Tag: Textile Archaeology

453 documents

Eva Šamánková: Příspěvek k poznání románské architektury v Čechách / Contribution to the Knowledge of Romanesque Architecture in Bohemia

Anna Pitterová: Krkonošský horský dům / Das Riesengebirghaus

Ivana Pleinerová - Marie Zápotocká: Hostivice-Palouky: žárový pohřeb s vypíchanou keramikou / Hostivice-Palouky: Kr. Prag-West. Ein Brandgrab der Stichbandkeramik

Eva Čujanová-Jílková: Poznámka k jednomu starému nálezu / Note on one old find / Bemerkung zu einem alten Fund

Josef Kšír: Objev gotického podloubí v Olomouci / The discovery of the Gothic arcade in Olomouc

Un pain essénien dans le potage

Eva Čujanová: Die urgeschichtliche befestigte Höhensiedlung Podražnice bei Horšovský Týn / Pravěké opevněné výšinné sídliště Podražnice u Horšovského Týna

I. Pleinerová: Studny z doby stěhování národů v Hostivici-Paloukách (okr. Praha-západ) / Völkerwanderungszeitliche Brunnen in Hostivice-Palouky (Bez. Prag-West) / Migration Period wells from Hostivice-Palouky (Prague-West district)

catena -Poly[[copper(I)-bis[μ-bis(diphenylphosphino)methane-κ 2 P : P ′]-copper(I)-μ-2,2′-bipyridine-κ 2 N : N ′] bis(tetrafluoridoborate) dichloromethane 2.5-solvate]

Protein Kinase C   Inhibits Insulin Signaling by Phosphorylating IRS1 at Ser1101

Monotonicity of interleukin-1 receptor–ligand binding with respect to antagonist in the presence of decoy receptor

Accelerated restructuring in rural China fueled by ‘increasing vs. decreasing balance’ land-use policy for dealing with hollowed villages

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks