Between Text and Image. Poznan Projections by Jenny Holzer / Między tekstem a obrazem. Poznańskie projekcje Jenny Holzer, Art Stations Foundation, Stary Browar, Poznań 2011.

Description
Between Text and Image. Poznan Projections by Jenny Holzer / Między tekstem a obrazem. Poznańskie projekcje Jenny Holzer, Art Stations Foundation, Stary Browar, Poznań 2011.

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food & Beverages

Publish on:

Views: 9 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  FiIip ipiński Między ekstem olrrazem. Between ext nd mage. oznan rojections yJenny olzer. Poznańskie rojekcje en ny H olzer. ',Litera est am|(niętq, ieZrn]ennq n]q' inia a otwlera lIterę,(tÓra moze Vć am nlęta nnym miejscu uD odrugiejjej tronleoIwó'7 rerę ot'ZVnU]esl JtaZ' cenę' a9ięZam <nij braz otrzymujesz na|(' ymboI ]iterę'''Te|(St, echno|oq]a przestru ń oraz obraz, L]ch czaSStanoWiq ś ajistotnie]szvCh ro|]lernÓW spÓcZesne]|(U|tUrV iZUaInej reflel(s]i ad sft kq, Poznańs|(ie rojekc]e enny No|Zet, or Poznoń, a bUdvn|<ach taregoBrowaru staromiejsl(ieqo atusza, l(upionym trumienlerr] Wiatła ie y (o WVWoływały Uchy oruszaj4cychsję po e|ewaCjaCh rLrdynkóW ierszy ols(iej o|r st<iWislawy ZVmbors iej, Ie ez nieja|(o śWlet|ały <ieroWały wagę a e nieUchronnie WiqZane projekcyjnym ^^<\^lh '. 7 p niąń 7 An-]rl n illn]: .ecĘni|'a śwler|.e oje Lj nie' e.e so|]q ale peLt Jr rl.p \dL]i W|ąZdnvchZ ogatqrlad\(ją .ere V(lneqo, iematerialnego brazu. echanrzm utomatvcz-nego zL]towania iZerUn](U ragmentU zecfywistościna płaszcfyu ę est Znany L-rZ d dawna Za sprawq d-merv bscurv tÓrej L]ZVcie tało ię powszechne śródma|arzy enesans baro|(U' Wiatło' ostajqce ię przefniew (i otwór do Wnętrza iemnego omiesu zenialUb |(rzyn|(i' worzy a przeciWlegle.j cianie dWróconyWiZerune|( ego' o Widoczne est przez owĄ dZiUr|(ę dWeWnqtrz ższy WspÓczesnej roje(cj] rvlWVna|aze(magiczne] tarni, pierwszeqo strzanego rojel(toraktórV prZeśWiet jq sz|<|aae rzezrocza rZL]towałobraZna płaSZCZVZnę końcu ]otne braZy ostały chWyco-ne dzię|(i Vna zkowi otograFi' po rozmaitych zieWiętnastowiecznych (sperVmentach, prowadfonew rL.rc w l(iniePodczas dbvwajqcvch ię W otwartej przestrzenite|(Stowvch rojekcji olfer pojrfenie rZV|(uWa ogrqzone w panUjqCej a ZeWnqtrZ iemności' dpowiedniou](ształtowane ałarnU]qce ię na płaszczvźnie Wiatło'Do pewnego top.'a oże o DlZVponi^ac Tmersv qsvtuację (inowego pe(ta(|U, spÓczesnej latońsl(iejjas|(ini' ecz w prfvpad|(u ealizacji o|Zer uDlicznośćnie est nieruchomiona fote|ach ma możliwośćprzemieszczania ię |Ulr Zmiany perspektywy WidZe.nia' Możernv kraczaĆ śWiatło rojekcji, ruchomy 'Thc etter s a closed nvar nt ine, he lne s heopenirrq f he etterthat s c osed perhaps lsewhere r on the other deOpen he etterand ou have maqe. cene. mag Enc ose he mage.rnd ou h.rve mlllem svmboand etter:Text technologv nd space as we L rs mage, movement. and t me prov e the axis or the most cruclaqu-ost fs of contemporarV sual aLr Lrre nd reflectionon art Throuqh ts focused ighi streams. )r P)znan|L''' lo/rr lq 'p'oi lo^ o 'h. "..Op || ÓooBrewerVand freO Town ltyHa, noton yevo(ed prrits of poems y Po sh No|]e )rize W nIerWisława ZVm-bofsl(a they as.ended he faces f th0 bL.rlldings lLrta o shed iqlt on and directed ttent on [o the abovcphenornefa, nevit.rby onnectecj ,/th the proleationexpe ie eThc technique l lqht prolect n nvoLves who espectrun i lmp [.]tior eated o.r rch traditlon lephemera lntangillle mJ es. The mechan m of auto-mati[ pro]ertions f an image a fragment f rea tvonto a surface as been w th us ol a lon tme than(sto the camera llsc ra, orrmon used bV Rena sance"nd Bd oo'e pJ n.ó' I g l ^"^ ll. 9. " ndLj "Dęture nto a dar( room or J llox cfeatrng n the oppos ew.rl an'rpside own pictureofwhatwasvis r throuqhthe hoe This was fo owed llv the rnventlon l themag c antern much more imilar o todav technoloqv, h' - | rodL "d n"F r ror p'qe t rl, to hir lqht throuqh ides nd transmit nages nto a screenFinallV hanl(s o the nvent n of photoqraphV, he elu-sive m.] ]e as.aptured nd' o IoW g .] qr€at dea or(.p\,r|e||J o. n -h- |'j'elÓr''l '*n.L| ^o'c'e|r,ovpn -'r'il LeL, .hof p-..rr -p. .(Dufng Holfers text prolertions the open space,the gaze ollows ght hat s swathed n the darl( texL-a'led. ^o efra' ed on d Lr[d(e od,p' dne ter .he e.peIi"..e rdy.eca|] Le;Tr-]Ó.qiVe | "/i.o p. 'o,a nov e rhpJtp' pre en- ddi Pl" o .aue. L-l5evF^A|( .ó... '.rTol'|i.P. . pr t r ha " a o nsLead a'freely ove d-rouL 'c-dnqe L,rer er:pe(l p\ Wendypn|Prt1eIig.l .iheDloje.t - -nÓrroV'nq Le/t'oj neInaqe [Le.t a^0 -]ur e Ld Ianefor our.eve. u  tel(st Ub braz el<Stu' W ten sposób amldol(onVWać|(adrowania o]ejnych ersÓW' elatywnego b iżeniai powiększenia oprZeZ ędróW(ę obrębie nSta cji'Zmniejszanie ystansu o projekcyjnej laszczyzny znacfa rÓwnieŻ rzejście fenomeno|og]cznie nną e|acjęZ e|(stem: dda]enie oZWaIa a stosUn|(owo eqUIarnąIe|(turę a osi podmiot przedmiot pojrzenia, |rIiże-nie sprawia, e racimy oczu całość a rzecz raqmentU czytanie oezji stępUje ieIesnemU ośWiadczeniUkonfrontac,ji Wie|kimi ormami Wiet]nych iter' W pro-,jekcjach hodzi ]owiem arÓWno prezentację e|(stu,ja( i jego rozproszenie ZV nie|(ształcenie' Tansforrna-cję WiqZanq potencjaInle miennym Un|(tem g|qdUi nieregu rnościami owierzchni, a (tÓrej W e(st iępojawia'.Wybrane rzez lebie eksty Holzer apisuje a wiel-|(oformatowej aśmie ]mowej, (tóra umoz|iwia recyzvjnq rojekcję e znaczne] d|egłości' o|ejne Wersypo]awiaj4 ię na Wyznaczonvm rfez artvst|(ę,'ekranie''.cfęsto najpierw pełZnqc'' jego stronę' bV po chwi-li Wspiqć ię po Werty|(alnej laszczyźnie WprawionyW rUch ei(st może rzypominać ZołóWkę IrnU ub egonapisy (ońcowe ich parergonaIna o|a o ega ZWV|( na dostarczeniu nformac'ji otyczqcych ImU' nie|(iedyjUf W tra(cie dziejqce] ię W t|e a(cji' a ta(że Wprowa-dzeniu idzd w \ran oczekiwania. Die-w\7vn rrypadku, poprojel(cyjnej efleksli, drugim ednak tajÓw ,fl m' ub ,obraz' najd je ię dosłownie W przenośni',międzV ierszami'', nisię nie ozpoczyna' ni nie (ończy'|ecz scy|uje omiędzy kranem ro]ekcji mentaInymol]razem W UmVś|e idza' WyWołyWanvm rzez ekstW tra|(cie ybrvdaInej, zyte|niczo g|ądowe] ekturyW ten sposób ua|(tywniona oŹe ostać a|(że istoria'na zasadzie irtua nego fzvcznego palimpsest api-sana w wyDranych rzez Ho zer miejscach; rchite turaUjaWnia ię a|(o empora ie WieIowar5twowy, łożonVe|(ran inionych' nniej ub Dardziej dIegłych ydarzeń'a e i prywatnych mi|(rohistorii iesz|<ańcÓW iasta'róWnież ych Upełnie 5pÓ]czesnych.'Wybrane o pro.jekcji ierszv zymborskiej biel(tyznacznie óżnią ię pod Wzg|ędem ,architektury kranU,'.Widoczna d strony ar|(U aIeżqcego o stareqo rowa-rU, o|(ryta icującą egłq Ónocna Iewacja ompIeksUpozwaIała a stosUn](owo,.gładkq' e|(tUrę Unącego on e.l el(stu. ymczasem rzepruta oggiami, el(orowa-na miejScami gUratywnq oIichromiq lewacja zes-ras-owiec1.']eqo arUs7a tawiała oó' wymaga]qcyrpłaskiego la Iiterom. edne łowa nie|(ształcała' ięla'Innym ozwa ła ię Wydostać a p|an ierwszy- oezjajUż iejako ama Z siebie rzemieszcza łowa, Wvtrqcaf rutyny kondensuje en5' ie pozwa|ajqc fvte|nikomobchodzić ię z nią bezrefle|(svjnie' ro'ie|(cja oez.ji askompIikowany ormaInie znaczeniowo, |(racza,jącyW WiZuaIną nterakc]ę te|(stem 'e|(ran''' pTzestrzennia Lc5s c vcrses alJert q rhelr e ative lo5e ups hrouqha tnp w th n the nsta at on. N/loreover, he hofteninq fthe d stance o the prolection urface reates relat nsh p with he ext hat s of a phenorneno qica V different nature a greater istance ows a re at velV equlaiieadi-g o'rg aeo i of vp^p'-o.le O'ag"Ze wl lpa shorter stance mal(es s ose iqht o[ the who]e orthe lreneFt of a fraqment The readinq of the text then,g ves wav to a tanglllle xperience f confrontation itht'e larOF haDe\ f qqt.fo ned letLe e p o e, onUol" D e e.t I.P TprL 'o d pc o o' Ó '.o.t I rĄ.o|at sta e herc rp f,e r"n.fo ndl,o' 5 6'1-e p6tpr-is yLhd qedLJe d rdge poi L "-d -fa I egr Jrrr s O[ .l esurface nto whlch the text s pfojected.,The texts hat Holzer se ects are recorded n a arqe-|1eo Ę n \^ ' h p'o\|ceś Die |\p Dro ' I o. lrona \ub<fa^t di,Ldnle lhey appFJ o I Ll e Lrpe' no-sen bV he artist, often craw inq' toward t before beginninglre 9'ad-a a-Ce^l f-havart.(a Lrfa-e .ela\r,set n motron, nav esemble movie opening r c osinqcredits. he parergonal ole of Flm credits sL-tal con-sists of providlng nforrnatlon llout the movle sometim€ ald on top of he primary Wor( mages rom he1n -.e.' a. t-pDloLD.octe, t.r-e ACl.q.oLrc Jtth€credits nay lso Unction ither o hone he Viewer'sexpectat ns, n the case of opening redits, r to enl.d.cehispoŚl oje o. 'ęleLllon nl eLd'eof Tra'cred s. However, n this case, he Flrn' or'maqe ap-pears irectlyand g u atively between erses, t neitherbegins o'end- Lrl in.fead .( | are5 el,veer hp p-o-JeLLron reer nd'he me l" iTdge qenerated y t1etext n the viewers mind durrng he hvbrid eadtng nd-watchrng xperience. his so sets n mot on he historythat s nscrilled s loth virt a and ph\/s a pa mpsestn he enue. ele'ted L,V lo7et -Fe a.ChtLeCtute , rp-vea ed as a comp ex srreen omposed of rnult p e temporaI avers l more or €S distant past events and privatenic.ohislo|'e. |.he r.\ <' e,|cenl . |Ud.9 .ośe [the present a\/ The bui dinq chosen or he projections f SzVmborsl(a's oems dlffer iqniRcantlv roflr each other as to the''architecture of the screenl The northern ace of the OldBrewery omplex n the side of the adjacent ar( covered w th a uniform urface of bric , allowed a relat ve y'smooth" reading f he ext scendinq t. ncontrast,thefacade of the slxteenth enturV ity Hal with its og-gia' a.d at L'.ne ngUla-|'P' o'y nloTy re.iŚteo neletters hat required flat bacl(ground; t distorted ndbent some words and lrought others o the foregroundPoetry n tself umbles words, islodqes hem. nd con-denses meanings, nal(ing eaders dopt a reflective pproach o it. A projection f poetry onto a formallV ndsemanticallV omplex creen hat enters nto a visualrnteract n wlth the text mal(es he words spatial and  i uplastycznia łowa' (onstruUje sobIiWq ypografę'oferując oWą' f ęśCiowo rzygodnq' efamiIiaryzUjącqjakość' jednej trony róbUjemy zytać' inearnie odq.Zajqc wzrok|em a przesuwajqcymi |ę W górę Wer5ami'z drugiej zmuszeni esteśmy raktować ę projekcjęjako śWiet|ny pektak|' ie y|e oś o cfytania. |e doog|ądania. okaz na RatUsZU prawił' e ekst ba|anso.Wał a granicy brazl]' obraz na granjcy e](stl']' rzyczym owa 9ranica Wydawała ię niepewna nietrwała'Ruchome pro]e|(cje o|zer harakteryzuje łożonatemporaIność' anUrzeni esteśmy naszym Własnymretrospekcyjno.projekcyjnym rwaniu, (tÓrego Iemen-tem staje ię d ośWiadCze ie ej prac. koIei ojaWiającysię przed naszymi czyma ekst est podporządkowanYczasowej ęt]i rf mijania powrotU. rzeci WymiarWiq-ie się tymczasowością ałej ro]ekcji' trakcie tÓrejdotykane rzez Wiatło odłoźe Ie ajedynie hWiIowej'optycznej' WirtuaInej ransformacji' Wyjąt|(iem oku-mentacji a przede Wszyst|(im pamięci ych' tórzy VIiśWiadkami o|<azu, ie pozostaje o nim Zaden ,zycznyś|ad akisposób pre7entacji osi óWnieżZnamiona ro-]ekcji mentaInej, je poddajqcej ię acjonaInej astęp-czości. y|e Źe Widzialność ormujących ię W naszychUmvsłach antazmatÓW, Wiadomie Ub nieśWiadomierzutowanvch a obiekty pragnień, ozostaje wykleW sferze ntYmnej' ajcZęściej iezrea izowa ej, brazo-wej potencji.sp|ot łowa śWiatła (Usi, y sięgnqć o dłUgq ra-dyc]ę l|ozofli' ogos' znaczającY grece słowo, ub"mowę'l |a Herak|ita stoikÓW kreś|ał ,rozum Wiata','|\i]artin eideg9er, oddajqc ekturze i5ma tarozytnychmyŚ|icieIi, kreśla 'mówiqcy o4os, ako warunek "istocze-nia się prawdy,'' obecniania ię, nawet postrzeganiabytu.' RóWnieZ Wiatło, własfcza W tradycji hrześci-jańskiej. Wiązane yto e śnieniem bsolutu' manacjąprawdy boskości' tÓrej najdo5|(onaIsZq onkretyzacjęW średniowieczu tanowiła Wiet|istość otyckich a-tedr. najdujQce ię W nich Witraze' zęsto przeznaczo-nym do czytania" łożonym rog amie konoqraFcZnVm,nie były zyte|ne' opÓki nje ostały ,Wywołane'W o-skim ŚWietle ' oetyckie roje|(cje o|Zer, których ytsłowa party est na działaniu ',materii' Wiatła' ogqsię Zatem jaWić a|<o spółczesne, echno]oqicu ie ade-kwatne WizuaIizacje akiej metaFzycznej WVkładni.,ednak WYdaje ię, e na|eży odąŹyć nnq ścież|q:ciągiy uch ekstu' jego płynność przemija|ność pra-Wiajq' e rudno mÓWić W tym przypadkU emanacjijakiejko|Wiek ryjqcej ię W śWiet|nym łowie rawdvi o obecności' raczej paradoksie ieobecnej becno.ści ciągłej |enności naczeń' ie hodzi owiem do-tknięcie 'tego edYnego', ensu dzieła o|zer zy poe4iszymborskiej, iemoż|iwe hoćbv Uwagi na cytatoweprzemieszczenie, ecz o Za|eżną d Wraż|iwości d.biorcy na tekst kontekst nterpretację. ddziavwanievlsual, onstructs Lr ique ypog aphy, nd offers new,partlv nadvertent efamiliarizing uality. n the oneha d, we rv o ead, lnearlv ollowing ith ur aze heverses hat qo up, while on he other and, e are orcedto treat his projection s a spectacle f ight, ot eallyto be ead ut o be watched The CitV Ha l prgection o-cated he ext on the borderline f the picture hile hepicture as balancing n he imits f he ext, with heborderline tself enuous nd mpermanent.Holzer's moveable ro.lections ave complex ern-poral spect We are mmersed n our own retrospectiveand projective xistence, nd he experience f Holzeiswori( becomes ne of the elements f this existence. nturn, he ext ppearing efore ur eyes s subject o hetemporal oop ftransience nd eturn. he hird imen-sion s connected ith the mpermanence { he entireprojection, uring which the surface ouched y ightundergoes ut a momentarV ptical nd virtual rans-formation. he projections eave o physical race partfrom heir ecords nd, more mportantly, he memoriesof he eyewitnesses. his manner f presentation as llthe eatures f a mental ro.jection hat s not sub.ject oa rational uccession. owever, he visibility f he phan-tasms merging n our minds, onsciouslV r otherwiseprojected nto he objects f our desires, sually emainsin he ntimate phere f unrealized otentiality.The usion f words nd ight antaliu s. makes s n-vol(e long radition f philosophy. 09os, hich rans-]ates rom he cree|( s,.Word'' r''speech]' eant..th€is-dom ol the world" or Heraclitus nd he Stoics. n urn,Martin Heidegger, n his exts elated o the worl(s y n-rient hinl(ers, eFnes he speal(lng ogos" s a precondition ortruth ecoming lesh s well as or he emergenceor even he perception f being.a ight, oo, especially nChristian radition, as been ied with he shining orthof the absolute, he emanation f truth and divinity, fwhlch the luminous Cothic cathedrals f the N,4iddleAges were 5e -rrirnaLe oncrerizatio-. iLhout igrithe stained-glass indows, hose omplex conographVwas often meant o be read; were unreadable ntil heywere pierced bV divine ight.s he poetlc rojections lHolzer, here he existence f he word s contingent nthe activity nd'mattel'of i9ht, may hen be egardedas contemporary echnologicat isualtzations f sucha metaphysical nterpretation.It appears. owever. hat we should ake a diferentroad:the onstant motion, loW and short-lived atureof the ext all preclude. n reaiity, he emanation f anyabsolute ruth hidden n the uminous ords s well asanV resence. ather han hat, we can peak ere bouta paradox f an absent presence nd a constant deferralof signif,cation. hat s crucial ere s not really o touch"the Óne and on|y'' ense of Holzer,s Work or szymbor.ska's oetry impossible ecause f the shift of quota-  p.oje]\c,| rlv).r'-,e L.-' . ę p srrd' ono dś powidddlonathan u er w swvm (omentarzlr o derridowskiejde|<onstru (cj , ,.prezentuje ęZVk ako serię ZVCZnVChś|adÓW (tÓre Ziałają od nieobecność ÓWiqcego',' U,'mÓWiqcym,' est ZarÓWno zym ors a' a ( i Ho Zer ichdwugłos odat|(owo omp |(U]e afdy czyte|ni(/WidZa(tywizujący wo pisrno W Ie(t rze' rojekcja prawia,ie jęZvkowe naki racq Wą ,Zyczność, awiąc ię akoIraqment choć'zeWZg|ędU a swój poetyc|(i ha a te ,fragment ZczegÓ|nV WsZechogarniajQcej, łynnej, e(stUaInej ieCi' (tóra WarUn|(Uje (ażdorazowe owstawa-nie 5ensu ]ego ozum.enie amiast |atońs|(ich brazoWVch ieni zecfywistości Ub, W nnym Ujęci ' WietIiste-go objawienia' kazujq ię nam obTaZy e stuWVdźWię|( iei(tórych ierszy ZL]towanych a e|e-Wac,ję tarego BrowarU piótł ię Z WymoWq WVstaWy Holzer W fnajdującej ię Uż bok' Wchodzącej si(ładbrowarnianego (ompleksu, alerii rt Statlons. rt\/Stl(azaprefentowala am rea zowane d 2oo5 t. Red1ctianPdlntings, y|(|e braZóW |ejnvch a płótnie, którvch'ja|( ama przyznąe, pośrÓd ajczęstszych jej tWórcZości ernatycznvch ątkóW j' se|(sU' mierci Wojnye|(sponujes,/c,/eqÓ|n oslaLriedwa nletć wojnę'orazich polityczne rnplikacje. edna zaprezentowanych e-rii obrazóW ukazuje owiększone dciski ą|( ołnierzyWa|czqcych lraku. os|(arżonvch Zl]rodnie ojenne'](o jny y(| opiera ię na odtajnionvch o( mentach rzqdowych SA' (tóre W Wie|U rfypadkach ostaly aksiInie cenZUrowane, e na całej Grcie ominUjq eome-trycZne' zarne asma ędqce U9e5tią najdUjqcego iępod spodem el(stu Na ch podstawie vl(onuje olrerSitodr |(owe brazy' amieniajqc zarne po]a na barW.ne, DUdzące (ojarzenia abstra|(cvjnvmi łÓtnami a-larskiej wangardy dla wrmocnienia eqo skojarzenia,W Poznaniu ojawiłV ię Wśród ich prace Henry|G ta-żewskiego)' e ma ar5i(o reda9owane ekSty aIezy hyba odczytaćjako omentarZ a emat mach ny Wojennej biUrokracji' rzepływu ajnych nformacji' |(tÓrvch ou staje edynie ch ,sekretna'' akość. ogi|<a o|(azanychWeWnątrz aIerii braZÓW tanoWi dWrÓcenie partejna te|(ście łaśnie' dbywajqcej lę W tra(cie Werni5a- żU ewnętrznej roje|(C.ji, e|(st ostaje U ZmarginaIizowany niemaI Upełnie ama|owany' arba est ś|ademskrytej' ieczvte|nej reści' (tÓrq możemy obie edynieWyobrazić sUp|ementarnie f L]tować a po a |(o|oru']eś proje|(cja tanowi odZaj yWołyWania e|(stowe9oW.dma W postaci futowanych rZeZ rtystkę WVpowie.dzi na' WVdaWałobV ię' niefagospodarowaną naczen]owo lewację to mamV utaj do czynlenia ',te|(sto.(astvcznym wymazanlem, olitycrnie otywowanymstłumieniem brakiem enerujqcym iftUaIne zUpel-nienie' hoć niebezpośrednio, Ury stareqo BrowarUprzeszyte ostały atem Złozoną elacjq omiędzy ze.Wnętrznieniern s](rywanjem, roje|(cjq reaIizowanq Io lL lo n prD r r'rlt i-re Dtp r n.epend_OlL"evie^e -e.s' v;1, o p.r "-ld.o-re,- 1e.fI.,.-of iho ńl^|ol i|^ń l\\ mA. l ho. 'u ' ,c ul vv 1r,,,9 L ,dL. d) lO'JLhd- Llle oU ervp n I - Lo'r'-1 13ry o Dell|daSde,o-.t .ct o- Dla\erts anguag" . d .er s of pl y,i p nf ihp \np-l.pr 6L 'oL 9Pę dLr The'speal(ers ere nclL.rde loth SrVmbors(a nd Holzer,whose dialoque s fLrrther omp icated bV each reader/v ewpr') CO C-etiTat;O o' LhrS Ą L,nq .DoIedO cg ,' Thp nlo p. T'nn mj p\ rhp nn llsr ' '|.]ńc Óqp Ihprr Iln'Tpnr Rp, -, .p nf ir.]| |r L dLU|ę d||U dPPęd d\ ć dL]| poetic ature, his s a unlque ragment f an ai encornpassing nd luid extual etwor(, hlch s he precon d r nn for p: h.lnnp"r.ncp of qpn(p -na anmnrphpn ,rln ^stead o[ p"Los raqe. a :l "dovr.of ealityo ir "r-o l-er per.pp.tive. f J -Trno-s 'eveoLron Inaqps ofa text ppear o us .Thp Ś|nn fi :n. p nf Ómp nf lnp nnpm\ nln|/T p. nn|rl the acade f the Old Brewerv oincided ith the mes-. dge onveved v HolTe's i biL -s 1 Ll e adlar rL A, Stations aller\'/. art of the Old Brewerv omplex Sheshowed here Redrction dintings, series f olls on lnena--c"ed - 2oo5 --.. bv e own d- ssro-. he oc- ed o' L5e asl wo o .r of Ll ee f her -ro\L eqL,errthernes, .e., ex. ealh and warl adding o them heirpolitical mplications ne of the suites f paintings nd sp aV eatures nlarged and rints f American oldtersFqhting n raq who were harged ith war rimes he ^rhp' ArA< i< |1r A.] ńn na.|)' |Fo. dn' mont n| tno Uniled Ldle go\e .-l-]pnr hd We p.;r TtA.\, a\es SOexcessivelV enSored hat dominant n partiCUlar heetsofDdDe weregeo.re i Ud pa-. e' rr'rp rng ^e e/Lbe.eJ'h Or Lhei'bas. Holre rr"dp il ' ree- ndqe).changlng he lllacl( nto a varietv f co ors, which riq  -i.d\)w ,dUw,,) v Ld' vd\r ut dvdr 1-gd,u: pdi.L'^c o e-'dn e l" s asso.'J -. Lfe por Lrng.were nstalled ide y side with a pair [ wor s bV Hen Iv[ 5ld1Pw.|' -Ąe Ip\I\ hoLld be IFad d d CorT e]|d y on he machlnerv f wartime ureaucracv nd he low o. id'\Feo r|ol-l ||on Ą|Ln 1 vIL '''.( eL qLo .} |p-Trarnr lle ooi, o'rh.pdi-r-i ,, f ow'r^sdeLreqdlery s a reversal f the external rojections ased on textLhJ Were ed dlr':ng he oDAnilg ghl lfp Le\L e' orne na.9inaIi7Ód nd leol Lo.a i oLllP'oled' d ls a trace of the h dden and leg lle content, hich we' d orly nJqi^F rd 5LDprenenrdriv roject - o fefelds of color. f a pro.jectlon s a production f the spec-r L-n of fP te\L n t^e o n of u'te a-c" D|.o]p.ed y IhP Al]i\ onln a .pminIl.ll|\ npl lri r.' ).p \^p .pł here with a"textoclastic rasure, polttica V motivatedSLrDpreSSron 10 dtlsP-ce'hat e^e'aLe v,lLa supplornentation.lndirectly, hen the wa ls of he Old Brewerywe'e Dre ed wlL o ronp'e\ elalio',lip elwaen l.e crllP|r:A) fpć' )n.l Ihp ( lnnlo.(pr] rhl. ImnIpmpn|6d )ń.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks