CAMINS HISTÒRICS D'AIGUA

Description
Estudi al voltant del patrimoni de la Safor seguint les petjades dels Borja, els Centelles, els March i el sucre dins el Pla de Governança Turística de la Safor.

Please download to get full document.

View again

of 60
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 30 | Pages: 60

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    CAMINS HISTÒRICS D’A IGUA   Estudi al voltant del patrimoni de la Safor seguint les petjades dels Borja, els Centelles, els March i el sucre  frederic.aparisi@icloud.com    Versió academia.edu 1 Introducció ........................................................................................................................ 4 Cais histis dAigua  ................................................................................................... 6 Vilallonga ...................................................................................................................... 6 I-EL SISTEMA HIDRÁULIC DEL RIU SERPIS. VESSANT DRET ............................................... 8 Potries ........................................................................................................................... 8 LA SÉQUIA DEL REBOLLET ............................................................................................... 10 Fot de Cas  ......................................................................................................... 10 LA “ÉQUIA COMUNA DOLIVA  ........................................................................................ 12 Potries ......................................................................................................................... 12 Rafelcofer .................................................................................................................... 12 El trapig de Rafelcofer ............................................................................................ 12 Alqueria de la Comtessa ............................................................................................. 13 Piles ............................................................................................................................. 17 El trapig de Piles...................................................................................................... 17 Palmera ....................................................................................................................... 18 Miramar ...................................................................................................................... 20 El trapig de Miramar ............................................................................................... 20 Oliva ............................................................................................................................ 21 El tapig i legi dOliva  ....................................................................................... 21 LA SÉQUIA COMUNA DE GANDIA ................................................................................... 24 Beniflà ......................................................................................................................... 24 Beniarjó ....................................................................................................................... 24 El trapig de Beniarjó ............................................................................................... 24 Almoines ..................................................................................................................... 26 El tapig dAloies  ................................................................................................ 26 Lalueia del Tiuet ............................................................................................ 27 Fàbrica de seda Lombard........................................................................................ 27 Bellreguard ................................................................................................................. 28 El trapig de Bellreguard .......................................................................................... 28 Guardamar .................................................................................................................. 28 El trapig de Guardamar de la Safor ........................................................................ 28  Versió academia.edu 2 Gandia ......................................................................................................................... 30 La séquia de Sanxo Llop .......................................................................................... 30 Daimús ........................................................................................................................ 31 El trapig de Daimús ................................................................................................. 31 EL SISTEMA HIDRÁULIC DEL RIU SERPIS. VESSANT ESQUERRE ...................................... 32 Ador ............................................................................................................................ 32 Palma .......................................................................................................................... 33 La séquia de Palma ................................................................................................. 33 La suia de Mah  .............................................................................................. 35 Beniarjó ....................................................................................................................... 36 La suia de Mah  .............................................................................................. 36 II-EL SISTEMA HIDRÁULIC DEL RIU VERNISSA ................................................................. 38 Castellonet de la conquesta ....................................................................................... 38 Ermita de Santa Anna ............................................................................................. 39 Lassut i la suia de Lloou de “at Jeoi .................................................................. 39 Llocnou de Sant Jeroni ................................................................................................ 39 Lassut i la suia dAliseà  .......................................................................................... 39 Almiserà ...................................................................................................................... 39 Castell de Vilella ...................................................................................................... 39 lassut de Balaçat i la suia ae de ‘tova  .............................................................. 40 Ròtova ......................................................................................................................... 40 suia de lAadeta  ............................................................................................... 40 Alfauir ......................................................................................................................... 41 Toe dAlfaui ......................................................................................................... 41 Monestir de Sant Jeroni de Cotalba ....................................................................... 41 Lassut de Pala i la suia del Vernissa........................................................................ 41 Real de Gandia ............................................................................................................ 42 El trapig del Real ..................................................................................................... 42 Gandia ......................................................................................................................... 43 El tapig i legi de lAlueia de Matoell  ......................................................... 44 Palau Ducal de Gandia i centre històric .................................................................. 44  Versió academia.edu 3 El trapig de Gandia.................................................................................................. 45 Trapig de Beniopa ................................................................................................... 45 Castell de Bairén ..................................................................................................... 46 III-EL SISTEMA HIDRÁULIC DEL RIU VACA ....................................................................... 47 Simat de la Valldigna .................................................................................................. 47 Monestir de Santa Maria de Valldigna ................................................................... 48 Ermita de Santa Anna-Mesquita de la Xara ............................................................ 48 Benifairó de la Valldigna ............................................................................................. 48 Tavernes de la Valldigna ............................................................................................. 49 Barx ............................................................................................................................. 49 Xeresa ......................................................................................................................... 51 ENTRE SENILL I BORRÓ: LA MARJAL ............................................................................... 51 La marjal de Xeraco-Xeresa-Gandia ........................................................................... 52 LAlueia del Du  ................................................................................................... 52 La marjal de Pego-Oliva .............................................................................................. 53 Les torres de guaita .................................................................................................... 53 Torre de la Valldigna ............................................................................................... 55 Torre de Xeraco ...................................................................................................... 55 Torre de Piles .......................................................................................................... 55 Bibliografia ...................................................................................................................... 57  Versió academia.edu 4 I NTRODUCCIÓ   Al llag de la histia, laigua ha estat sepe u eleet adal o a oto de desevolupaet de la oaa. “es dute, lús agíola i el pesue ha estat els s destacats fins no fa gaire molt. Però la potencialitat per a produir riquesa no es limita a lagiultua de egadiu, i tapo a la pesa. Co a fot deegia, ha permès moure molins fariners i drapers, enginys per a la molta del sucre i turbines a les fàbriques de llu. E les daees dades, ha jugat u pape uial pe a latai del tuise.   Tot ai o hauia estat possile sese la doestiai de laigua pe p art de les diverses societats humanes que han ocupat aquest territori. A grans trets, aquesta tasca ha osistit e lauulai i la aalitzai de laigua itjaçat assuts, asses i suies que la conduïen des dels diversos cursos fluvials de la comarca (el Serpis, el Vernissa i el Vaca) fins a les terres de cultiu. Igualment també ha consistit en la dessecació de les marjals existents al llarg de tota la franja litoral de la comarca. La domesticació dauestes aigües ha estat u pos ue sha aastit   duat segles, des dpoa usulaa fis pàtiaet latualitat.  Aquest projecte turístic pretén oferir al visitant la possibilitat de descobrir i conèixer la osta oaa seguit els ais daigua ue la vetee, ja ue la dispoiilitat de recursos hídrics és, junt a altres, un dels factors crucials que ajuden a entendre la història de la “afo. Peisaet de la à de laigua pode opsa illo la ealitat geogàfia de la nostra comarca, subdividida clarament en tres espais : el principal, la conca del Serpis , el més petit, la Vall del Vernissa  i, finalment, la Valldigna o conca del riu Vaca . Tres espais hidràulics que completen amb la franja marjalenca  de la costa. Per això, aquest estudi es centra sobretot en el patrimoni hidràulic de la comarca però no de forma exclusiva. De la mateixa manera, presta una especial atenció al patrimoni del sucre, això sí, sense oblidar la resta de cultius que des del sucre a la taronja han estat oeat e auestes tees, passat pe la via, lolivea i la  morera. Finalment caldria fer una puntualització cronològica. I és que els apunts sobre el patrimoni que en aquest estudi es fan no es limiten a la cronologia dels Borja, els Centelles i els March, és a dir,
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks