Tag: Türkiye Türkçesi

47 documents

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Sorunlarına İlişkin Görüşleri

TDK Yazım Kılavuzunu Geliştirmeye Dönük Bir İnceleme

Kutadgu Bilig'de Çocuk Eğitimi

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarda Türkçenin Dil Bilgisi ve Yazım Özellikleriyle İlgili Karşılaştığı Zorluklar

GÜLTEKİN, Mevlüt (2010 ); AFGAN ÖZBEKÇESİNİN SERİPUL AĞZINDA –GAn EKİ, (Çev: Esra YAVUZ), Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/1 Winter 2010

ATABEK, Şadman; Gaz Lambası”, (Aktaran: Esra YAVUZ), Kardeş Kalemler Dergisi, Sayı 44, Yıl: 4, Ağustos 2010, s. 36 -39.

Vurgulama İşlevli Dil Birimlerinin Nogay Türkçesindeki Durumu, Dil Araştırmaları, Bahar 2015, Sayı: 16, s. 103-119 (17th İnternational Conference on Turkish Linguistics, 3-5 Eylül 2014, Rouen-Fransa)

Tur- Yardımcı Fiilinin Aral-Hazar Grubu Türk Lehçelerinde Gramerleşmesi, VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 4-7 Aralık 2013, Uludağ Üniversitesi, Bursa

BİLDİRME EKİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE

SINAVLARA HAZIRLIK KİTAPLARINDA İSİM TAMLAMALARININ İŞLENİŞİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER VE DEĞERLENDİRMELER

Kumuk Türkçesi Grameri

Kumuk Türkçesiyle Yazılmış Bir Kerbelâ Mersiyesi: Kurûbü'l-Belâ (A Kerbelâ Dirge Written with Kumuk Turkish: “Kurûbü’l-Belâ”

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks