Tag: Turkish Culture

281 documents

Voyages en Andalousie au XIXe siècle. La Fabrique de la modernité romantique, Genève, Droz, coll. « Histoire des idées et critique littéraire », 495, à paraître en juin 2018.

SOFYALI BÂLÎ'NİN DÖRT ŞEYHE DAİR İSTİHBÂRÎ BİR MEKTUBU

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ ROMANINDA SİNEMANIN İZLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Murat Elmalı, Eski Uygurca Dil Bilgisi Terimleri vibakti-samaz, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2017, 228 s., ISBN 978-975-16-3413-9

Αξιοποίηση αρχειακών πηγών και δευτερογενών πληροφοριών για τη βιογράφηση του Κ. Α. Ψάχου (1869-1949): Αρχείο Ψάχου, Βιβλιοθήκη Ψάχου, «Ανθ

Fahri Bilge Derlemeleri Kayseri Yöresi Türk Halk Bilimi Çalışmaları

The Rose in Ottoman Aesthetics, (Beşir Ayvazoğlu'dan Tercüme), The Turks, Ankara: Yeni Türkiye Yay., C. 3, S. 956-973.

Nevruziyye, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 33 (2007).

Fenai Ali Efendi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 12 (1995).

Sehabi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 36 (2009).

Şiir Sanatının İmparatoru: Bir Şair Olarak Muhteşem Süleyman (Talat Sait Halman'dan Tercüme), Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yay., C. 11 (2002), S. 718-722.

Şehzade II. Bayezid, Farsça Divan: Tercüme Şerh Edebi Düşünce Atlası, İstanbul: Kriter Yay., 2016.

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks