Tag: Yapı Elemanları

8 documents

20. Yüzyılda Değişebilir Konut Uygulamaları

Çok Katlı Konut Tasarımında, Kullanıcıların Esneklik Taleplerini Karşılayacak Yapı Elemanlarının Seçimine Yönelik Bir Karar Verme Yaklaşımı (Doktora Tezi)

Kagir Yığma Dış Duvar Tasarım Etmenleri

Çok Katlı Konutlarda Esneklik Sağlama Stratejileri

Building Façade System for Deconstruction

Yapısal Ölçekte Dönüşüm

Masif Duvarlarda Dış Kaplama Uygulamaları

Bina Çevreleyici Sistemi

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks