Ο συγκρουσιακός κύκλος των ετών 2010-2012: Η περίπτωση της περιοχής του Κιάτου Κορινθίας.

Description
Στο παρών σημειώμα, επιχειρείτε η ανασύνθεση των δράσεων διαμαρτυρίας έναντια στο μνημόνιο στην περιοχή του Κιάτου Κορινθίας και η εγγραφή τουw στον συγκρουσιακό κύκλος των ετών 2010-2012.

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Others

Publish on:

Views: 60 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
     σσς ς    ώ  - :  σ ς ς     ς     σς ς     k.lamprakis@panteion.gr    [1]  σσς ς ω ώ  - : Η ωσ ς χς  Κ Κς.    ωσ , . ς Πς σς & σς, Π Πσ, k.l  amprakis@panteion.gr. σς ς:      σ  ς σσς ς  contentious politics)  σς ς  σς σς ς «σσ »  σ ώ   σσ σ   σ ς σ  σσ, σ   ςς ς σς ς σς σς  ς σσ ς ,    σ , ώς ς ς  ς σ    ς,   σς ς ς,  σ        σ  ώ σώσ ς σς σς,  σσς ς  ς σς    σ  ς ς  ς σ ς.  Sindey Tarrow:2011, ς :2006).   ώ σ ώ  ώ   (Diani & Kousis:2014, ς &  : 2018) ς     ,     ς ς σς   ς       ,  ϊ     ϊ Έσ «» , σ σ   σσ .      - , σ  ς  & , σ    ’ σ  σσ ,  ώ        .  ώ σ,   ώς   σ ς  ς,   σ    «σσ »,     -2012, σ   .   σ   « »   σς   ς    ς ς ϊ -   . ς  σώς , σς ς σς ς  σ     ς     - ,  σ   σς σς σ     σ σ σ    σσ   ώ  - ,       ώ    σ ς        σσ    σ ς ς σ  σσ .   H  χ  Κ:  &  σς σς:       σσ    ς             σ  , .  de facto σς ς ς   . ,    ς ς ς  , σ,   ς ώς  [2] σ  ς . ς    :2011).    σ    σσ σ   σς, σ ς σσς ς   σ .   σσ    ς   ς    , σς σσς  ς  ς ς ς .    σ ς ς     σ  %  σ σσ    σ  %,   ς  σσ ς  - σς σ  σς %    σ σσ    σ  %   ,  :2011).  σσ   σ  σ   ς ς ς,   σσ σ « » σς,      σ σ  σ σ σσ  ς «ς ώς»     ς   ς, σ σσ    σ,    ς  ς : ,  σσ   ς σς       σ σσ  ς ς ς   σς, ς :2001) ώ σ σ    ς σ    σσ ,%  ς σς   ς   σ σ ς σ, σ     ΐς. σ,     ώ        ς ς ς σ  σ σσ ς    ώσ  ς    . ,  15/9/1965). ς  ώ   ς  «ω ω σχ σ σ ω σχσω σσς..   σ    ω ω ως, σς ,   , ς σς»   (Della Porta & Diani:2010).     σ ,           σσ   ώ  -2012, σ   ς ς  «   σ  »  ,     « Copyleft  »  (  σ      ς σσς  σς σς ώσς, σσς   ..   σ           ώ ώ      ς σς   σ  , σ    -  σ  σς σς, ώσς  ς ς ς   σσς σσ ς  σσς. ς σ ώσ  ώς « σσ,  σσ  ς ώς    ς ς σχσς ς» (Touraine : σώς      σ ς      σσ          σ ς ς    σ   ,  σ  [3]          σ .       ώ σ, σ  σ ,  σ ς ς, σ  ,       - . Ωσσ, ς    . ς «    σχ   ς σς σς,       σχ   σ  σώς    σχ σ »   ς :2006)     ώ  ς ς - ς  2010)      σ ς       ς - ϊς  2010) , σ   σ  «ς  σ »,       σ    σσς   σ  ς, , σ   σ σ       ς σ σ    ώ   : ς    σσς   ς  σς, σ    σ σς ς     σ   ς   σσ  , ς ς   σ σς σ ς ς ς Fulgor ( ώς , ς σσς   - ς σσς   σσς σ , σ   , σ σ   σ σ   ώ σ ς   ς  σ σ    σς   σς //,  ς σ   //  σς //,  ς ς. ώ   σ    ς &    ’      σσ  ς  σ           σσ    σ  σ      σ     ώ     ,  ϊ    ς .. σ   σ , σ  ς σς « Indignados », «ς  ώ» , , σ   σ    Diani & Kousis,  σ    ς     σς   «  σω, ς ς σχω,   σ    ώω   σ » (Diani & Kousis:2014).       σ σς σσς ς ς ς (Kousis, 2014) ώ, σ   Public Issue ,  /   ώ  ς σς σώσς ς  Public Issue:2011)   ϊ -   . H   Κ:    ,  ώ σσ σ    ς,     ς ς,     ϊ   ,  ς  [4]   σ  σσ σ  ς σ ,   σ   ώ.  σσ - σσ   .     σσ ς  ϊ   σσ   σσ σ ώ ς ς   σς  :00.   ς     σ  σ  σς σς  σ  ,  ς  , σ σς  ϊ , σσ ς ς ς:  σς σς σ . ς //, //, //,  ς  σ   "" σς //  "   " σς 9/6/2011), 1   σ ... σ -    σ .  σ   σ σ  -  σσ ώ  σ  σ σ σ σ ς ς  σσ ς , σσ     σ //,  . ,   ς σσς   /, 31/5, 5/6, ,8/6, 10/6,11/6, 21/6, 25/6).  σ  ς σς ς ς   σ ς σς σ Facebook «σ σ »  σσ  ς ς σσς  blog: www.parakato.gr, sikionioipolities.blogspot.gr  copyleft48.blogspot.gr. O ς   ώσ ς σσς ς    σς      σ  σώ σ  σ    ς  ς ς σς,         , σ     Diani & Kousi: σ σ    , ς   ς ς σ , ,  , , σ ώ σ    ς ς     σ  σ    σ σ ς ς σ ώ.  , σς    σ   σσ σ     «Η  »  σ       ως: , χς, ω ς, σσ ς σς, ς, , ώ,   σσ»,    «»  σσ  σ ώ,   σς  σ  σσ  σ σ σ σς  ς ς  ,   σ ς σς        σ   ς ς σς  ς ς. ,  σ ς σς σ    ς «σσς ς»      ς σ «σς»  σς «» σ   ώ   σς ς σ    σ ς ς σσς.   σσ  σ σ      σ ς σσ σ . ς ς :2011). ς,     σσ  ς ς ς  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks