Tag: Tıp Aletleri

10 documents

An International Symposium Aliağa and Its Territory – Aiolis Region - Archaeology and Interdisciplinary Research/Uluslararası Aliağa ve Çevresi - Aiolis Bölgesi - Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu..

35.KST 2.CİLT.pdf

Çekilmez, M., Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Araştırma Alanı, Kalıntılar ve Geleceğe Yönelik Planlar, 1. Aliağa Sempozyumu Bildirileri, Aliağa Kent Kitaplığı Dizisi: 5, Editör; Murat Çekilmez - Serdar Varda

TİRE MÜZESİ HELLENİSTİK VE ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ MEZAR STELLERİ, TİRE BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI, BİRLEŞİK MATBAA, İZMİR, 2015.

Çekilmez M. , Batı Nekropolis Alanı Kazı Çalışmaları , (Yaylalı, A., 2008 Yılı Tralleis Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları) ,31. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 375-385.

ÇEKİLMEZ, M. AYDIN MÜZESİ’NDEN BİR GRUP TERRAKOTTA FİGÜRİN (A GROUP TERRACOTTA FIGURINES FROM AYDIN MUSEUM) , 4. ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PİŞİMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, ESKİŞEHİR, 2010, 150-165

Yaylali A. ,Çekilmez M. ,Eine-Weibliche Gewandstatue aus Tralles ,Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal 100 Yaşında, Anadolu/Anatolia Anı -Armağan Serisi, Ek. III. 1, 2012, 223-234.

TRALLEIS GÜNEY NEKROPOLÜ TERRAKOTTA FİGÜRİNLERİ /TERRACOTTA FIGURINES FROM THE SOUTH NECROPOLIS OF TRALLEIS

Çekilmez, M., 2016 Yılı Myrina ve Gryneion Antik Kentleri Arkeolojik Yüzey Araştırması (MYGAR) Raporu (2. Sezon), Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları (MYGAR) Archaelogical Surveys on Myrina and Gryneion (MYGAR) Son Araş

Uluslararası Aliağa ve Çevresi -Aiolis Bölgesi - Arkeoloji ve Disiplinler Arası Araştırmalar Sempozyumu/An International Symposium Aliağa and Its Territory – Aiolis Region - Archaeology and Interdisciplinary Research- Program

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks