8. ,,Jawność i kompetencja 2 – monitoring realizacji zasady jawności w administracji samorządowej województwa podlaskiego” - Suwałki 2010 r., ISBN 978-83-926465-5-6.

Description
8. ,,Jawność i kompetencja 2 – monitoring realizacji zasady jawności w administracji samorządowej województwa podlaskiego” - Suwałki 2010 r., ISBN 978-83-926465-5-6.

Please download to get full document.

View again

of 160
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 5 | Pages: 160

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  1 JAWNOŚĆ I KOMPETENCJA II monitoring realizacji zasady jawności w administracji samorządowejWojewództwa Podlaskiego RAPORTJarosław RuszewskiPiotr Sitniewski  2 Autorzy   Jarosław RuszewskiPiotr Sitniewski Jakub Bobrowski (rozdz. 10) Korekta  Anatolia Gagacka Projekt okładki Bogdan Pieklik Skład tekstu Katarzyna PieklikPublikacja przygotowana i wydana w ramach projektu „Jawność i kompetencja II – monitoring realizacji zasady jawności w administracji samorządowej województwa  podlaskiego” w okresie styczeń – październik 2009 przy wsparciu nansowym Fundacji imienia Stefana Batorego. ISBN 978-83-926465-5-6© Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT ul. T. Kościuszki 9616-400 Suwałkitel./fax 87 565 02 58e-mail: pryzmat@pryzmat.org.plwww.pryzmat.org.plwww.jawnosc.plwww.oswiadczeniamajatkowe.pl Druk  AU OMEGA, Suwałki    3 JAWNOŚĆ I KOMPETENCJA IImonitoring realizacji zasady jawnościw administracji samorządowejWojewództwa PodlaskiegoRaport  4 Spis treści  Wykaz skrótów ........................................................................................................................... (6)Wstęp .......................................................................................................................................... (7)1. Analiza przepisów ustrojowych ustaw samorządowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej ............................................................................................................... (10)2. Analiza orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w zakresie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej .................................................................................................................................. (24)3. Monitoring obowiązku upublicznienia na stronach Biuletynów Informacji Publicznej  jednostek samorządu terytorialnego składanych oświadczeń majątkowych wójta, burmistrza, prezydenta ............................................................................................................ (48)3.1. Lista pytań badawczych ............................................................................................. (49)3.2. Wyniki badań ............................................................................................................. (52)3.3. Podsumowanie ........................................................................................................... (67)4. Monitoring obowiązku upublicznienia na stronach Biuletynów Informacji Publicznej  jednostek samorządu terytorialnego składanych oświadczeń majątkowych członków zarządów powiatu i województwa podlaskiego .................................................................. (69)4.1. Wyniki badań .............................................................................................................. (69)4.2. Podsumowanie ............................................................................................................ (72)5. Badanie w zakresie uregulowania zasad ponoszenia kosztów udostępniania informacji publicznej przez wnioskodawcę ........................................................................................... (73)5.1. Analiza prawna kosztów udostępnienia informacji publicznej ............................ (73)5.2. Wyniki badań .............................................................................................................. (75)5.3. Podsumowanie ............................................................................................................ (79)6. Konsultowanie podejmowanych działań z mieszkańcami ........................................... (87)6.1. Konsultacje społeczne jako instytucja demokracji bezpośredniej ...................... (87)6.2. Wyniki badań .............................................................................................................. (89)6.3. Podsumowanie ............................................................................................................ (95)7. Kodeksy etyczne pracowników samorządowych ........................................................... (95)7.1. Rola kodeksów etycznych w administracji publicznej .......................................... (95)7.2. Wyniki badań ........................................................................................................... (100)7.3. Podsumowanie ......................................................................................................... (105)8. Skargi i wnioski jako narzędzie kontroli obywatelskiej ............................................... (106)8.1. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków ....................................................... (106)8.2. Wyniki badań .......................................................................................................... (109)8.3. Podsumowanie ......................................................................................................... (112)  5 9. Informacja o środowisku i jego ochronie – badanie stopnia realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w województwie podlaskim ............................................................................ (113)10. Analiza prawno-faktyczna stron Biuletynów Informacji Publicznej podlaskich jednostek samorządu terytorialnego .................................................................................................... (117)10.1. Zasady poszukiwania stron internetowych ........................................................ (117)10.2. Lista pytań badawczych ....................................................................................... (118)10.3. Wyniki badań ......................................................................................................... (119)10.4. Analiza szczegółowa BIP poszczególnych gmin ............................................... (134)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks