Bölgesel gelişmenin yerel/bölgesel yönetişim modelleri kapsamında değerlendirilmesi

Description
Bölgesel gelişmenin yerel/bölgesel yönetişim modelleri kapsamında değerlendirilmesi

Please download to get full document.

View again

of 129
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 9 | Pages: 129

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  GİRİŞ Küreselleşme, ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasal, idari birçok alanda değişimi beraberinde getirmiştir. Değişen ve dönüşen dünya geleneksel yaklaşımda var olan düzeni sorgulamaya başlamıştır. Sorgulanan önemli kavramlardan bir tanesi de ulusdevlettir. !lusdevletin yönetim anlayışı, tek merkezden, tek aktörlü, tek tip politikalar üreterek gelişmenin devlet eli il sağlanmasıydı. "n#ak küreselleşme anlayışı ile ulusdevletlerin gündeminde yer edinen yerelleşme alışılagelen yönetim anlayışını değiştirmektedir. $önetim artık tek merkezden, tek bir aktörün kontrolünde değil% çok aktörlü ve işbirliği içinde gerçekleşmektedir. &u bağlamda artık söz konusu olan yönetim değil yönetişimdir.!lusdevletin sorgulanmasının sebeplerinden bir tanesi de merkezde yer alan yönetimin, uygulanan tüm politikalardan etkilenen 'alka uzak oluşudur. (alka uzak olan merkezi yönetim yerel ve bölgesel düzeyde var olan talepleri yeterin#e tespit edip #evap verememektedir. &undan dolayı da gelişmiş ülkelerde bile görülen  bölgeler arası dengesizlikler varlığını sürdürmektedir. "n#ak küresel dünyada artık  bölge sade#e merkez tara)ından kaynak aktarımı yolu ile gelişmesi beklenen bir alan değil% aksine küresel alanda bir aktör olarak belirmektedir.!lusal düzey ile 'alk, uluslarüstü düzey ile ulusal düzey arasında yer alan  bölge, 'alka yakınlığı dolayısıyla yönetim için önemli bir aktördür. $erel ve bölge 'alkının da süre#e d*'il olduğu, kamu kesiminin ve özel sektörün de işbirliği içinde  bulunduğu yerel ve bölgesel yönetişim ara#ılığı ile bölgesel gelişmenin, bölge iç dinamikleri ile sağlanması 'ede)lenmektedir. &öylelikle 'alkın yönetime d*'il olması ile katılım#ı demokrasi, yerel ve bölgesel düzeyde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile gerçekleşen yönetişim dolayısıyla etkili politika uygulanması sağlanarak bölgesel gelişme sağlanmaktadır.&u çalışma, bölgesel gelişmenin yerel ve bölgesel yönetişim bağlamında değerlendirilmesini 'ede)lemektedir. &u bağlamda birin#i bölümde çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturan bölge, yönetişim ve yerel ve bölgesel yönetişim kavramları i)ade dilmeye çalışıla#aktır.+   kin#i bölümde süregelen bölgeler ararsı dengesizliklerin tari'sel seyri i)ade edildikten sonra bölge düzeyinin küreselleşme süre#inde ön plana çıkmasıyla ulusdevletlerde yaşanan değişim, yerel ve bölgesel gelişme ile yönetişim arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışıla#aktır.-çün#ü bölümde ise bölgesel gelişme ve yönetişim "vrupa &irliği"&/ açısından değerlendirile#ektir. 0arklı gelişmişlik düzeyine sa'ip ülkelerin birliğinden meydana gelen "&1de de bölgelerarası dengesizlikler mev#uttur. 2zellikle yeni üyelerin &irliğe d*'il olmasıyla bölgesel gelişmeye olan i'tiyaç artmıştır. "& ise küresel aktör olma 'ede)i kapsamında gerçekleştirmeyi 'ede)lediği tam  bütünleşmeyi "vrupa vatandaşlarının katılımı olmadan mümkün olamaya#ağını kabul etmektedir. &u bağlamda yönetişim anlayışı "& için kaçınılmazdır. Da'a ön#e de belirtildiği gibi ulusal ile uluslarüstü yani "& arasında arabulu#u olan bölge düzeyi "& yönetim kademelerinde, politikaların uygulanmasında, "vrupa vatandaşlarının katılımı açısından önem arz etmektedir. "&1nin bölgeye ve yönetişime verdiği önemi yürürlüğe giren en son "& "ntlaşması olan 3izbon "ntlaşması1nda da i)ade edilmiştir. -çün#ü bölümde 3izbon "ntlaşması1nın bölgeler açısından getirdiği yenilikler de açıklanmaya çalışıla#aktır."&1ye aday ülke olan 4ürkiye ise 'alen bölgeler arası dengesizliklere sa'ip olmakla birlikte etkili bölgesel politikalara ve bölgesel gelişme strate5ilerine sa'ip değildir. Dördün#ü bölümde 4ürkiye1nin bölge, bölgesel gelişme ve yönetişim kavramlarına yaklaşımı &eş $ıllık Kalkınma 6lanları, Katılım 7rtaklığı &elgeleri ve 899: $ılı lerleme ;aporu kapsamında değerlendirilmeye çalışıla#aktır.Son bölümde ise "&1ye aday ülke 4ürkiye ile "& arasında bölgesel gelişme, yerel< bölgesel yönetişim açısından )arklılık ve benzerlikler değerlendirilmeye çalışıla#aktır. Çalışmanın konusu, küresel boyutta ulusal ile uluslarüstü düzey arasında bir aktör olarak beliren bölge düzeyinde, gelişmenin yönetişim yaklaşımı kapsamında değerlendirilmesini hedelemesi a!ısından önemlidir" #u !alışma, ön$elikle ka%ramsal !er!e%ede bölge %e yönetişim tanımlamalarına yer %ererek yerel %e bölgesel yönetişimi iade etmeye !alışmaktadır" #ölgesel gelişme, yerel 8  %e bölgesel yönetişim bağlamında ön$elikle &%rupa #irliği, sonrasında ise &%rupa #irliği'ne aday ülke (ürkiye a!ısından değerlendirile$ektir" )erel %e bölgesel gelişmenin &%rupa #irliği %e (ürkiye a!ısından ele alınmış olması !alışmanın önemini ortaya koymaktadır"Çalışmanın hazırlanması aşamasında yerli %e yaban$ı makalelerden, &%rupa #irliği kurumlarının sunmuş oldukları rapor %e !alışmalardan, istatistiksel araştırmalardan yararlanılmıştır" *ayılan tüm bu materyallerin bir araya getirilmesi %e değerlendirilmesi !alışmanın yöntemini teşkil etmektedir"#ölgesel gelişme bağlamında yerel %e bölgesel yönetişimin değerlendirilmesini ama!layan !alışmanın yöntemi betimleyi$i +des$ripti%e araştırma özelliklerini taşımaktadır" #etimleyi$i araştırmalar, durumları %e olayları tanımlamak %e tas%ir etmek ama$ı ile ger!ekleştirilmektedir" Çalışmanın betimleyi$i nitelik taşımasının nedeni, bölge, yönetişim tanımlarının iade edilmesinden sonra &%rupa #irliği %e (ürkiye'de me%$ut bölgesel gelişme politikaları ile yönetişim arasındaki ilişkinin değerlendirile$eğidir" -eğerlendirme i!in tanımlamaların yapılması, me%$ut durumun iade edilmesi betimleyi$i özellik taşıyan araştırma yaklaşımı ile mümkündür" =  #İRİ./İ #0123(4341 5&6R&31&R 64 Ç&17Ş3&.7. Ç4RÇ464*İ8"8 )erel %e #ölge 89. yüzyılın ortalarından itibaren, özellikle de Soğuk Savaş döneminin sona ermesi ile birlikte dünyayı şekillendiren etken >küreselleşme? olarak  belirlenmektedir. >&irçok araştırma#ıya göre temel anlamda küreselleşme, kökenleri +:@9Alarda ortaya çıkan dönüşüm ve 'ızlı değişimlere dayalı,  politik sonuçları beraberinde getiren ekonomik bir süreçtir. Küreselleşme, ulus aşırı şirketlerin uluslararası yatırım strate5ilerinde, özellikle üretimin yerel olmaktan çıkarılıp )arklı bölgelerde gerçekleştirilmesini içeren radikal bir yeniden konum belirleme çabası gerektirmektedir.? +  >Küreselleşme olgusu, üretim )aktörleriyle, mal ve 'izmetlerin giderek artan 'areketliliğinden kaynaklanan sınır ötesi karşılıklı ekonomik bütünleşme olarak tanımlanmaktadır? 8 . >Küreselleşmenin özellikleri yurtiçi ve uluslararası konuları şekillendirme gü#ü ve devletin rolünü, dünya pazarlarıyla ortaya çıkan çıktı ve kararların uygulayı#ısı konumuna dönüştürme süre#idir.? = Küreselleşmeye dair olan tanımların bazıları ekonomik boyuta vurgu yaparken, diğer bir kısmı küreselleşmenin siyasal sonuçlarının altını çizmektedir. Küreselleşmenin )arklı açılardan ele alınması küreselleşmenin )arklı algılanmasının sonu#udur.Küreselleşme, >kültürden adalete, çevreden )inansmana ve ekonomiye, 'ayatın tüm alanlarında dünya çapında yaygınlaşan, derinleşen ve 'ızlanan bir  birbirine bağımlılık algısıdır?. B  Küreselleşme dönüşümü dört açıdan ele alınabilirC  Sosyal, politik ve ekonomik aktivitelerin, siyasi sınırlar, bölgeler ve kıtalar arasında yayılması, +  >Küreselleşmenin Kökeni, elişimi ve Dünyaya Etkileri?, 'ttpC<<FFF.turk#ebilgi.#om<küreselleşme<ansiklopedi   , 9B.9G.89+9, 8  "bdulla' 2zkan, 5üreselleşme %e &%rupa #irliği ile #ütünleşme süre$inde (ürkiye, 4asam $ayınları, stanbul, 899B, s.++. =  Hark &eenson, >lobalization, overnan#e, "nd 4'e 6oliti#al E#onomy 7) 6ubli# 6oli#y ;e)orm?, Go%ernan$e , I. +B, S. B, 899+, s. BJ=. B  2zkan, s.+=. B   &irbirine bağımlılık ile ti#aret, )inans, yatırım, göç ve kültür akımlarının yoğunlaşması,  !laştırma ve iletişim alanlarında dünya çapındaki gelişmelerle  birlikte, )ikirlerin, bilginin, sermayenin, malların ve insanların yayılmasının 'ızlanması,  Küresel etkileşimler sonu#u dünyanın 'er'angi bir yerinde olan bir olayın, dünyanın başka bir yerinde de etki göstererek küresel bir olgu 'aline gelmesi G Küreselleşme kavramı durağan, olmuş bitmiş bir olgu olarak anılmamalıdır. Küreselleşme bir süreçtir. Küreselleşme süre#ini etkileyen dinamikleri belirlemek, çıktılarını ve bu çıktılardan ne şekilde etkilenildiğini açıklamak kolay görünmemektedir. Değişen ve dönüşen dünyada küreselleşme de 'em değişmekte 'em de dönüştürmektedir.$aşanan dönüşümün boyutlarını açıklamada dört )arklı söylem öne çıkmaktadırC >&irin#isi, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, ikin#isi )ordist üretimden esnek üretime geçiş, üçün#üsü ulusdevletlerin dünyasından küreselleşmiş dünyaya geçiş, dördün#ü olarak da modernist düşün#eden postmodernist düşün#eye geçiş şeklinde i)ade edilmektedir.? @  örüldüğü gibi değişim ekonomiden başlamakla  birlikte siyasete kadar uzanmaktadır. Küreselleşme özellikle de etkilerini yönetim alanında belli etmektedir. >Sanayileşme döneminde ulusdevlet yaygın devlet şekliydi ve sanayileşmenin gerektirdiği dikey örgütlenmeler, merkeziyetçilik anlayışı devlette egemendi. &loklaşmanın sona ermesiyle birlikte güçler dünya çapında dağılmaya başlamış ve dünya birçok güç merkezinin ortaya çıktığı çoğul#u bir yapıya doğru gidişini sürdürmektedir. &u süreçte, ulusdevlette varolan merkezi devletin gü#ü ve bürokrasi de sorgulanmaktadır.?    Küreselleşmenin etkisini arttırması sonu#u devlet ağırlıklı siyasetten çoğul#u demokrasiye, sivil toplum örgütlerinin baskın olduğu katılım#ı demokrasiye, 'alkın taleplerine da'a iyi #evap verebile#ek olan yerel ve bölgesel yönetimlerin idarede etkin olduğu bir süre#e G  2zkan, ss.+=+B. @  ülise ökçe, >Küreselleşme ve $erelleşme lişkileri -zerine &ir 4artışma?, )erel %e 5entsel 9olitikalar, der. H. "ki) Lukurçayır ve "yşe 4ekel, Lizgi Kitabevi, Konya,899=, s.89G.   Husta)a 2kmen, >!yum Süre#inin dari6olitiğiC "vrupa &irliği ve 4ürkiye 6erspekti)inde Küreselleşme$erelleşme Dinamikleri?, &%rupa 9erspektiinde )erel )önetimler, der. (üseyin 2zgür ve &ekir 6arlak, "l)a "ktüel $ayınları, stanbul, 899@, s.BG. G
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks