Bells in selected sacral objects of district Košice-okolie. Epigraphical-campanological sounder. / Zvony vo vybraných sakrálnych objektoch okresu Košice-okolie.

Description
The main purpose of our thesis is documentation of well-preserved bells in selected sacral objects of district Košice-okolie in form of epigraphical-campanological sounder and therefore contribute to of history bell-casting in the district

Please download to get full document.

View again

of 100
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food

Publish on:

Views: 12 | Pages: 100

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V   PREŠOVE   FILOZOFICKÁ FAKULTA   ZVONY VO VYBRANÝCH SAKRÁLNYCH OBJEKTOCH OKRESU KOŠICE -OKOLIE EPIGRAFICKO-KAMPA NOLOGICKÁ SONDA   Bakalárska práca   Študijný program:   História   Študijný odbor: 2.1.7. História   Školiace pracovisko: Katedra archívnictva a    pomocných vied historických   Školiteľ:   Mgr. Marcela Domenová, PhD.  Konzultant: Mgr. Marcela Domenová, PhD.   2012 Veronika Karabašová    1 Čestné vyhlásenie   Čestne vyhlasujem, že som záverečnú prácu vypracovala samostatne na základe svojich vedomostí s   využitím informačných zdrojov uvedených v  zozname  bibliografických odkazov.   Prešov 11.05. 2012   ..........................................  2 Poďakovanie   Touto cestou by som chcela poďakovať konzultantke Mgr. Marcele Domenovej, PhD., ďalej Mgr. Jurajovi Gembickému, Mgr. Lukášovi Rendekovi, Mgr. Milošovi Kožlejovi a pracovníkom Oddelenia historických fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach za ich trpezlivosť, cenné odborné rady  a poskytnutie niektorých potrebných materiálov k napísaniu prácu. Zvláštne poďakovanie patrí Mgr. Antonovi Medvecovi za jeho nezištnú  pomoc a asistenciu pri realizácii náročného terénneho výskumu , ako aj za sprostredkovanie cenných poznatkov ku dejinám obcí ležiacich v   doline Hornádu v   okrese Košice -okolie. V neposlednom rade sa ch cem poďakovať aj Ing. Jozefovi Timuľákovi za jeho cenné technické rady a pomoc pri preklade textu do anglického jazyka.    3 ABSTRAKT KARABAŠOVÁ, Veronika.  Zvony vo vybraných sakrálnych objektoch okresu Košice -okolie.    Epigraficko- kampanologická sonda  [bakal árska práca]. Prešovská univerzita v Prešove (Prešov, Slovensko). Filozofická fakulta. Katedra archívnictva a    pomocných vied historických. Školiteľ: Mgr. Marcela Domenová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie:  b akalár. Prešov : FF PU, 2012. 98  s. Cieľom našej záverečnej práce je dokumentácia zachovaných zvonov vo vybraných sakrálnych objektoch okresu Košice–  okolie vo forme epigraficko-kampanologickej sondy a tak prispieť k    výskumu dejín zvonolejárstva v   okrese Košice - okolie. Práca pozostáva z troch kapitol. Prvá kapitola prezentuje základnú literatúru venovanú problematike kampanológie, doterajšie výsledky a stav bádania spracovania zvonov na území Slovenska, ako aj na území nami skúmaného okresu Košice -okolie. V druhej kapitole sa zaoberáme problematikou vy medzenia a realizácie nášho terénneho výskumu zvonov, stavom pramennej bázy a    poznania dejín vybraných sakrálnych objektov v okrese Košice– okolie a napokon aj podrobnou analýzou tu zachovaného zvonového inventára. Výsledky nášho terénneho výskumu sú systematicky spracované v tretej kapitole v  podobe  prehľadného epigraficko- kampanologického katalógu. Závery našej práce chcú v konečnom dôsledku upozorniť aj na výskyt historicky vzácnych zvonov v   sakrálnych objektoch obcí Budimír, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Kysak, Malá Lodina, Obišovce, Sokoľ, Trebejov, Veľká Lodina a možnosť ich pamiatkovej ochrany ich  prípadným zapísaním do zoznamu hnuteľných národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Kľúčové slová: Zvony. Epigrafika. Kampanológia. Okres Košice - okolie. Terénny výskum. Sakrálne objekty. Budimír. Družstevná pri Hornáde. Kostoľany nad Hornádom. Kysak. Malá Lodina. Obišovce. Sokoľ. Trebejov. Veľká Lodina.    4 ABSTRACT KARABAŠOVÁ, Veronika.  Bells in selected sacral objects of district Ko  šice -okolie.    Epigraphical-campanological sounder    [Bachelor thesis]. Prešov University in Prešov (Prešov, Slovakia). Faculty of Arts. Department of Archives and Auxiliary historical sciences. Supervisor: Mgr. Marcela Domenová, PhD. Degree of qualification: Bachelor. Prešov : FA PU, 2012. 98  p. The main purpose of our thesis is documentation of well-preserved bells in   selected sacral objects of district Košice -okolie in form of epigraphical-campanological sounder and therefore contribute to of history bell- casting in the district Košice -okolie. The thesis consist of three chapters. The first chapter presents the basic literature dealing with theme of campanology, history and results of campanological research in Slovakia as well as in district Košice -okolie. In the second chapter we are dealing with determination and realization of our filed research of bells, the state of source-book base and knowledge of history of selected sacral objects in the region of Kosice-surrounding and finaly also with detailed analysis of here preserved bell inventory. Results of our field exploration are  processed in the third chapter into the form of epigraphical-campanological catalogue. In the conclusion of our thesis we would like to notice on the presence of valued historical  bells in the sacral objects of villages Budimír,   Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Kysak, Malá Lodina, Obišovce, Sokoľ, Trebejov, Veľká Lodina and on the and on the possibility of their monuments-protection by eventual inclusion in the list of movable national cultural monuments in Slovakia. Key words: Bells. Epigraphy. Campanology. District Košice -surrounding. Field exploration. Sacral objects. Budimír. Družstevná pri Hornáde. Kostoľany nad Hornádom. Kysak. Malá Lodina. Obišovce. Sokoľ. Trebejov. Veľká Lodina.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks