Γ. Παγκράτης, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Μπενίτσες, του νομού Κερκύρας, 1993, τ. 1-2

Description
Γεράσιμος Δ., Παγκράτης, Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Μπενίτσες, του νομού Κερκύρας, χειρόγραφο κατατεθειμένο στο αποθετήριο του Σπουδαστηρίου Λαογραφίας, Φιλοσοφική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αύξων αριθμός

Please download to get full document.

View again

of 183
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks