20e Dim. Tps Ordinaire C

Description
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១៨ ខែសីហា ២០១៩ (18/08/2019 – 20e Dim. du temps ordinaire C) ថ្ងៃអាទត្ ិ…

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazine

Publish on:

Views: 4 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ១៨ ខែសីហា ២០១៩ (18/08/2019 – 20e Dim. du temps ordinaire C) ថ្ងៃអាទត្ ិ យទី ២០ ប្រចាំឆ្ន ាំ « គ » ប្រះវហារសន្ត ិ សិលា ពោធិ៍ធាំ - ប្រះវហារប្រះមាតាថ្ន្សន្ត ិ ិភារ អរក្សប្ត្ ិ យរ ៣៨,៤-៦.៨-១០ - ទាំន្ ៤០(៣៩) - ហរ ១២,១-៤ - លក្ ១២,៤៩-៥៣ Jr 38,4-6.8-10 – Ps 39 – Hb 12,1-4 – Lc 12,49-53 ោក្យស្វាគមន្៍៖ រងរអូន្ជាទប្ី សឡាញ់ ការព ើរជាមួយប្រះពយសូ មន្ ិ ខត្ងខត្ ងាយប្សួលពទ ពហើយវាមន្ ិ ខត្ងខត្មាន្សន្តិភារព ះពទ។ ប្រះ ពយសូ បាន្យាងមក្ ព ម ើ បប្ី រទាន្ ល់រភ ិ រពលាក្ន្ូវប្រះវញ្ញ ិ ា ណ ន្ង ិ ពសចក្តរ ី ត្ ិ ររស់ប្ទង់។ ពៅពរលមន្ុសសរ ពិ សធប្រះពយសូ ពរលែលះ មាន្ការលាំ បាក្ ការប្រឆ្ាំង សូ មបខី ត្ពៅក្នុងប្គួស្វរក្៏ ពោយ។ ថ្ងៃពន្ះសូ មឱ្យពយង ើ អធស្វ ិ ា ន្ ល់ប្រះអមាាស់ថា ពយង ើ ពៅ ខត្ពស្វមះប្ត្ង់ន្ឹងពសចក្តីប្សឡាញ់ ររស់គាត្់។ ធមមពទស ៖ រងរអូន្ជាទប្ី សឡាញ់ ប្រះបាន្ទូលររស់ប្រះពយសូ ខ ល ពយង ើ ពទរ ើ ខត្បាន្ឮ ប្រខហលជារបា ិ ក្យល់៖ «ខ្ញុំមកដ ើមបីន ុំដ្លីង មកផែន ើ។ ប្រសិនដរីដ្លីងដន ោះដ ោះ ខ្ញុំសងរ់ចត្ ិ តដ ីយ។» ពរលប្រះពយសូ ពប្រន្ ើ ម ិ ត្ ិ រត ូរថ្ន្ពភលង ើ ប្ទង់ប្ជារថាអស់អក្ ន ខ លស្វតរ់ប្ទង់ ន្ឹងគិត្អាំរពី ភលង ើ ខ លប្ត្ូវបាន្ពរៀររារ់ពៅក្នុង 1 ពសៀវពៅររស់រយការ ី ូចជាពៅក្នុងពសៀវពៅ រយការពអស្វយ ី ឬ 2 ពសៀវពៅរយការស្វការ ី ី ។ ពភលង ើ គជា ឺ ន្ម ិ ត្ ិ រត ូរ ថ្ន្ការរន្សុទធ ពហយ ើ ក្៏ ជាន្ម ិ ត្ ិ រត ូរ ថ្ន្ពរលពវលា ស ៏ ាំ ខាន្់ខ លអាចសាំ ពរចចត្ ិ បា ត ន្ខ រ។ ប្រះពយសូ ឹងថា ប្ទង់ន្ង ឹ រស់ពៅក្នុងប្គាលាំ បាក្មួយ ពហយ ើ ប្ទង់មន្ ិ អាចរង់ចាំ ឲ្យ វាពក្ត្ ើ ព ង ើ បាន្ព យ ើ ។ ពៅពរលខ ល 1 « ប្រះអមាាស់ន្ឹងវន្ ិ ិចយ ឆ័ ពទាសមន្ុសសទាាំងអស់ ពោយពប្រើពភលង ើ » (ពអ ៦៦,១៦) 2 « ពយើងន្ឹងយក្មួយភាគរី ខ លពៅពសសសល់ពន្ះពៅោក្់ក្ុ នងពភលង ើ ពយើងន្ឹងរន្សុទធរួក្ពគ ូចរន្សុទធប្បាក្់ ន្ង ិ មាស។ » (ស្វកា ១៣,៩) ប្រះពយសូ ផ្ទទល់ ឆ្លងពភលង ើ ថ្ន្ទុក្ខលាំបាក្ ន្ិងព ឆ្ ើ ា ង ប្រះប្គីសទបាន្ ពរក្ ើ សពមាោធ ពរលពវលាថ្ន្ការស្វក្លបង ការរន្សុទធពោយពភលង ើ ។ ប្ទង់ពរក្ ើ ផ្លូវ ពហយ ើ រងាាញផ្លូវ ល់ពយង ើ ។ ពយង ើ មន្ ិ អាចចង់បាន្ ពសចក្តអ ី ណ ាំ រ ថ្ន្ការរស់ព ង ើ វញ ិ ពោយមន្ ិ ចាំបាច់ឆ្ង ល កាត្់ ព ឆ្ ើ ា ងព ើយ ពប្ោះវាគឺតាមរយៈការឆ្លងកាត្់ពភលង ើ ថ្ន្ទុក្ខលាំបាក្ ើ អាចព ើរតាមប្រះប្គីសទ ពៅកាន្់ ាំពណើរការមាន្ជីវត្រស់ ខ លពយង ិ ព ើងវញ។ ិ ប្រះពយសូ បាន្យាងមក្សពរងាគះរភ ិ រពលាក្ ពហយ ើ ប្ទង់ ង ឹ ថាប្ទង់ន្ង ឹ សពរងាគះពយង ើ ពោយព ឆ្ ើ ា ង។ ជវី ត្ររស់ ិ ប្ទង់ទាង ាំ អស់ ពៅពលើខផ្ន្ ី គជា ឺ ការពរៀរចាំថ្ន្ពរលពវលា ស ៏ ាំ ខាន្់ពន្ះ។ តាម រយៈការរពប្ងៀន្ន្ង ិ ការប្រប្រត្ ឹ រដ រស់ ប្ទង់ ប្រះពយសូ បាន្ទុក្ពរល ឱ្យមន្ុសស យល់ថាប្ទង់ជាន្រណា មុន្ពរលខ លប្រះប្គីសទផ្តល់ សក្ខីភារ ប្៏ រពសើររាំផ្ុត្ថ្ន្ពសចក្តីប្សឡាញ់ ពោយការសុ គត្ពៅ ពលើព ឆ្ ើ ា ង។ «កុំនឹកសម នថ ខ្ញុំមកដ ើមបី ែតល់ដសចកដីសខស នតឲ្យផែន ើដនោះ ដ ីយ គឺខ្ញុំបានន ុំការបាក់ផរកមកដេដត្ី។» ប្គស ី ទររស័ ិ ទពយង ើ មន្ ិ ខសាងរក្ការបាក្់ខរក្ពទ ខត្ពយង ើ ខសាងរក្សន្តភា ិ រ។ រុខន្តពរលែលះ ព ើមបពី ស្វមះប្ត្ង់ន្ង ឹ ប្រះពយសូ ប្គស ិ ដ ពយង ើ ប្ត្ូវខញក្ែលួន្ពយង ើ ពចញរី អាខី លែុសពៅក្នុងរភ ិ រពលាក្។ ពរលែលះ អនក្ ថ្ទមន្ ិ យល់ ន្ិង រ ិពសធពយង ើ ូពចនះពយង ើ ប្ត្ូវខត្អធិស្វាន្ពប្ចើន្ជាងសាំ រារ់រក្ ួ ពគ។ រងរអូន្ជាទប្ី សឡាញ់ សូ មទូលអងារប្រះអមាាស់សូមពអាយ ប្គស ី ទររស័ ិ ទទាាំងអស់ ពៅពលើរភ ិ រពលាក្ អាចរស់ពៅពោយសុ ែ ស្វន្ត ពហយ ើ ក្៏អធស្វ ិ ា ន្ផ្ង ខ រថា ប្រសិន្ពរពើ យង ើ រស់ពៅក្នុង ការស្វក្លបង ពយង ើ ពៅខត្ពស្វមះប្ត្ង់ន្ង ឹ ប្រះប្គស ី ទ ខ លជាផ្លូវ ជាពសចក្ដីរត្ ិ ន្ិង ជាជីវត្។ ិ អាខមន្។ ី ហ្សរណូ † លោកឪពុក ដាវឌ ួ Version française : Frères et sœurs, La parole de Jésus que nous venons d’entendre est peut-être difficile à comprendre : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » (Lc 12,49) Quand Jésus utilise le symbole du feu, il sait que ceux qui l’écoutent vont penser au feu dont il est question dans les livres des prophètes, comme dans le livre d’Isaïe3 ou le livre de Zacharie4. Le feu, c’est le symbole de la purification et c’est aussi le symbole d’un moment important, décisif. Jésus sait qu’il va vivre une épreuve importante, et Il a hâte que cela arrive. En passant lui-même par le feu de la Passion et de la Croix, le Christ inaugure le temps de l’épreuve, la purification par le feu… Il nous ouvre le chemin et nous montre la voie. Nous ne pouvons pas vouloir la joie de la résurrection sans passer par la croix, car c’est en passant au feu de la Passion que nous pouvons suivre le Christ vers la Résurrection. Jésus est venu pour sauver le monde, et Il sait que c’est par la Croix qu’Il va le faire. Toute sa vie sur la terre est une préparation de ce moment essentiel. Par ses enseignements et ses actes, Jésus a laissé aux autres le temps de comprendre qui Il est, avant de leur donner le témoignage suprême de l’amour en mourant sur la Croix. « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. » (Lc 12,51) Nous, les Chrétiens, nous ne cherchons pas la division, nous cherchons la paix. Mais parfois pour être fidèle au Christ Jésus, nous devons nous séparer, nous couper de ce qui est mal dans le monde. Parfois les autres ne comprennent pas et nous rejette. Alors nous devons prier encore plus pour eux. Frères et sœurs, prions le Seigneur pour que partout dans le monde les Chrétiens puissent vivre en paix, et prions aussi pour que si nous vivons des épreuves, nous restions fidèles au Christ, Lui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. Amen. 3 « Car le Seigneur vient juger par le feu » Is 66,16 4 « Je ferai passer ce tiers par le feu ; je l’épurerai comme on épure l’argent, je l’éprouverai comme on éprouve l’or. » Za 13,9
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks