Η εικόνα ως τεκμήριο στις κοινωνικές επιστήμες. Η περίπτωση της δεκαετίας του ’80 στην Ελλάδα στο Μ.Κομνηνού, Μ.Ρήγου (επιμ.), Πολιτικές

Description
"Η εικόνα ως τεκμήριο στις κοινωνικές επιστήμες. Η περίπτωση της δεκαετίας του ’80 στην Ελλάδα" στο Μ.Κομνηνού, Μ.Ρήγου (επιμ.), Πολιτικές της εικόνας, Παπαζήσης, Αθήνα, 2014, σσ.79-107

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sports

Publish on:

Views: 22 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks