Γιαλαμάς, Β., Ζαράνης, Ν. & Τσάρα, Ε. (2009). Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του Υπολογιστή στα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο. Στο Πρακ

Description
Γιαλαμάς, Β., Ζαράνης, Ν. & Τσάρα, Ε. (2009). Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του Υπολογιστή στα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο. Στο Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος, τομ. Α΄,

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 83 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
   16
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks