Tag: Scandinavian languages

140 documents

“On the role of cases and possession in Germanic. A typological approach“. Germanic Genitives (Tanja Ackermann / Horst J. Simon / Christian Zimmer, eds.). Amsterdam, Philadelphia: Benjamins (Studies in Language Companion Series 193), 2018, p

En mulig fonetisk forklaring på stødets opståen

Eine neue phonetische Hypothese zum primären Umlaut von germ. */a/ im Althochdeutschen

The image of Seiðr; Paper presented at The Háskóli Íslands Student Conference on the Medieval North; 5th of April 2014; Reykjavík.

Tann nýggi noktandi boðshátturin í føroyskum

Færøsk-dansk

Man vil ikke se noget som man ser. Man vil ikke se noget således som man ser det

Istenem, add, hogy ne vesszen ki belőlem az öröm. | Bach és Bergman (Pannonhalmi Szemle 2013/2)

Jak se dělá archeologie v Tádžikistánu

Aşıklı Höyük: škola pravěkého pastevectví

Überlegungen zur nordischen Entwicklung von germ.*/ē1/ in Endsilbe

The Danish Stød: Phonological Features and Sociolinguistics Implications

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks