t& ưc -uy Qnh như 'uU3= /ăn 6Fn -uy&t Qnh chEm L^t hi*u )c, t_ 6`, 9at $h`i, tDm Anh ch] th)c hi*n iu ước -u.c t& 6'@ gom các nội Lung 'u yUk= Ho R t9Anh, t9Anh t), th< tXc-uy&t Qnh chEm L^t hi*u )c, t_ 6`, 9at $h`i, tDm Anh ch]   6ộ h@bc một (h;n iu ước -u.c t& ưc th)c hi*n tưRng t) -uy Qnh tDi các iu 12, 1k và 15 c<' "u#t này=th)c hi*n iu ước -u.c t& ưc th)c hi*n tưRng t) ho R t9Anh, t9Anh t), th< tXc -uy&t Qnh ' Pi, 6P ung, gi' hDn iu ước -u.c t& -uy Qnh tDi $h@Fn 5 và $h@Fn ! +iu 5k c<' "u#t này=   Nh#n GptU "u#t $% $&t, gi' nh#( và th)c hi*n +iu ước -u.c t& /i*t N'm 2005 và "u#t iu ước -u.c t& 201! à nhBng -uy (hDm (há( u#t nhjm àm 9q hRn và (h h( hRn với tAnh hAnh /i*t N'm= +ong th?i th hi*n ) thi*n chí, c. gJng c<' /i*t N'm t9@ng vi*c th)c hi*n Công ước viên 1! mà /i*t N'm à thành viên năm 2001= "u#t iu ước -u.c t& 201! Z (hát t9in hRnU Z th'y Pi và iu ch]nh nhBng vEn  cE( thi&t như <y -uyn, hi*u )c, t9ách nhi*m các cR -u'n nhà nước= C&u 1: 23 45ng 6i7n th89 uật ;i<n =u>9 t7? ;@nh uận v5 vi9 (hii33inBD TEung Qu>9,!Fi#n ;i7n v5 vi9 nhng hnh vi tEi vJi Luật =u>9 t7: "à một -u.c gi' thành viên Công ước c<' "iên H( Vu.c v "u#t ein 182MrNC"s, ngày 2212013, \hii((inK Z * Rn $i*n v vi*c T9ung Vu.c ZgiFi thích và á( LXng 'i rNC"s thK@ +iu 2, +iu 283, +iu 28k ên TO'T9:ng tài Thư?ng t9)c ThK H'yK M\C=CX th, \hii((inK $h7i $i*n T9ung Vu.c 15 nội Lung, t#( t9ung và@ 3 nh4m vEnU wột à yêu ách ư?ng chín @Dn T9ung Vu.c ư' 9' L)' t9ên x-uyn Qch x$hông (h h( với rNC"s ch@ nên n4 vô giá t9Q= H'i à, \hii((inK yêu c;u\C Gác Qnh GKm, thK@ rNC"s, thA một . th)c th Q' %, mà cF \hii((inKn T9ung Vu.c yêu ách, à F@, á, 6Zi cDn ac nPi ac chAm h'y 6Zi ng;m njmh@àn t@àn Lưới m)c nước 6in, t9ên cR 7 4  Gác Qnh hi*u )c (há( % c<'các th)c th này &n u Mc4 h'y $hông c4 Znh hFi 12 hFi %, vng bc -uyn$inh t& 200 hFi %= e' à, \hii((inK yêu c;u \C tuyên 6. T9ung Vu.c Z vi (hDm rNC"s $hi cFn t97 \hii((inK th)c thi các -uyn ch< -uyn, -uyn tài (hán và -uyn t) L@ c<' \hii((inK thK@ rNC"s czng như vi*c T9ung Vu.cgy tPn hDi môi t9ư?ng 6in t9@ng các h@Dt ộng 6oi E( Gy L)ng F@, ánh 6Jtcá mà nước này ti&n hành= Ngày 2102015, \C 9' thông cá@ 6á@ chí v vX $i*n giB' Cộng hO'\hii((inK với Cộng hO' Nhn Ln T9ung H@'{ t9@ng 4 Z $hSng Qnh 9jng\C c4 thdm -uyn thX %, Gpt G vX $i*n này thK@ ang -uy Qnh c<' rNC"svà 9jng, cF T9ung Vu.c và \hii((inK u à thành viên 9àng 6uộc c<' rNC"sc4 t9ách nhi*m và ngh[' vX tun th< m:i iu $h@Fn c<' rNC"s= /i*c T9ungVu.c t_ ch.i th'm gi' vX $i*n $hông àm mEt i thdm -uyn 9' (hán -uy&t c<'\C= \C Z 6ác 6` #( u#n c<' T9ung Vu.c 9jng \hii((inK ch< y&u $h7i$i*n các nội Lung iên -u'n &n ch< -uyn Znh thP và (hn Qnh 6iên giới 6in
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks