C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p -T do -H nh phúc Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 2006 V NHÃN HÀNG HOÁ Ch ng 1: Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh

Description
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p -T do -H nh phúc Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 2006 V NHÃN HÀNG HOÁ Ch ng 1: Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh

Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 29 | Pages: 42

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  CHÍNH PHỦ--------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạ! p!"c--------------- Số: 89/2006/NĐ-CP  Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2006    NGH# Đ#NH VỀ NHÃN HÀNG HOÁ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 2 tháng !2 năm 200!"Căn cứ Luật Th#$ng m%i ngày !& tháng 6 năm 200"Căn cứ 'háp ()nh *+ -) .uy/n (i ng#1i tiu 4ng ngày 25 tháng & năm !"Căn cứ 'háp ()nh Ch7t (#ng hàng há ngày 2& tháng !2 năm !"Th 9/ ngh: củ; *ộ t<#=ng *ộ >h; h?c -à C@ng ngh), NGH# Đ#NH $C!%&' ($NH)NG *+, Đ#NH CH+NGĐ./ (0 P!ạ1 2 3./ c!4!  1. Nghị định nà !" định n#$ %"ng& '('h gh$ )à !"*n +, nhà n' ) nhn đố$ )$ hàng h( +" h3ng 4$ V$5 N7& hàng h( " h;"& nh<= h;". 2. Nh>ng hàng h( ?" đ@ h3ng h"#' =h47 )$ đ$" 'hAnh 'B Nghị định nà:  D đ#ng ?*nE  F Hàng h( 47 nh<= ($ "E hàng h( 47 nh<= đ h7 g$ h#$ 'h& I$n +7 ?" đJ ($ "E hàng h( !"( '*nh& hàng h( 'h"n h;"E' K"à F$L"& MngE hành +, 'B ng$ " '*nh& nh<= '*nhE à$ ?*n %$ 'h"n. Ngà$ '(' đố$ ng !" định 4$ '(' đ$7 & F )à ' h*n nà& " h ?Q =h( I$n 'B hị Ing& 'R !"n !"*n +, nhà n' ) nhn hàng h( ? đ " FT ?"ng. Đ./ 50 Đ6 7%8' 9p d:'  Nghị định nà (= %Ung đố$ )$ T 'h'& '( nh@n ?*n "& $nh %nh hàng h( 4$ V$5 N7E T 'h'& '( nh@n " h;"& nh<= h;" hàng h(. Đ./ ;0 G< 7!=c! 7> '?  WIng Nghị định nà& nh>ng X ng> %$ đ@ đ' h$" nh ?":1. Y  NhAn hàng há Y +à F*n )$L& F*n $n& F*n )& F*n 'hU= 'B 'h>& hZnh )& hZnh *nh đ' %(n& $n& đ[nh& đ\'& 'h47& h]' IQ' $L= I^n hàng h(& F FZ hRng =h;7 'B hàng h( hM' I^n '(' 'h +$5" h(' đ' g]n I^n hàng h(& F FZ hRng =h;7 'B hàng h(.  2. Y Bhi nhAn hàng há Y +à h h$5n n#$ %"ng 'R F*n& '_n h$L ) hàng h( +^n nhn hàng h( đ ng$ $^" %`ng nh<n F$L& +à7 'an ' +Q 'hbn& $^" hU )à ?c %UngE đ nhà ?*n "& $nh %nh !"*ng F( 'h hàng h( 'B 7Znh )à đ '(' 'R !"n 'h' nang hQ' h$5n )$5' $7 I& $7 ?(. d. Y  NhAn gc củ; hàng há Y +à nhn h h$5n +_n đ_" đ' g]n I^n hàng h(. e. Y  NhAn phD Y +à nhn h h$5n nh>ng n#$ %"ng F] F"#' %ị'h X nhn gố' 'B hàng h( Ffng $Lng n' ngà$ I $Lng V$5 )à FT ?"ng nh>ng n#$ %"ng F] F"#' Ffng $Lng V$5 h !" định 'B =h(= +"< 7à nhn gố' 'B hàng h( 'n h$L". . Y  *; EF th#$ng phGm củ; hàng há Y +à F FZ 'h đQng hàng h( )à +" h3ng '`ng )$ hàng h(.D FZ hRng =h;7 'B hàng h( gi7 h$ +4$: F FZ IQ' $L= )à F FZ ngà$.  D FZ IQ' $L= +à F FZ 'h đQng hàng h(& $L= \' IQ' $L= )$ hàng h(& 4 I hZnh hố$ hM' Fb' [n h hZnh hố$ 'B hàng h(E F D FZ ngà$ +à F FZ %`ng đ F gJ$ 7# hM' 7# ?ố đRn )ị hàng h( 'J F FZ IQ' $L=.6. Y  L#u th@ng hàng há Y +à h4 đ#ng Ing Fà& )<n 'h"n& +" g$> hàng h( Ing !"( IZnh 7"  F(n hàng h(& IX Ing h= )<n 'h"n hàng h( 'B T 'h' '( nh@n nh<= h;" hàng h( X 'c h;" ) h +" g$>.j. Y Tn -à 9:; ch củ; tổ chức, cá nhIn ch:u t<ách nhi)m -/ hàng há Y +à ^n )à đị 'hA T 'h'& '( nh@n ?*n "& nh<= h;" hM' đ4$ +, h đang , $nh %nh 'B '(' đố$ ng !" định 4$ Đ$" 1e 'B  Nghị định nà.  8. Y  J:nh (#ng củ; hàng há Y +à +ng hàng hJ đ' h h$5n Ffng hố$ +ng ịnh& h ['h hQ'& ['h h' hQ' h ?ố +ng h ?ố đL7 hàng h(.9. Y  Ngày K+n u7t  Y +à 7ố' h$ g$n hàn hành ?*n "& 'hL F$Ln& +]= I(=& đJng 'h$& đJng gJ$ hM' '(' hZnh h' h(' đ hàn h$5n '3ng đ4n '"ố$ '`ng 'B hàng h( đJ.10. Y  H%n KM Dng  Y +à 7ố' h$ g$n 7à !"( h$ g$n đJ hZ hàng h( h3ng đ' =hk= +" h3ng.11. Y  H%n E+ .u+n Y +à 7ố' h$ g$n 7à !"( h$ g$n đJ hàng h( h3ng 'n đ*7 F* g$> ng"^n 'h +ng )à g$( Iị ?c %Ung Fn đ_". 12. Y  u7t ứ hàng há Y +à n' hM' )`ng +nh hT nR$ ?*n " I àn F# hàng h( hM' nR$ hQ' h$5n '3ng đ4n 'hL F$Ln 'R F*n '"ố$ '`ng đố$ )$ hàng h( Ing Ing h= 'J nh$" n' hM' )`ng +nh hT h7 g$ )à !"( IZnh ?*n " hàng h( đJ.1d. Y Thành phOn Y 'B hàng h( +à '(' ng"^n +$5"  '* 'h =hU g$ %`ng đ ?*n " I ?*n =h;7 hàng h( )à in 4$ Ing hành =h;7  '* Ing h= hZnh h' ng"^n +$5" đ Fị h đT$.1e. Y Thành phOn 9:nh (#ng  Y +à +ng 'B 7l$ +4$ ng"^n +$5"  '* 'h =hU g$ %`ng đ ?*n " I hàng h( đJ.1. Y  H#Png Qn KM Dng  & hng %mn F* !"*n hàng h(Y +à h3ng $n +$^n !"n đLn '('h ?c %Ung& '(' đ$" $5n '_n h$L đ ?c %Ung& F* !"*n hàng h(E '*nh F( ng" h4$E '('h c +, h$ * I ?Q 'ố ng" h4$. Đ./ @0 p d:' 3./ %Bc /6c 7D WIng Ing h= đ$" ' !"ố' L 7à C#ng hà  h#$ 'hB ngh V$5 N7 +à hành )$^n 'J !" định h(' )$ !" định 'B Nghị định nà hZ (= %Ung !" định 'B đ$" ' !"ố' L đJ.  Đ./ E0 HF' !o9 p!< '! ! 1. Hàng h( +" h3ng Ing n'& hàng h( " h;"& nh<= h;" =h*$ gh$ nhn h !" định 'B  Nghị định nà& IX nh>ng Ing h= !" định 4$ '(' h*n 2& d )à e Đ$" nà.2. Hàng h( h3ng F] F"#' =h*$ gh$ nhn: Hàng h( +à hQ' =h;7 R$& ?ống& hQ' =h;7 'hL F$Ln h3ng 'J F FZ )à F(n IQ' $L= 'h ng$ $^" %`ngE F Hàng h( +à nh$^n +$5"& ng"^n +$5" on3ng ?*n& h"p ?*n& h(ng ?*n& )< +$5" @ %Qng og4'h& ngJ$& )3$& '(& đ(& ?q$& $ 7ang& đ 7à"& )>& hln h= F^ 3ng hRng =h;7& =hL +$5" oIng ?*n "& $nh %nh h3ng 'J F FZ )à F(n IQ' $L= h h* h"<n )$ ng$ $^" %`ng. d. WIng h= T 'h'& '( nh@n n' ngà$ nh<= h;" hàng h( 'B V$5 N7 ^" '_" gh$ nhn hàng h( h h= đing 7" F(n hàng h( )à 'hị" I('h nh$57 ) ^" '_" 'B 7Znh hZ T 'h'& '( nh@n " h;" hàng h( đ' hQ' h$5n h h= đing )$ đ$" $5n nh>ng ^" '_" nà h3ng +à7 ?$ +5'h  F*n 'h 'B hàng h(& h3ng )$ =h47 =h(= +"< V$5 N7 )à =h(= +"< 'B n' nh<= h;".e. Hàng h( h"#' +nh )Q' n n$nh& !"ố' =hngE hàng h( +à 'h =hJng 4& hàng h( ?c %Ung Ing Ing h= h;n '= nhf7 h]' =hU' h$^n $& %ị'h F5nhE =hRng $5n g$ h3ng đng ?]& đng h"p& đng h3ngE hàng h( % '(' 'R !"n nhà n' ị'h h" đ7 F(n đ" g$(& hnh +, 'J !" định I$^ng. D# !"*n +, 'h"^n ngành 'hB IZ& =hố$ h= )$ D# rh hb' )à C3ng ngh5 !" định gh$ nhn hàng h( Ing '(' Ing h= !" định 4$ h*n nà. Đ./ 0 V 7J= ! !F' !o9
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks