An Overview of the Philosophical Life in Contemporary Iran (Günümüz İran’ında Felsefî Hayata Genel Bir Bakış)

Description
An Overview of the Philosophical Life in Contemporary Iran (Günümüz İran’ında Felsefî Hayata Genel Bir Bakış)

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Politics

Publish on:

Views: 13 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    İ LAH İ YAT FAKÜLTES İ  DERG İ S İ   ISSN 1303-7757 2009/1, Cilt: 8, Say ı : 15 HITIT UNIVERSITY DIVINITY FACULTY JOURNAL ISSN 1303-7757 2009/1, Volume :  8, Issue: 15    H İ T İ T   ÜN İ VERS İ TES İİ LAH İ YAT   FAKÜLTES İ DERG İ S İ   HITIT UNIVERSITYDIVINITY   FACULTY   JOURNAL   ISSN   1303 ‐ 7757   2009/1,   Cilt:   8,   Say ı :   1 5   ISSN   1303 ‐ 7757   2009/1,   Volume:   8,   Issue:   15   Bu   dergi   uluslararas ı   veri   indeksi   taraf ı ndan   taranmaktad ı r .   Hitit   Üniversitesi   Ad ı na   Sahibi/    Owner   on    behalf   of   Hitit   University   Prof.   Dr.   Serdar   KILIÇKAPLAN   Rektör   Yaz ı  İş leri   Müdürü    /    Editor   in   Chief   Prof.   Dr.   Ferhat   KOCA   Dekan   /   Dean   Editör    /    Editor   Doç.   Dr.   Halil  İ  brahim  Şİ M Ş EK   Editör   Yrd.    /    Editorial   Assistants   Yrd.   Doç.   Dr.   Hasan   Yücel   BA Ş DEM İ R   Yrd.   Doç.   Dr.   Süleyman   GEZER   Dr.   Sefer   YAVUZ   Y ay ı n   Kurulu   /   Editoryal   Board   Prof.   Dr.   Ferhat   KOCA   Prof.   Dr.   Osman   E Ğ R İ Prof.   Dr.   Muhit   MERT   Doç.   Dr.   Mehmet   EVKURAN   Doç.   Dr.   Halil  İ  brahim  Şİ M Ş EK   Yrd.   Doç.   Dr.   Hasan   Yücel   BA Ş DEM İ R   Yrd.   Doç.   Dr.   Ramazan   KARAMAN   Yay ı n   Dan ı ş ma   Kurulu   /   Advisory   Board   Prof.   Dr.   Hac ı   Yunus   APAYDIN   Erciyes   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi   Prof.   Dr.   Hasan   ONAT   Ankara   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi   Prof.   Dr.   Hüseyin   ALGÜL   Uluda ğ Ü.  İ lahiyat   Fakültesi   Prof.   Dr.   Hüseyin   PEKER   Ondokuz   May ı s   Ü.  İ lahiyat   FakültesiProf.   Dr.   Hüsnü   Ezber   BODUR   Sütçü  İ mam   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi   Prof.   Dr.   Mahmut   Erol   KILIÇ   Marmara   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi   Prof.   Dr.   Sad ı k   KILIÇ   Atatürk   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi   Prof.   Dr.   Süleyman   TOPRAK   Selçuk   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi   Prof.   Dr.  Ş inasi   GÜNDÜZ  İ stanbul   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi   Prof.   Dr.   Talat   SAKALLI   S.   Demirel   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi   Teknik   Haz ı rl ı k   H.  İ  brahim  Ş im ş ek   Hitit   Üniversitesi  İ lahiyat   Fakültesi   Dergisi,    bilimsel   hakemli    bir   süreli   yay ı n   organ ı d ı r.   Y ı lda   iki   say ı   olarak   yay ı mlan ı r.   Dergide   yay ı nlanan   yaz ı lar ı n   her   türlü   içerik   sorumlulu ğ u   yazarlar ı na   aittir.   Yaz ı lar,   yay ı nc ı   kurulu ş tan   izin   al ı nmadan   k ı smen   veya   tamamen    bir    ba ş ka   yerde   yay ı mlanamaz.   Bask ı   Yeri   ve   Tarihi   /   Publication   Place   and   Date   Ankara,   2009   Bask ı   /   Printing   ÖNCÜ   BASIMEV İ Kaz ı m   Karabekir   Cad.   Ali   Kabakç ı  İş han ı   No:   85/2  İ skitler   Ankara   Tel:   0312   384   31   20   Yaz ı ş ma   adresi   /   Corresponding   Adress   Hitit   Üniversitesi  İ lahiyat   Fakültesi   (Dergi),   ÇORUM   Tel:   0364   2346358   Fax:   0364   2346357   www.ilaf.hitit.edu.tr   Fiyat ı :   10   TL   Bu   Say ı n ı n   Hakemleri    /    Referee   Board   of   this   Issue   Prof.   Dr.   Abdullah   KAHRAMAN   (Cumhuriyet   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Prof.   Dr.   Ali   DURUSOY   (Marmara   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Prof.   Dr.   Ali   AKYÜZ   (Marmara   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Prof.   Dr.   Ferhat   KOCA   (Hitit   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Prof.   Dr.  İ lyas   ÇELEB İ (Marmara   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Prof.   Dr.   Kamil   ÇAKIN   (Ankara   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Prof.   Dr.   Mahmut   AYDIN   (Ondokuz   May ı s   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Prof.   Dr.   Mevlüt   KAYA   (Ondokuz   May ı s   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Prof.   Dr.   Muhit   MERT   (Hitit   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Prof.   Dr.   Mustafa   ERTÜRK   ( İ stanbul   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Prof.   Dr.   Osman   E Ğ R İ (Hitit   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Prof.   Dr.  Ş uayip   ÖZDEM İ R   (FIrat   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Prof.   Dr.   Talip   TÜRCAN   (Süleyman   Demirel   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Doç.   Dr.   Ali   AKDO Ğ AN   (Rize   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Doç.   Dr.   Ali   R ı za   AYDIN   (Ondokuz   May ı s   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Doç.   Dr.   Bayram   Ali   ÇET İ NKAYA   (Eski ş ehir   Osman   Gazi   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Doç.   Dr.   Erkan   PER Ş EMBE   (Ondokuz   May ı s   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Doç.   Dr.  İ smail   KÖZ   (Ankara   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Doç.   Dr.   Ka ş if   Hamdi   OKUR   (Hitit   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi   Doç.   Dr.   Mustafa   BIYIK   (Hitit   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Doç.   Dr.  Ş aban   HAKLI   (Hitit   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Yrd.   Doç.   Dr.   Harun   ANAY   (Marmara   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)   Yrd.   Doç.   Dr.   Naci   KULA   (Eski ş ehir   Osman   Gazi   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi)     Hitit Üniversitesi İ lahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/1, c. 8, say ı : 15 İ Ç İ NDEK İ LER    /    CONTENTS   Doç.   Dr.   Kâ ş if   Hamdi   OKUR   İ slam   Hukuku’nda   Bo ş ama   Yemini   (Talâka   Yemin)   Meselesi   Oath   of   Divorce   Issue   in   Islamic   Law   ………..……………………...................   5 ‐ 30   Doç.   Dr.   Mahmut   KAVAKLIO Ğ LU   Kendisine   Yönelik   Hatal ı   Yorumlar   Kar ş ı s ı nda   Hz.   Peygamber   The   Prophet   Muhammad ʹ s   demeanor   in   the   face   of   Incorrect   Comments   to   him   ……………………………............................................................................…   31 ‐ 58   Doç.   Dr.   Reza   AKBAR İ  ,   Dr.   Tahir   ULUÇ   Günümüz  İ ran’ ı nda   Felsefî   Hayata   Genel   Bir   Bak ı ş   An   Overview   of   the   Philosophical   Life   in   Contemporary   Iran   ...……   59 ‐ 75   Yrd.   Doç.   Dr.   Muammer   CENG İ L   Hitit   Üniversitesi  İ lahiyat   Fakültesi   I.   S ı n ı f   Ö ğ rencilerinin   Benlik   Say ‐ g ı s ı   Düzeylerinin   Çe ş itli   De ğ i ş kenler   Aç ı s ı ndan  İ ncelenmesi   The   Survey   on   Self ‐ esteem   of   Students   of   Divinity   Faculty   of   Hitit   University   according   to   Some   Variable   ……………………......………….   77 ‐ 102   Dr.   Aytekin   ÖZEL   Mant ı ğ ı   Geleneksel   Kelama   Uygulamak:  Ş ehristânî’nin   Kitâbü’l ‐  Musâraati’l    Felâsife   Adl ı   Eseri   Üzerine   Bir   Çal ı ş ma   Applying   Logic   to   Traditional   al ‐ Kalam:   A   Study   on   al ‐ Shahrastani’s   Work   Entitled   Kitab   al ‐  Musara‘a   al ‐ Falasifa   …....................................................   103 ‐ 117     Hitit Üniversitesi İ lahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/1, c. 8, say ı : 15 Dr.   Yakup   ÇO Ş TU   Dine   Normatif   ve   Popüler   Yakla ş ı m:   “Bir   Dini   Yönelim   Ölçe ğ i   Dene ‐ mesi”   Approach   to   Religion    by   the   Normative   and   Popular:   “A   Test   on   the   Reli ‐ gious   Orientation   Scale”   ……………....................................................................   119 ‐ 139   Ammar   FRAYHAT,   Amjad   ABDULAZ İ Z,   Mohammad   THALG İ Ürdün’deki  Ş er’î   Liselerin   Birinci   S ı n ı flar ı nda   Okutulan   Akaid   Ders   Kitab ı n ı n   Kapsad ı ğ ı   De ğ erler   Values   Analysis   of   the   Faith   Lesson   Textbook   of   the   First   secondary   Grade   in    Jordan   ……………………….….....................................................................…   141 ‐ 156   Süleyman   TURAN   Kad ı nlar ı n   H ı ristiyan   Misyon   Tarihindeki   Yeri   The   Place   of   Women   in   the   History   of   Christian   Missions   .............................   157 ‐ 177  Ş ihâbuddîn   Ebû’l ‐ Abbâs   Ahmed    b.  İ drîs   el ‐ Mâlikî    el ‐ Karâfî    Çeviren:   Yrd.   Doç.   Dr.   Kadir   GÜRLER   Fetvâ,   Kazâ   ve  İ mâmet   Üçgeninde   Hz.   Peygamber’in   Tasarruflar ı   .....…...   179 ‐ 188   Kitap   Tan ı t ı m   ve   De ğ erlendirmeleri    /    Book   Reviews   Haz ı rlayan:   Prof.   Dr.   Musa   YILDIZ   Mustafa   Tatc ı  ,   Yûnus   Emre   Külliyât ı  ,   H   Yay ı nlar ı  ,   (c.   1 ‐ 6).  İ stanbul   2009.   ......   189 ‐ 191   Haz ı rlayan:   Ar.   Gör.   Süleyman   TURAN   Roger   P.   SCHROEDER,   What   is   the    Mission   of    the   Church?    A   Guide    for   Catholics  ,   Orbis   Books,   Maryknoll   2008,   XIII+159   s.   .........................................   192 ‐ 195    Hitit Üniversitesi İ lahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/1, c. 8, say ı : 15, ss. 59-75. Hitit Üniversitesi İ lahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/1, c. 8, say ı : 15 GÜNÜMÜZ  İ RAN’INDA   FELSEFÎ   HAYATA   GENEL   B İ R   BAKI Ş Reza   AKBAR İ   *   Tahir   ULUÇ   **   Özet Günümüz İ ran’ ı nda Felsefî Hayata Genel Bir Bak ı ş   İ ran topraklar ı  hem İ slam öncesi hem de İ slamî ça ğ larda felsefe için geli ş ip serpilece ğ i verimli bir ortam olagelmi ş tir. Bugün için de felsefe İ ran fikir ve kültür hayat ı n ı n vazgeçilmez bir unsuru olma-ya devam etmektedir. Bat ı l ı  felsefe tarihçileri İ slam dünyas ı nda felsefî hayat ı   İ bn Rü ş d ile sonlan-d ı rmakla birlikte gerçekte felsefe İ ran topraklar ı nda hayatiyetini hep muhafaza etmi ş tir. İ ran’daki son otuz y ı l içindeki siyasî ve sosyal geli ş meler ülkede felsefeye ilgiyi art ı rm ı ş  ve felsefî yay ı nlara ivme kazand ı rm ı ş t ı r. Bunda Allâme Tabâtâbâî, Murtazâ Mutahharî ve İ mâm Humeyni gibi İ ran İ slam Devrimi’nin (1979) siyasî ve fikrî liderlerinin felsefeye olan derin ilgisi büyük bir rol oynam ı ş t ı r. Bu makalede İ ran’da son otuz y ı l içinde felsefenin ve özelde İ slâm Felsefesi’nin durumu ve konumu tasvir edilecektir. İ lk olarak üniversitelerdeki ve “ hovezât- ı  ilmiye ” olarak bilinen medreselerdeki felsefe ara ş t ı rmalar ı  ve ö ğ retiminden söz edilecek, sonra önde gelen felsefe ara ş t ı rmac ı lar ı  tan ı t ı la-cakt ı r. Ard ı ndan felsefe enstitüleri ve felsefî yay ı nlardan bahsedilecektir. Son olarak felsefe kar ş ı t ı  ak ı mlardan söz edilecektir. Anahtar kelimeler:   İ ran, İ slam Felsefesi, Molla Sadrâ, İ mâm Humeynî, Allâme Tabâtabâî, Murtazâ Mutahharî Abstract An Overview of the Philosophical Life in Contemporary Iran Iran has been a fertile soil for philosophy to thrive and flourish in the pre-Islamic and Islamic ages. Philosophy is an essential part of the intellectual and cultural life in Iran in the present time, too. The Western historians of philosophy tend to view Ibn Rushd as the end of the story of philosophy in the Muslim world. However, philosophy has ever had a safe haven in the soil of Iran. The political and social developments that took place in the last thirty years boosted the popular interest in philosophy and increased the philosophical publications. The fact that the political and intellectual leaders of the Islamic Revolution (1979) like Im ā m Khomein  ī , ‘All ā mah Tab ā tab āī  and Mortaz ā  Motahhar  ī  had a deep interest in philosophy played a decisive role in this process. This article is intended to describe the position of philosophy in Iran in the past thirty years with a special emphasis on the classic Islamic Philosophy. First, we will speak of the studies in philosophy and the teaching of philosophy at universities and madrasas known as “ howaz  ā t-e ilmiyyah ”. Then, we will introduce some leading Iranian researchers of philosophy. Afterwards, we will talk about the institutes and research centers of philosophy as well as their philosophical publications. Lastly, we will touch on the anti-philosophical trends and discourses. Keywords:  Iran, Islamic Philosophy, Mulla Sadr ā , Im ā m Khomein  ī , ‘All ā mah Tab ā tab āī , Mortaz ā  Motahhar  ī   *   Doç.   Dr.,  İ mâm   Sâd ı k   Üniversitesi  İ lahiyat   Fakültesi,  İ slam   Felsefesi   ve   Kelâm   Ö ğ retim   Üyesi   (Tahran/ İ ran),   e ‐ mail:   rezaa.akbari@gmail.com   **   Dr.,   Selçuk   Ü.  İ lahiyat   Fakültesi  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks