Tag: Türkiye Türkçesi

47 documents

Murat Elmalı, Eski Uygurca Dil Bilgisi Terimleri vibakti-samaz, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2017, 228 s., ISBN 978-975-16-3413-9

Saltuklu Dönemi Erzurum Kitabeleri

The Rose in Ottoman Aesthetics, (Beşir Ayvazoğlu'dan Tercüme), The Turks, Ankara: Yeni Türkiye Yay., C. 3, S. 956-973.

Nevruziyye, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 33 (2007).

Fenai Ali Efendi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 12 (1995).

Sehabi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 36 (2009).

Şiir Sanatının İmparatoru: Bir Şair Olarak Muhteşem Süleyman (Talat Sait Halman'dan Tercüme), Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yay., C. 11 (2002), S. 718-722.

Şehzade II. Bayezid, Farsça Divan: Tercüme Şerh Edebi Düşünce Atlası, İstanbul: Kriter Yay., 2016.

Pir Mehmed Genci, Lugat-ı Genc-i Leal: Farsça-Türkçe Manzum Sözlük, İstanbul: Kriter Yay., 2016.

Ubeydullah Dede, Mevlid: Risale fi Evsafin-Nebi, İstanbul: Kriter Yay., 2016.

Mehmed Süreyya Bey ve Sicill-i Osmani'de Kıbrıs, Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yay., 2015, S. 141-155.

YAVUZ, İDRİS- YAVUZ, ESRA (2010); ORTA ASYA'DAN ULUKIŞLA YAYLAKLARINA, NİĞDE.

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks