แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft Office Word 2010

Description
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 Microsoft Office Word 2010 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ปีการศึกษา 1/2557

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 10 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
     โรงเรยนสาธตมหาวทยาลัยขอนแกน ฝายมัธยมศกษา (ศกษาศาสตร)   กล มสาระการเรยนร  การงานอาชพและเทคโนโลย   แผนการจัดการเรยนร  ท   4 วชา ง 21101 คอมพวเตอร   จานวน 1 หนวยกต   เร อง Microsoft Office Word 2010 จานวน 2 คาบ ตอสัปดาห   วันอังคาร   คาบ 5 - 6 เวลา 13.00 –  14.40 น.   วันพฤหัสบด   คาบ 2 - 3 เวลา 09.30 –  11.15 น.   หอง COM 2 ผ  สอน   นายนนท จรงศรวัฒน นายเจนรบ โกรธา   1. มาตรฐานการเรยนร     มาตรฐาน ง 3 .1   เขาใจ เหนคณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยสารสนเทศในการสบคนขอมล การ เรยนร   การส อสาร การแกปญหา การทางาน และอาชพอยางมประสทธภาพ ประสทธผล และมคณธรรม   2. สาระสาคัญ   Microsoft Office Word 2007 เปนโปรแกรมออฟฟศเวอรชันใหมท มผ  นยมใชงานเปนอยางมาก เน องจากเปนโปรแกรมท มความสามารถในการทางานดานเอกสาร การสรางรายงาน จดหมาย การบันทก ขอมล และการสรางตารางขอมลตางๆ เปนตน การใชงานโปรมแกรมท งายดายจงทาให  Microsoft Office Word  ไดรับความนยมเปนอยางมากในปจจบัน และมการใชงานกันอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนในสานักงาน สถานศกษา องคกรของรั ฐและเอกชน หรอตามบานเรอนทั วไป   3. จดประสงคการเรยนร    1. นักเรยนมความร   ความเขาใจเก ยวกับการใชงานโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 (K) 2. นักเรยนมทักษะในการใชงานโปรแกรม สามารถสรางงาน และจัดการงานเอกสารโดยใช โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 (P) 3. นักเรยนมเจตคตท ดมความใฝร   ใฝเรยน มความรับผดชอบตองานท ไดรับมอบหมาย ( A) 4. สาระการเรยนร     ระบบคอมพวเตอร   การเร มตนใชงานโปรแกรม   การสรางงานดานกราฟฟก   การทางานเก ยวกับ การแทรกรปภาพ   อักษรศลป   สพ นหลังและตัวอักษร    5. กระบวนการจัดการเรยนร     การจัดการเรยนร  แบบสรางองคความร    (Constructivist) จัดเปนทฤษฎการเรยนร  กล มพทธปญญา (Cognitive Psychology)  ในการเรยนร  ม งเนนใหผ  เรยนลงมอกระทาในการสรางความร   มาจากแนวคด  Cognitive Construtivism ของ Piaget  มขั นตอนดังตอไปน    ขั นตอนการจัดการเรยนร     รปแบบการจัดการเรยนร     กจกรรมการเรยนร     ทักษะทางคอมพวเตอรท ม งเนน   ส อแหลงเรยนร     ผลงานของนักเรยน   ขั นนาเขาส บทเรยน   ขั นท   1  แนะนา   1. ช แจงวัตถประสงคการเรยน  2. อธบายขั นตอนการดาเนน กจกรรมการเรยนร   ใหนักเรยน ทราบพอสังเขป  -  การคด  - การส อสาร   - Power Point ขั นจัดกจกรรมการเรยนการสอน   ขั นท  2 ทบทวน ความร  เดม   1. นาเขาส บทเรยนโดยการสนทนา เก ยวกับการเขาใชงานโปรแกรม Microsoft word วา นักเรยนเคย  ใชหรอไม แลวทราบหรอไม  โปรแกรมน สามารถทาอะไรไดบาง   -  ทักษะการคด วเคราะห การคนหา คาตอบจาการสังเกต  - Power Point   รปแบบการจัดการเรยนร     กจกรรมการเรยนร     ทักษะทางคอมพวเตอรท ม งเนน   ส อแหลงเรยนร     ผลงานของนักเรยน   ขั นท  3 ปรับเปล ยน ความคด  1. เช อมโยงการเรยนร  จากส งท  นักเรยนพบเหนในชวตประจาวัน ท มช นงานท สรางโดยใช โปรแกรม  Microsoft word  (เชน แผนพับ ,  ใบปลว เปนตน) เพ อใหนักเรยน เกดการคดวเคราะห โดยครสมมต สถานการณข นมาใหเปนตัวอยาง   เชน การตดประกาศเร องการเรยน พเศษ การรับสมัครทางาน เปนตน  2.  ครบรรยายในสวนของเน อหา ดังตอไปน    -  การเร มตนใชงานโปรแกรม   -  การทางานเก ยวกับ Paragraph -  การสรางงานดานกราฟก   -  หนังสอเรยน   ขั นท   4 นาความคดไปใช  1 . เม อจบการบรรยายครช แจง เร องการทากจกรรมใบงานท  5 ให นักเรยนทราบ  โดยใหนักเรยนเปดทากจกรรม 1 สรางแผนพับโฆษณาเก ยวกับเร อง อะไรกไดท นักเรยนสนใจ โดย คนหาขอมลและรปภาพจาก เวบไซต  2. นักเรยนลงมอทางานตามท คร  ไดช แจง นักเรยนสามารถสอบถาม เก ยวกับปญหาในการทางาน สามารถซักถามขอสงสัยได  3 . ครตรวจเชคและใหคะแนนงาน ภายในชั วโมงเรยน   -  การนาเสนอช นงาน -  การรวมมอการทางาน ของนักเรยนในแตละกล ม   -  หนังสอเรยน   ขั นสรปบทเรยน   ขั นท  5 ทบทวน   1. นักเรยนสะทอนการ แลกเปล ยนเรยนร  ระหวางเพ อนใน ชั นเรยนเก ยวกับการสรางงาน   2. ครอธบายเพ มเตมในสวนท ม ขอมลคลาดเคล อน -  ทักษะการคด วเคราะห คาตอบจาก การสังเกต   ขั นสรป   1. ครสรปบทเรยนและทบทวนการ - การนาเสนอช นงาน - ช นงาน    รปแบบการจัดการเรยนร     กจกรรมการเรยนร     ทักษะทางคอมพวเตอรท ม งเนน   ส อแหลงเรยนร     ผลงานของนักเรยน   เรยนร  ของนักเรยนโดยการส ม นักเรยน   2. ครกลาวชมเชยช นงานของ นักเรยนท ทาผานเกณฑเพ อใหเกด แรงจงใจในการทางาน   -  การรวมมอการทางาน ของนักเรยนในแตละกล ม   6. ส อ  /  แหลงการเรยนร     1. หนังสอเรยนรายวชา ง 21101 คอมพวเตอร   เร อง   ระบบคอมพวเตอร  2.  ใบงานท   8 4. สไลด  PowerPoint เน อหาของบทเรยน   หนวยท   8 5 . อนเทอรเนต/เวบไซตท เก ยวขอ ม. 1/5  https://www.facebook.com/groups/  194227450734167/    ม. 1/6  https://www.facebook.com/groups/  524374014334070/    6. เคร องคอมพวเตอร    7.  การวัดและประเมนผลการเรยนร     จดประสงคการเรยนร     เคร องมอ/แบบประเมน   วธการวัดและ ประเมนผล   เกณฑการประเมน   1. นักเรยนมความร   ความ เขาใจเก ยวกับการใชงาน  โปรแกรม  Microsoft Office Word 20 10 ( K) -  การสังเกต  - การซักถามจากคร   -  การสังเกตพฤตกรรมของนักเรยนในระหวางเรยน   -  ดจากการตอบคาถาม ในการรวมกจกรรม   นักเรยนมความร   ความเขาใจ เก ยวกับการใชงานโปรแกรม  Microsoft Office Word 2007 ได  80%  สรปวาผาน เกณฑการประเมน   2. นักเรยนมทักษะในการใช งานโปรแกรม สามารถสรางงาน และจัดการงานเอกสาร โดยใช โปรแกรม  Microsoft Office Word 20 10   (P) - การซักถามจากคร   -  การสังเกต   -  ดจากการตอบคาถาม ในการรวมกจกรรม   นักเรยนมทักษะในการใชงาน  โปรแกรม สามารถสรางงาน และจัดการงานเอกสารโดยใช โปรแกรม  Microsoft Office Word 2007 ได ( K  )  80%  สรปวาผานเกณฑการ ประเมน  3. นักเรยนมเจตคตท ดม ความใฝร   ใฝเรยน มความ รับผดชอบตองานท  ไดรับ มอบหมาย ( A )   -  การตอบคาถาม -  กจกรรมกล ม   -  การสังเกต  - การซักถามจากคร  -  กจกรรม  -  การสังเกตพฤตกรรมของนักเรยนในระหวางเรยน   -  ช นงาน   นักเรยนมเจตคตท ดมความใฝร    ใฝเรยน มความรับผดชอบตอ งานท  ไดรับมอบหมาย    ได  80%  สรปวาผานเกณฑการประเมน   ขอเสนอแนะ   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ลงช อ ................................................................   (อาจารยนนท จรงศรวัฒน)   อาจารยพ เล ยง  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks