แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 Microsoft Office Excel 2010

Description
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 Microsoft Office Excel 2010 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ปีการศึกษา 1/2557

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 54 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
     โรงเรยนสาธตมหาวทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศกษา (ศกษาศาสตร)   กล มสาระการเรยนร  การงานอาชพและเทคโนโลย   แผนการจัดการเรยนร  ท   6 วชา ง 21101 คอมพวเตอร   จานวน 1 หนวยกต   เร อง Microsoft Office Excel 2007   จานวน 2 คาบ ตอสัปดาห   วันอังคาร   คาบ 5 - 6 เวลา 13.00 –  14.40 น.   วันพฤหัสบด   คาบ 2 - 3 เวลา 09.30 –  11.15 น.   หองเรยน COM 2 ผ  สอน   นายนนท จรงศรวัฒน นายเจนรบ โกรธา   1. มาตรฐานการเรยนร     มาตรฐาน ง 3 .1   เขาใจ เหนคณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยสารสนเทศในการสบคนขอมล การ เรยนร   การส อสาร การแกปญหา การทางาน และอาชพอยางมประสทธภาพ ประสทธผล และมคณธรรม   2. สาระสาคัญ    โปรแกรม Excel น เปนโปรแกรมในกล มของ Microsoft Office ซ งนอกจากจะประกอบดวย Excel แลวยังประกอบดวยโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft PowerPoint และ Microsoft Outlook  โปรแกรม Excel เปนโปรแกรมประเภท สเปรดชต ( spreadsheet) มความสามารถในการนาขอมลมาคานวณสง ตั งแต คณตศาสตรขั นพ นฐานจนถงสตรการเงนท ซับซอน เน องจากมฟงกชันใหเลอกใชมากมาย เชน ฟงกชันทาง คณตศาสตร การเงน และสถต เปนตน นอกจากน ยังสามารถนาขอมลตัวเลขนาเสนอในรปของแผนภม  ( Graph)  ได   ผลการเรยนร  ท คาดหวัง   1. นักเรยนมความร  ความเขาใจในการสรางตารางในโปรแกรม Microsoft Office Excel (K) 2. นักเรยนสามารถอธบายหนาท ของเคร องมอตางๆในการสรางตารางได  (K)   3. นักเรยนสามารถสรางตารางในโปรแกรม Microsoft Office Excel  ได   (P) 4. นักเรยนมเหนความสาคัญของโปรแกรม Microsoft Office Excel ตอการใชงานในดานอ นๆ ไม คัดลอกผลงาน และมความซ อสัตย ในการปฏบัตกจกรรม   (A)    สาระการเรยนร      Microsoft Office Excel  การสรางตาราง   หนาท ของเคร องมอ    5. กระบวนการจัดการเรยนร     การจัดการเรยนร  แบบสรางองคความร    (Constructivist) จัดเปนทฤษฎการเรยนร  กล มพทธปญญา (Cognitive Psychology)  ในการเรยนร  ม งเนนใหผ  เรยนลงมอกระทาในการสรางความร   มาจากแนวคด  Cognitive Construtivism ของ Piaget  มขั นตอนดังตอไปน    ขั นตอนการจัดการเรยนร     รปแบบการจัดการเรยนร     กจกรรมการเรยนร     ทักษะทางคอมพวเตอรท ม งเนน   ส อแหลงเรยนร     ผลงานนักเรยน   ขั นนาเขาส บทเรยน   ขั นท   1  แนะนา   1. ช แจงวัตถประสงคการเรยน  2. อธบายขั นตอนการดาเนน กจกรรมการเรยนร   ใหนักเรยน ทราบพอสังเขป  -  การคด  - การส อสาร  - บทเรยนบนเครอขาย เร อง Microsoft Office Excel 2007 ขั นจัดกจกรรมการเรยนการสอน   ขั นท  2 ทบทวนความร  เดม   1. ทบทวนความร  เดมของนักเรยน  โดยนาผลงานจากการเรยนการสอนครั งท แลว ท เรยนร  เร อง Microsoft Office Word 2. สอบถามเก ยวโปรแกรม Microsoft Office Excel วา - การคดเช อมโยง ความร   ใหมและความร   เกาของนักเรยน  -  กระต  นความสงสัย  - บทเรยนบนเครอขาย เร อง Microsoft Office Excel 2007    รปแบบการจัดการเรยนร     กจกรรมการเรยนร     ทักษะทางคอมพวเตอรท ม งเนน   ส อแหลงเรยนร     ผลงานนักเรยน   นักเรยนเคยใช โปรแกรมน หรอไม  และโปรแกรมน นักเรยนใชทางาน อะไรบาง   3. กระต  นดวยคาถามหรอปญหา เก ยวกับวาระหวางโปรแกรม Microsoft Office Word  และ Microsoft Office Excel เหมอนหรอแตกตางกันอยางไร   ขั นท  3 ปรับเปล ยน ความคด  1.  ใหนักเรยนแบงกล มออกเปน กล มๆละ 3 –  4 คน เพ อปฏบัต กจกรรมการเรยนร    2.  ใหนักเรยนแตละกล มชวยกัน ตอบคาถามจากภารกจการเรยนร   บนเครอขาย โดยภารกจการเรยนร   จะมทั งหมด 9 ดาน ภารกจนั นจะ อย บนเครอขาย ใหสาเรจและ ถกตอง   3.  โดยแตละดานนั นจะตองเขยน ตอบลงในกระดาษคาตอบแลวสงครผ  สอน เพ อนาไปตดบนผนังเพ อ เปนผลงานและคาตอบของกล ม   4.  ในแตละดานนั นจะมทั งหมด 3 สถานการณท แตกตางกัน ในกล มท   ไดสถานการณเหมอนกันจะตอง แขงกันเอง ไมแขงขามสถานการณ   โดยกล มท ตอบถกเปนอันดับท   1 จะไดรับ   คะแนน 10 คะแนน สวนอันดับ 2 จะได  9 คะแนน และอันดับ 3 –  4 จะไดรับ 8 คะแนน รวมทั งทกอันดับจะไดรับรหัสเพ อ ปลดลอคดานเพ อทาภารกจในดาน ตอไป   5.  ในแตละดานนั นนักเรยนแตละ กล มสามารถเปนผ  ท  ไดอันดับหน ง  ไดเทาๆกัน เพราะแตละดานจะเร ม -  กระบวนการเรยนร  ดวยตนเอง   - การวเคราะห และการหาคาตอบ  - กระบวนการเรยนร  รวมกัน  - กระบวนการชวยเหลอ  - แกปญหา   หาความร  รวมกัน  - แลกเปล ยนความร  ซ ง กัน   - การรวมกันแสดงความคดเหนและหาขอสรปรวมกัน   -  หนังสอเรยน  - เอกสารประกอบการเรยน Microsoft Excel 2007 - บทเรยนบนเครอขาย เร อง Microsoft Office Excel 2007 -  เกมสถานการณบนเครอขาย เร อง Microsoft Office Excel 2007   กระดาษคาตอบจากภารกจบนเครอขาย    รปแบบการจัดการเรยนร     กจกรรมการเรยนร     ทักษะทางคอมพวเตอรท ม งเนน   ส อแหลงเรยนร     ผลงานนักเรยน   เกมพรอมๆกัน   6.  ในทกๆภารกจ ในทกๆดาน นักเรยนสามารถศกษาเน อหาจาก บทเรยนบนเครอขาย เอกสารประกอบการเรยนร   อนเทอรเนตได   7. เม อนักเรยนสามารถปฏบัต ภารกจจนครบทั ง 9 ดาน/ สถานการณแลว ในดานสดทาย ดานท   9 ผ  เรยนจะไดรับรหัส สาหรับกลองสมบัต ท จาเปนตองใช  ในดานท   10 8.  ในดานท   10 เปนเพยงการนา รหัสจากดานท   9 มาเปดเพ อรับคะแนนพเศษ โดยทกกล มจะ แขงขันกันทั งหมด โดยมคะแนน ดังน  อันดับท   1  ไดรับ  10 คะแนน สวนอันดับ 2 จะได  9.5 คะแนน อันดับ 3 –  4 จะไดรับ 9 คะแนน   อันดับ 5 –  6 จะไดรับ 8.5 คะแนน   อันดับ 7 –  8 จะไดรับ 8 คะแนน   อันดับ 9 –  10  ไดรับ 7.5 คะแนน   9. รวมทั งหมด 10 ดาน คะแนนเตม 100 คะแนน โดยมการจัดอันดับกล มท  ไดคะแนนสงสดถง ต าสดเพ อรับของรางวัล   ขั นท   4 นาความคดไปใช   1. เม อผ  เรยนปฏบัตภารกจ กจกรรมบนเครอขายครบแลวจะให นักเรยนนั งเปนกล มๆ โดยนั งลงใน กล มเดม   2.  ใหนักเรยนนากระดาษคาตอบท   ไดตดไวท ผนังในตอนแรก มาตดลง  ในกระดาษชารต 3.  ใหนักเรยนชวยกันรวมสรป ความร  ท  ไดจากการเลนเกมทั งหมด 10 ดานลงในกระดาษชารต พรอม -  การคด   -  การส อสาร   -  กระบวนการกล ม  - ทักษะการนาเสนอ   - เอกสารประกอบการเรยน Microsoft Office Excel 2007 - บทเรยนบนเครอขาย เร อง Microsoft Office Excel 2007  -  กระดาษชารตการสรปความร  ของนักเรยนแตละ กล ม    รปแบบการจัดการเรยนร     กจกรรมการเรยนร     ทักษะทางคอมพวเตอรท ม งเนน   ส อแหลงเรยนร     ผลงานนักเรยน   ทั งอธบายและตกแตงใหสวยงาม   4. นักเรยนแตละกล มนาผลงานท   ไดจากการสรปไปตดไวท เดม   ขั นสรปบทเรยน   ขั นท  5 ทบทวน   1.ส มใหนักเรยนนาเสนอผลงานท  นักเรยนไดสรปดวยกัน   2.  ผ  เรยนสะทอนการแลกเปล ยน เรยนร  ระหวางเพ อนในชั นเรยน   3 .ผ  สอนอธบายเพ มเตมในสวนท ม ขอมลคลาดเคล อน - การคดและสรปรวบยอด  -  กระดาษชารตการสรปของนักเรยน ทกกล ม   6. ส อ  /  แหลงการเรยนร     1. หนังสอเรยนรายวชา ง 21101 คอมพวเตอร   เร อง   เร อง Microsoft Office Excel 2007 2. บทเรยนบนเครอขาย เร อง Microsoft Office Excel 2007 Link >> http://std.kku.ac.th/5330503366/Excel/index.swf 3. เกมสถานการณบนเครอขาย เร อง Microsoft Office Excel 2007 Link >> http://std.kku.ac.th/5330503366/Excel/Mission1/map.swf Link >> http://std.kku.ac.th/5330503366/Excel/Mission2/map.swf Link >> http://std.kku.ac.th/5330503366/Excel/Mission3/map.swf 4. เอกสารประกอบการเรยนร   เร อง Microsoft Office Excel 2007 5 . อนเทอรเนต/เวบไซตท เก ยวขอ ม. 1/5 https://www.facebook.com/groups/  194227450734167/    ม. 1/6 https://www.facebook.com/groups/  524374014334070/    6. เคร องคอมพวเตอร  
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks